3-toaline korteriomand Tartus, Anne tn 71-43 (66,1m2)

3-toaline korteriomand Tartus, Anne tn 71-43 (66,1m2)

Item ID: 118920459 Item condition: used
Current price: 64500 EUR
Your bid:

How to bid?

64500 € be first bidder
Your bid:
How to bid?
Agreement with seller Abi
Time left until: 10 days, 8 hours
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Tue 05.02.2019 12:59:54
Closing time: Tue 05.03.2019 20:00:00
Viewed: 1397
Last bidder:
Anne tn 71-43, Tartu, Tartumaa, Eesti
1
RIIGI KINNISVARA AS
Reg. code 10788733    User since 07.11.2018

RKAS 2 100% e-store
Item condition: used
Location: Anne tn 71-43, Tartu, Tartumaa, Eesti
Quantity: 1
Shipping/Delivery: Agreement with seller Abi
Preliminary deposit: 1500 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: RKAS 2 — / 0 / view user's e-store

Aadress: Tartu maakond, Tartu linn, Anne tn 71-43

Korteriomand: 5. korrusel asuv 3-toaline korter nr 43, üldpinnaga 66,1 m2 ja 661/42099 suuruse mõttelise osaga kinnistust

Registriosa nr: 3854403

Katastriüksuse tunnus: 79516:025:0014

Sihtotstarve: elamumaa 100%

Kinnistu pindala: 2210 m2

Asjaõiguslikud koormatised: puuduvad

Võlaõiguslikud koormatised: puuduvad

Ehitised: Ehitisregistri andmetel asub kinnistul elamu (ehitisregistri kood 104017720) suletud netopinnaga 5 479,3 m2.

Märkused: Hoonel olemas energiamärgis D.

Korteriühistu nimi ja registrikood: Tartu linn, Anne tn 71 korteriühistu, registrikood 80120296

Korteriühistul ei ole laenukohustusi. Remondifondi suurus on hetkel 0,4 eur/m2, korteri peale kokku 26,44 eurot.

Liitumised ja kolmandate isikute tehnovõrgud- ja rajatised:

Tehnovõrgud

Olemasolu

Liitumine

Märkus

Elekter

jah

jah

 

Vesi

jah

jah

tsentraalne

Kanalisatsioon

jah

jah

tsentraalne

Küte

jah

jah

kaugküte

Gaas

jah

jah

Tsentraalne, gaas on ainult gaasipliidi jaoks. Tarbimisleping puudub.

Teenuslepingud: puuduvad.

Tarbimislepingud: Võrguleping, Elektrilevi OÜ, tähtajatu.

Märkused: Korteris tohib kasutada vaid gaasipliiti, elektrilpliidi kasutamine on keelatud.

Gaasipliidi ühendamiseks on vaja teha korteris gaasitorustiku töid.

Korteris on vaja teha sanitaarremont.

Kinnistu Anne tn 71, Tartu linn, suhtes kehtivad piirangud/kitsendused (seisuga 23.01.2019.a.): kinnistu asub elektripaigaldise kaitsevööndis, sideehitiste kaitsevööndites, ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni vööndites ning surveseadmete kaitsevööndites.
----------------

Avaliku enampakkumise tingimused
Kinnitatud juhatuse otsusega nr YLD-3/2019-209

1. Riigi Kinnisvara AS müüb elektroonse enampakkumise teel veebikeskkonnas Osta.ee Tartu maakonnas Tartu linnas Anne tn 71-43 asuva korteriomandi alghinnaga 64 500 (kuuskümmend neli tuhat viissada) eurot.
Korteriomandi täpsemad andmed on toodud käesoleva enampakkumise tingimuste Lisas 1.
2. Pakkumused esitatakse ja fikseeritakse Osta.ee keskkonnas vastavalt portaalis kehtivatele reeglitele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 05.03.2018. a kell 20:00.
3. Pakkumused tehakse tavalisel oksjonil (Inglise oksjon) mis on pikeneva lõpuga (5 minutit). Pakkumuste samm on muutuv vastavalt saavutatud hinnatasemele. Esialgne samm on 250 eurot.
4. Enampakkumise tagatisraha suurus on 1 500 (üks tuhat viissada) eurot.
5. Pakkumuse tagatisraha tasuda Osta.ee keskkonnas vastavalt keskkonnas toodud juhistele ja korrale.
6. Tagatisraha ei tagastata, kui enampakkumise võitjast tulenevatel asjaoludel ei ole kinnistu müügilepingut sõlmitud enampakkumise tingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Enampakkumise võitja poolt deponeeritud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel müügihinna tasumisel.
7. Riigi Kinnisvara ASi juhatus (edaspidi juhatus) kinnitab enampakkumise tulemused 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates Osta.ee poolt väljastatud enampakkumise protokolli kättesaamisest. Nõustumus müügilepingu sõlmimiseks antakse pakkumusele, mis on kõige kõrgem. Kõrgeima pakkumuse esitaja nimi ja summa avalikustatakse.
8. Pakkujatele, kelle pakkumus ei osutunud kõrgeimaks, tagastab Osta.ee süsteem tagatisraha täies ulatuses koheselt peale enampakkumise lõppu.
9. Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping sõlmitakse enampakkumise võitjaga Riigi Kinnisvara AS poolt valitud notari juures 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Kõik notariaalse müügilepingu sõlmimisega seotud kulud tasub ostja. Kogu ostuhind tuleb tasuda notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks (arvestusega, et ostuhinna laekumine on toimunud enne müügilepingu sõlmimist) kas Riigi Kinnisvara ASi arveldusarvele nr EE892200221017592018 Swedbankis või notari deposiitarvele.
Juhul, kui ostja kasutab krediidiasutuse teenuseid ostuhinna tasumiseks, peab ostja hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise ajaks esitama Riigi Kinnisvara ASile:
a kinnituse vastava kokkuleppe sõlmimisest ostja ja krediidiasutuse vahel, mille alusel Riigi Kinnisvara AS võib kindel olla, et ostja täidab ostuhinna tasumise kohustuse täies ulatuses ja
b kinnituse, et ostja on andnud krediidiasutusele täitmiseks maksekorralduse ostuhinna ulatuses (või ulatuses, mis ei ole kaetud ostja omafinantseeringuga), mille alusel krediidiasutus teostab vastava ülekande Riigi Kinnisvara ASile 3 (kolme) pangapäeva jooksul notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevast.
10. Kui pakkuja, kelle pakkumusele on antud nõustumus müügilepingu sõlmimiseks, ei ole sõlminud kinnistu müügi- ja asjaõiguslepingut 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest või võtab ostupakkumise tagasi selle jõusoleku ajal, on juhatusel õigus enampakkumine nurjunuks tunnistada.

