Anija vallas, Paasiku külas paiknev Teeääre kinnistu

  • Eseme ID: 181673766
  • Jaga
1/1

Anija vallas, Paasiku külas paiknev Teeääre kinnistu

Eseme ID: 181673766 Seisukord: kasutatud
Oksjon on lõppenud
Oksjon on lõppenud
Lõpphind: 67 000.00 EUR
Pikenev lõpp: 5 minutit
Algusaeg: K 21.09.2022 10:00:00
Lõpuaeg: K 12.10.2022 10:14:46
Vaadatud: 2190
Viimati pakkus: RaudlepaP
Anija vald, Paasiku küla, teeääre kinnistu, Harjumaa, Eesti
1
Müüja:
Anija Vallavalitsus
üks tagasiside    29 jälgijat
Anija Vallavalitsus   Kasutaja alates 07.07.2021
Reg. kood 75018816
Seisukord: kasutatud
Asukoht: Anija vald, Paasiku küla, teeääre kinnistu, Harjumaa, Eesti
Kogus: 1
Käsiraha / tagatisraha: 200 EUR
Maksmine: pangaülekandega
Müüja: Anija Vallavalitsusvaata kasutaja e-poodi

ANIJA VALLAVALITSUS VÕÕRANDAB ELEKTROONILISEL ENAMPAKKUMISEL
ANIJA VALLAS, PAASIKU KÜLAS PAIKNEVA TEEÄÄRE KINNISTU.


Enampakkumise korraldaja: Anija vallavalitsus,
Kontaktisik: Tõnu Kirves, tel: +372 6199020, e-post: [email protected]
Kinnisasja aadress: Anija vald, Paasiku küla, Teeääre kinnistu;
Katastritunnus 14101:001:0477;
Kinnistu nr 18710450;
Kinnistu pindalaga 2026m 2 ;
Sihtotstarve: 100% sihtotstarbeta maa;
Koormatised ja kitsendused:
1. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ
(registrikood 11050857) kasuks;
2. Reaalservituut kinnistu nr 3670302 (Kehra alajaam, Paasiku küla) igakordse omaniku
kasuks. Tähtajatu ja tasuta teeservituut.
Kinnistu: hoonestamata;
Kinnistu seisukord: heakorrastamata, kinnistule ei saa rajada elamut.
Enne pakkumise tegemist palume objekti seisukorraga koha peal tutvuda. Samuti palume vaadata
objekti ja sellega seotud piirangute andmeid kinnistusraamatus.

PAKKUMISE ALGHIND ON 2 000 (kakstuhat) eurot.
ENAMPAKKUMISE tagatisraha on 200 (kakssada) eurot.

Anija Vallavolikogu võttis 16.06.2022 vastu otsuse nr 53 „Enampakkumise korraldamine“.
Nimetatud otsuse alusel otsustas Anija Vallavolikogu võõrandada Anija valla omandis oleva
Anija vallas, Paasiku külas paikneva Teeääre kinnistu. Kinnistu nr 18710450, katastritunnus
14101:001:0477. Kinnistu paikneb 100% sihtotstarbeta maal, pindala 2026m2. Kinnistule on
otsejuurdepääs avalikult kasutatavalt teelt.
Lähtudes eeltoodust ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktist 2, Anija
Vallavalitsus

k o r r a l d a b :

1. Viia läbi kinnistu, aadressiga Anija vald, Paasiku küla, Teeääre kinnistu elektrooniline
enampakkumine oksjonikeskkonnas OSTA.ee (https://osta.ee). Vajadusel viia läbi
kordusenampakkumised.
2. Enampakkumise alghind on 2 000 (kaks tuhat) eurot.
3. Kehtestada enampakkumise tagatisraha suuruseks 200 (kakssada) eurot, mis broneeritakse
pakkuja OSTA.ee kontolt.
4. Määrata pakkumise esitamise tähtpäevaks 21 päeva alates vastava oksjonikuulutuse
avaldamisest OSTA.ee keskkonnas.
5. Enampakkumise läbiviimisel lähtutakse Anija Vallavolikogu 23.08.2018 määrusest nr 31
„Vallavara valitsemise kord“ ja oksjonikeskkonna https://osta.ee reeglitest.

