Büroohoonega kinnistu Tehnika 16e, Tallinn (3443m2)

  • Item ID: 145565901
  • Share
1/1

Büroohoonega kinnistu Tehnika 16e, Tallinn (3443m2)

Item ID: 145565901 Item condition: used
Auction is ended or not active
Auction is ended or not active
Final price: 835 000.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Tue 20.10.2020 10:00:00
Closing time: Fri 20.11.2020 10:00:00
Viewed: 6276
Last bidder: CKV
Tehnika 16e, Tallinn, Harjumaa, Eesti
1
AS Eesti Raudtee
Reg. code 11575838    User since 22.03.2011

Eesti Raudtee 96%
Item condition: used
Location: Tehnika 16e, Tallinn, Harjumaa, Eesti
Quantity: 1
Shipping/Delivery: Agreement with seller Abi
Preliminary deposit: 50000 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: Eesti Raudtee96.3% / 513 / View other items of the seller

Aadress: Harjumaa, Tallinna linn, Tehnika tn 16e

Kinnistu registriosa nr: 
14229850

Katastriüksuse tunnus: 78401:101:4408

Sihtotstarve: transpordimaa

Kinnistu pindala: 3443 m2

Objekti kirjeldus: Kinnistu asub Kelmiküla asumis, piirneb põhja poolt raudteega, läänest koolimajaga, lõunast kortermajaga ning idast büroohoone parkimisplatsiga. Kinnistul asub kahekorruseline büroohoone.

Parkimine maja hoovis.

Hetkel on juurdepääs Toompuiesteelt (ca 300 m) mööda raudteega paralleelselt kulgevat teed. Detailplaneeringu kohaselt on ettenähtud juurdepääs Tehnika tänavalt läbi eesoleva Tehnika tn 16 kinnistu, sellekohast servituuti seatud ei ole.

Läheduses paiknevad Balti jaam (ca 500 meetrit); Toompuiestee (ca 300 meetrit) ja Tallinna vanalinn.

Asjaõiguslikud koormatised: Kinnistul asuvate elektripaigaldiste osas seatakse omanike kasuks tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus enne müügilepingu sõlmimist.

Võlaõiguslikud koormatised: puuduvad

Ehitised: Ehitisregistri andmetel asub kinnistul kahekorruseline büroohoone (ehitisregistri kood 101019990) suletud netopinnaga 995,4 m2, ehitusaluse pinnaga 631 m², maht 5442 m3.

 Hoone seisukord

Hoone on keskmises seisukorras, kuid hoone planeering ja tehniline varustatud ei ole võrreldav uute, tänapäevast tehnolahendustega hoonega.

Hoone liitumised:

  • Vesi ja kanalisatsioon- tsentraalne;

  • Küte- kaugküte;

  • Elekter- AS Eesti Raudtee elektrivõrgu kaudu.

Kinnistu, suhtes kehtivad piirangud/kitsendused:

Maa- ameti kitsenduste kaardilt nähtub, et Kinnistu asub tervikuna erinevate kitsenduste (raudteede, Tallinna vanalinna, Tallinna vanalinna vaatesektori, elektripaigaldiste, surveseadmete) kaitsevööndisse.

Detailplaneering: Tallinna Linnavalitsuse 13.04.2005 korraldusega nr 658 on kehtestatud Toompuiestee 35/ Tehnika 16d krundi detailplaneering.

----------------

Avaliku kirjaliku enampakkumise tingimused

1. AS Eesti Raudtee (edaspidi Müüja) müüb elektroonse enampakkumise teel OÜ AllePal poolt hallatavas veebikeskkonnas „Osta.ee“ Harju maakonnas Tallinna linnas Tehnika tn 16e asuva kinnistu alghinnaga 835 000 (kaheksasada kolmkümmend viis tuhat) eurot.

Kinnistu täpsemad andmed on toodud käesoleva enampakkumise tingimuste Lisas 1.

2. Pakkumused esitatakse ja fikseeritakse Osta.ee keskkonnas vastavalt portaalis kehtivatele reeglitele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20.11.2020. a kell 10:00.

