A. Adamsoni tn 5-1 korteriomand

A. Adamsoni tn 5-1 korteriomand

Item ID: 211933195 Item condition: old
Auction is ended or not active
Auction is ended or not active
Final price: 80 400.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Tue 07.05.2024 11:00:00
Closing time: Wed 29.05.2024 11:00:00
Viewed: 1641
Last bidder: TJOU
Harju county, Tallinn city, Kesklinn city district, A.Adamsoni tn, 5, 1
1
Seller:
Tallinna Linnavaraamet
one feedback    56 followers
Tallinna Linnavaraamet   User since 08.05.2023
Reg. code 75023757
Item condition: old
Location: Harju county, Tallinn city, Kesklinn city district, A.Adamsoni tn, 5, 1
Deal type: Sale
Area(m²): 39.1 m²
Quantity: 1
Shipping/Delivery: Agreement with seller Abi
Preliminary deposit: 8040 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: Tallinna Linnavaraametview user's e-store

Tallinna linnas Kesklinna linnaosas asuv A. Adamsoni tn 5-1 korteriomand (kinnistusregistriosa nr 6945101, 391/3612 mõttelist osa kinnistust, katastritunnus 78401:108:1920, sihtotstarve elamumaa 100%, ja reaalosana eluruum nr 1, mille üldpind on 39,1 m2, mille tähistus plaanil on 1).

Kitsenduste mõjuala: ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni vöönd, sideehitise kaitsevöönd, muinsuskaitseala või kinnismälestise ala, elektripaigaldise kaitsevöönd, gaasipaigaldise kaitsevöönd, muinsuskaitseala või kinnismälestise kv.

Adamsoni tn 5 elamu paikneb Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 78 kehtestatud teemaplaneeringuga „Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine” määratud Kassisaba miljööväärtuslikul hoonestusalal, ehituspiirkonnas nr 8, võtmestruktuuris. Hoone on hinnatud linnaehituslikult ja arhitektuuriajalooliselt väärtuslikuks ning seega rakenduvad ehitustegevusele ja hoonete/kinnistute korrastamisele teemaplaneeringus toodud piirangud. A. Adamsoni tn 5 hoone paikneb arheoloogiamälestise Asulakoht, 13.-16. saj (Kultuurimälestiste registri nr 2598) territooriumil, seega kaevetöödel on vajalik kaasata Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna arheoloog. Samuti paikneb hoone Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis, mille osas kehtivad Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärusega reguleeritud muinsuskaitseala kaitsevööndi kitsendused (ptk 3, § 8).

Kitsendusi põhjustava objekti andmed: elektrimaakaabelliin, maa-alune vee ja kanal. survetorustik alla 250 mm, sideehitis maismaal, kinnismälestis, elektriõhuliin alla 1 kV, A ja B kategooria gaasitorustik, muinsuskaitseala, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniehitis, maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla 2 m süg, alla 250 mm.

Elamul on energiamärgis F.

Korter paikneb esimesel korrusel elamu keskel, sissepääs on hoovist. Korteriomandi koosseisu kuulub esik, köök, kaks tuba, wc ja panipaik. Pesemisvõimalused puuduvad. Korteris on tsentraalne elekter, vesi, gaas ja ahiküte. Korter on halvas seisukorras ja vajab renoveerimist.

Korteriomand müüakse koos seal asuvate vallasasjadega, mis tähendab, et kõik asjad, mis asuvad korteriomandis selle otsese valduse üleandmisel ostjale, jäävad ostja omandisse ja müüja ei pea neid ära viima.

Korteriomand ei ole kasutusse antud.

Vaata ka lisainfot: https://kinnisvara.tallinn.ee/pakkumised/501#general

Korteriomandiga tutvumiseks palun ühendust võtta - Merle Raam, telefon 640 4637, e‑post: [email protected].


ENAMPAKKUMISE TINGIMUSED

Elektroonilised enampakkumised viiakse läbi kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 33 „Linnavara võõrandamise kord” ning elektroonilise enampakkumise keskkond on osta.ee. Elektrooniliste pakkumuste esitamise algusaeg keskkonnas on 07.05.2024 kell 11.00 ja pakkumuste esitamise lõpuaeg 29.05.2024 kell 11.00. Enampakkumised on pikeneva lõpuga, mis tähendab, et pakkumuste esitamise tähtaeg nihkub määratud aja (5 min) võrra edasi, kui enne pakkumuste esitamise tähtaega esitab keegi uue pakkumuse. Tähtaeg ei pikene, kui määratud aja jooksul keegi uut pakkumust ei esita või kui on möödunud 3 tundi esialgsest tähtajast.

Kinnisasi, korteriomandid ja sõiduauto müüakse seisundis, milles nad on müügilepingu sõlmimise päeval ning müüja ei vastuta nende selliste puuduste eest, mida müüja ei teadnud ega pidanudki teadma.