--------------------

MUU INFO KORTERIOMANDI JA LEPINGUTINGIMUSTE KOHTA
1. Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (Müüja) ei vastuta kinnistul ja korteriomandil (sh selle olulistel osadel) esinevate võimalike varjatud puuduste eest, millest Müüja ei olnud ega pidanud olema teadlik enampakkumise väljakuulutamisel ja/või müügilepingu sõlmimise hetkel, ning tulenevalt eeltoodust, ei ole ostjal õigust esitada Müüja vastu nõudeid müüdava vara puudustega seoses ning kasutada mistahes õiguskaitsevahendeid. Müüja müüb korteriomandi seisuskorras „nagu on“ („as is“).
2. Ostja on kohustatud kinnistu, sellel paikneva ehitise ja korteriomandi üle vaatama ja ostupakkumisega kinnitama, et ta on teadlik kinnistu, ehitise ja korteriomandi seisukorrast, on teadlik müüja poolt teavitatud asja puudustest ega oma selles osas Müüja vastu mingeid pretensioone. Ostja kohustub eelpoolnimetatud nõudeid ja pretensioone ka tulevikus mitte esitama.
3. Müüja ei vastuta ehitisregistri elektroonilises andmebaasis avaldatud andmete õigsuse ega tegelikkusele mittevastavuse eest ega ehitisregistris andmete puudumise eest ning kahju eest, mis võib kaasneda ostjale seoses nimetatud andmete ebaõigsusega, puudumisega ja tegelikkusele mittevastavusega.
4. Hoonele, milles paikneb müügiobjektiks olev korteriomand, on väljastatud energiamärgis energiaklassiga D.
5. Korteriomandi valdus antakse ostjale üle hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest, kui müügilepinguga ei lepita kokku muud tähtaega. Müüja kannab kõik korteriomandiga seotud kulud kuni valduse üleandmiseni, tasudes need hiljemalt ühe kuu jooksul arvates valduse üleandmisest.
6. Müüja lõpetab korteriomandi suhtes kehtiva kindlustuslepingu korteriomandi valduse ostjale üleandmise päeva seisuga ning juhuks, kui ostja kantakse kinnistusraamatusse korteriomandi omanikuna enne selle valduse ostjale üleandmise päeva ja seega ka enne eelnimetatud kindlustuslepingu lõpetamist, annab ostja käesolevaga Müüjale tagasivõetamatu, tähtajatu ja edasivolitamise õiguseta volituse eelnimetatud kindlustuslepingu lõpetamiseks.
7. Müüja lõpetab tema nimel sõlmitud tarbimislepingu hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul arvates valduse üleandmisest ostjale.

Müüja võimaldab kõikidel huvitatud isikutel tutvuda müüdava varaga, sh teostada vaatlusi ning juhul kui omandamisest huvitatud isik peab vajalikuks teostada omal kulul täiendavaid analüüse, ekspertiise vm, ei tee Müüja huvitatud isikutele takistusi selliste toimingute teostamiseks. Objekti vaatluseks ja vajalike toimingute teostamiseks palume eelnevalt kontaktisikuga aeg kokku leppida.

Käesolevas kirjelduses nimetatud dokumentide täistekstidega ja muude korteriomandit puudutavate andmetega (dokumentidega) on võimalik tutvuda eelregistreerimisel.

Korteri vaatamiseks palume eelnevalt leppida kokku aeg Riigi Kinnisvara ASi halduriga Verdo Aun, e-post: verdo.aun@rkas.ee, tel 5349 9287.

Kontaktisikuks on Riigi Kinnisvara AS müügijuht Marko Künnapas, e-post: marko.kunnapas@rkas.ee, telefon: 5367 6653.

 

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

  • No questions asked
Please log in to ask questions login
64500 € be first bidder
Your bid:
How to bid?