6. Enampakkumise võitnud isiku poolt makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele
enampakkumisest osavõtnutele tagastab enampakkumise korraldaja tagatisraha hiljemalt viie
tööpäeva jooksul pärast enampakkumiste tulemuste kinnitamist või kinnitamata jätmist.
7. Kinnisasja võõrandamisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub vara omandaja.
8. Tagatisraha ei tagastata enampakkumise võitjale, kui ta loobub lepingu sõlmimisest või ei
ilmu lepingu sõlmimisele teates märgitud ajal ja kohta.
9. Tingimustele vastava enampakkumise hindamise kriteeriumiks on kõrgeim hind.
Enampakkumise võitjaks tunnistatakse pakkuja, kelle pakkumishind on kõrgeim. Edukaima
pakkujaga müügilepingu sõlmimise otsustab vallavolikogu oma otsusega.
10. Enampakkumise võitja peab enampakkumisel pakutud summa tasuma vastavalt
enampakkumise tingimustele. Kui pakkumise võitja ei ole tähtajaks pakutud ostusummat
tasunud on vallavalitsusel õigus teha ostutehing suuruselt järgmise summa pakkunud
pakkujaga.
11. Kinnisasja laenu abil ostmise puhul peab enampakkumise võitja Anija Vallavalitsusele
esitama krediidiasutuse tõendi selle kohta, et talle antakse laenu ning tal on kinnisasja
soetamiseks vajalik raha olemas. Kinnisasja laenu abil ostmisel sõlmitakse kolmepoolne
leping Anija valla, krediidiasutuse ja ostja vahel.
Enampakkumise korraldus ja protseduurireeglid:
Korralduses märgitud kinnisasja võõrandamise otsustamisel loetakse enampakkumise võitjaks
kõrgeima hinna pakkunud osaleja.
Enampakkumine toimub üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee (www.osta.ee)
portaalis, enampakkumise korraldaja on Anija Vallavalitsus.
Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-
kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi
teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab tagatisraha olema tasutud.
Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal
registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha,
mida saab kasutada tagatisraha ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis
eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma
pangakontole kanda
Enampakkumisel osalemiseks peab pakkuja ennast registreerima Osta.ee keskkonna kasutajaks,
nõustuma osta.ee kasutajatingimustega ning tema isik peab olema tuvastatud kas IDkaardi või
pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis;
Osta.ee portaalis korteriomandi kohta pakkumist tehes kinnitab Pakkuja, et on tutvunud ja
nõustub käesolevate protseduurireeglitega ning on tutvunud korteriomandiga ning on teadlik
selle seisukorrast ja ei oma selles osas Anija Vallavalitsusele pretensioone. Täiendava
informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Anija valla kontaktisiku poole.
Enampakkumisel on võimalik teha kaht erinevat liiki pakkumist:
1) tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe
vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem
eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;
2) automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma.

Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle
pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast
pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui
mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle
maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat
teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat.
Vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb
minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi;
Pakkumise samm on 200 (kakssada) eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda
tõsta;
Pakkumisi on võimalik teha kogu enampakkumise kestvuse ajal. Kinnistu hetkehind on reaalajas
nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud
kasutajanimesid. Enampakkumise võitja (edaspidi nimetatud ka ostja) on kõrgeima pakkumise
esitanud isik.
Enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning
pikenemise samm on 5 minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud kolme tunniga.
Enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee
portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist;
Kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali
vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada Anija
vallavalitsusele proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Anija valla kontaktisik registreerib
saadud protestid ja esitab need koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul enampakkumise
korraldajale, kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise
kohta.
Enampakkumise tulemuste kinnitamine
Enampakkumise tulemused kinnitab Anija Vallavolikogu oma otsusega.
Enampakkumise võitjale saadetakse vastav teade elektronkirjaga.
Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimine ja ostuhinna tasumine
Juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine
kinnitatakse, kohustub ta maksma kinnisasja eest tema pakutud hinna.
Enampakkumise võitja peab ilmuma notari juurde kinnisasja müügi- ja asjaõiguslepingu
(edaspidi nimetatud leping) sõlmimiseks ning esitama notarile kõik lepingu sõlmimiseks
vajalikud dokumendid. Lepingu sõlmimise aja ja koha teatab Anija Vallavalitsus
enampakkumise võitnud isikule hiljemalt 10 (kümme) kalendripäeva enne lepingu sõlmimist.
Enampakkumise võitja on kohustatud sõlmima kinnistu notariaalse ostu-müügilepingu
kolmekümne (30) päeva jooksul Anija Vallavolikogu enampakkumise tulemuse kinnitamisest.
Kui enampakkumise võitja ei ilmu notari juurde lepingut sõlmima käesolevas punktis nimetatud
tähtajaks, siis võib Anija Vallavolikogu tunnistada enampakkumise nurjunuks ja enampakkumise
võitja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata. Anija Vallavalitsusel on õigus sõlmida
ostumüügileping enampakkumisel kinnisasjale paremuselt teise pakkumise teinud isikuga.
Kinnisasja ostuhind peab olema laekunud Anija Vallavalitsuse ühele järgnevatest
arvelduskontodest:
SEB        EE391010002018897002
SWED   EE922200001120120102
COOP    EE624204278616784205
või notari deposiitkontole vähemalt 5 (viis) päeva enne lepingu sõlmimise päeva. Kui
enampakkumise võitja tasub kinnisasja ostuhinna krediidiasutuselt saadava laenu abil,
eelmärgitud nõuet täitma ei pea. Kinnisasja laenu abil ostmise puhul peab enampakkumise võitja
Anija Vallavalitsusele esitama krediidiasutuse tõendi selle kohta, et talle antakse laenu ning tal
on kinnisasja soetamiseks vajalik raha olemas. Kinnisasja laenu abil ostmisel sõlmitakse
kolmepoolne leping Anija valla, krediidiasutuse ja ostja vahel.
Kõrvalkulude tasumine
Kinnisasja müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud riigilõivu ja notaritasu tasub ostja.
Enampakkumise nurjunuks tunnistamine
Anija Vallavalitsus tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei esitatud ühtegi
pakkumist.
Anija Vallavalitsus võib tunnistada enampakkumise osaliselt nurjunuks pakkuja suhtes, kes ei
ilmunud lepingut sõlmima.

Küsimused müüjale

Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad.

  • Ühtegi küsimust ei ole esitatud