 

Enampakkumisel osalejal tuleb tasuda elektrooniliselt, pangalingi kaudu osta.ee keskkonnas tagatisraha. Ilma tagatisraha tasumata ei saa pakkumust teha.

 

Elektroonilisel enampakkumisel osalemine:

1) elektroonilisel enampakkumisel teevad osalejad pakkumusi ja suhtlevad võõrandamise korraldajaga üldkasutatava andmesidevõrgu osta.ee vahendusel. Osalejate kasutajanimed ja tehtud pakkumused on kõigile enampakkumisel osalejatele osta.ee vahendusel reaalajas kättesaadavad;

2) elektroonilisel enampakkumisel osaleda soovija registreerib end üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel. Osalemisel volitatud esindajana, esitab volitatud isik enampakkumise korraldaja nõudmisel enda esindusõigust tõendava volikirja;

3) elektroonilisel enampakkumisel osaleja on kohustatud järgima enampakkumise protseduurireegleid ja tingimusi ning tasuma enda pakutud hinna, kui enampakkumise tulemused kinnitatakse tema kasuks;

4) elektroonilisel enampakkumisel osaleja tasub tagatisraha vastavalt enampakkumise protseduurireeglitele;

5) elektroonilisel enampakkumisel osaleja võib teha piiramatu arvu pakkumusi, mis ei tohi olla alla alghinna;

6) elektroonilise enampakkumise samm on viiskümmend (50,00) eurot, mille võrra saab enamapakkumisel osalemiseks pakkumust tõsta.

Elektrooniline enampakkumine tehakse teatavaks Tallinna kinnisvaraportaalis https://kinnisvara.tallinn.ee/teenused/voorandamise-enampakkumisele-tulev-kinnisvara ja avatakse enampakkumise teates märgitud ajal osta.ee keskkonnas.

  • Enampakkumise lõppemine
  • 1) Enampakkumine lõpeb enampakkumise tingimustes märgitud tähtpäeval;
  • 2) elektroonilise enampakkumise võidab kõrgeima pakkumuse teinud osaleja;
  • 3) osta.ee keskkonna rakendus tagastab tagatisraha täies ulatuses automaatselt enampakkumisel osalejale, kelle pakkumus ei osutunud kõrgeimaks;
  • 4) võitja tagatisraha kantakse Tallinna Linnakantselei arvelduskontole enne müügitehingut ja pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist. Makstud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel ostuhinna tasumisel;
  • 5) enampakkumise korraldajal on õigus igal ajal enne enampakkumise tulemuste kinnitamist enampakkumisest loobuda.

Kinnisasjade ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist Tallinna linnale (tasumiseks loetakse raha laekumist Tallinna Linnakantselei arvelduskontole) või hoiustada enne müügilepingu sõlmimist notarikontole tingimusel, et notar edastab hoiustatud raha kahe (2) pangapäeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest Tallinna linna kontole. Kinnisasjade notariaalse müügilepingu sõlmimise kulud (sealhulgas notaritasu, riigilõivu, notariaalakti ärakirjade maksumuse ning notari deposiitkonto kasutamise, vajadusel kaugtõestuse tasu) tasub täies ulatuses ostja.

Sõiduautode ostuhind tuleb tasuda Tallinna linnale täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Sõiduauto omanikuvahetuse vormistamisega seonduva riigilõivu tasub ostja.

Kui elektroonilise enampakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul, arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest, sõlminud müügilepingut, on müügi korraldajal õigus tühistada läbiviidud enampakkumise tulemused ja korraldada uus enampakkumine. Kui võitja süül jääb müügileping sõlmimata, siis tagatisraha temale ei tagastata.

Asjaõigusseaduse § 73 lõige 2 sätestab - kinnisasja mõttelise osa müümisel isikule, kes ei ole kaasomanik ega seaduse järgi eesõigustatud, on teistel kaasomanikel müüdava mõttelise osa ostu eesõigus.

Ostueesõiguse teostamisel loetakse ostueesõigust omava isiku ja müüja vahel müügileping sõlmituks samadel tingimustel, milles müüja ja ostja/enampakkumise võitja kokku leppisid.

Juhul kui ostueesõigust omav isik kasutab ostueesõigust, kannab enampakkumise võitja ostueesõiguse kasutamisega seotud kulud ning tal ei ole õigust ostueesõiguse kasutamisest tekkida võiva kahju ja kulutuste hüvitamist nõuda müüjalt.

Informatsiooni müüdava vara kohta saab tööpäeviti Tallinna Linnavaraametist telefonidel 640 4637, 6404 500 ning Tallinna kinnisvaraportaalis www.tallinn.ee/kinnisvara.

Elektroonilise enampakkumise tulemused teeb enampakkumise läbiviija kõigile osalejatele teatavaks enampakkumise korraldamise aadressil üldkasutatavas andmesidevõrgus kohe pärast enampakkumise võitja selgumist.

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.
NB! There are some scam emails on the go, please do not share your contacts under the question answers.

  • No questions asked