3. Pakkumused tehakse tavalisel oksjonil (Inglise oksjon) mis on pikeneva lõpuga (5 minutit). Pakkumuste samm on muutuv vastavalt saavutatud hinnatasemele. Esialgne samm on 1000 (üks tuhat) eurot.

4. Enampakkumise tagatisraha suurus on 50 000 (viiskümmend tuhat) eurot.

5. Pakkumuse tagatisraha tuleb tasuda vastavalt Osta.ee keskkonnas toodud juhistele ja korrale.

6. Tagatisraha ei tagastata, kui enampakkumise võitjast tulenevatel asjaoludel ei ole kinnistu müügilepingut sõlmitud enampakkumise tingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Enampakkumise võitja poolt deponeeritud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel müügihinna tasumisel.

7. AS Eesti Raudtee juhatus (edaspidi juhatus) kinnitab enampakkumise tulemused 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates enampakkumise lõppemisest. Nõustumus müügilepingu sõlmimiseks antakse pakkumusele, mis on kõige kõrgem. Kõrgeima pakkumuse esitaja nimi ja summa avalikustatakse.

8. Pakkujatele, kelle pakkumus ei osutunud kõrgeimaks, tagastab Osta.ee süsteem tagatisraha täies ulatuses koheselt peale enampakkumise lõppu.

9. Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping sõlmitakse enampakkumise võitjaga Müüja poolt valitud notari juures 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Kõik notariaalse müügilepingu sõlmimisega seotud kulud tasub ostja. Kinnistu ostuhind tuleb tasuda notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks (arvestusega, et ostuhinna laekumine toimub enne müügilepingu sõlmimist) kas AS Eesti Raudtee arvelduskontole nr EE642200221044366990 (viitenumber 5555) Swedbankis või notari deposiitarvele.

Juhul, kui ostja soovib kasutab krediidiasutuse teenuseid ostuhinna tasumiseks, peab ostja esitama üks ööpäev enne notariaalse müügilepingu sõlmimise päeva esitama Müüjale:

a. kinnituse vastava kokkuleppe sõlmimisest ostja ja krediidiasutuse vahel, mille alusel Müüja võib kindel olla, et ostja täidab ostuhinna tasumise kohustuse täies ulatuses ja

b. kinnituse, et ostja on andnud krediidiasutusele täitmiseks maksekorralduse ostuhinna ulatuses (või ulatuses, mis ei ole kaetud ostja omafinantseeringuga), mille alusel krediidiasutus teostab vastava ülekande Müüjale 3 (kolme) pangapäeva jooksul notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevast.

2. Kui pakkuja, kelle pakkumusele on antud nõustumus müügilepingu sõlmimiseks, ei ole sõlminud kinnistu müügi- ja asjaõiguslepingut 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest või võtab ostupakkumise tagasi selle jõusoleku ajal, on juhatusel õigus enampakkumine nurjunuks tunnistada.

---------------------

MUU INFO KINNISTU JA LEPINGUTINGIMUSTE KOHTA

1. AS Eesti Raudtee (Müüja) ei vastuta lepingu esemel (sh selle olulised osad) esinevate võimalike varjatud puuduste eest, millest Müüja ei olnud ega pidanud olema teadlik müügilepingu sõlmimise hetkel, ning tulenevalt eeltoodust, ei ole ostjal õigust esitada Müüja vastu nõudeid müüdava vara puudustega seoses ning kasutada mistahes õiguskaitsevahendeid. Müüja müüb lepingu eseme seisuskorras „nagu on“ („as is“).

2. Ostja on kohustatud kinnistu, sellel paikneva ehitise üle vaatama ja ostupakkumisega kinnitama, et ta on teadlik kinnistu ja ehitise seisukorrast, on teadlik müüja poolt teavitatud asja puudustest ega oma selles osas Müüja vastu mingeid pretensioone. Ostja kohustub eelpoolnimetatud nõudeid ja pretensioone ka tulevikus mitte esitama.

3. Müüja ei vastuta ehitisregistri elektroonilises andmebaasis avaldatud andmete õigsuse ega tegelikkusele mittevastavuse eest ega ehitisregistris andmete puudumise eest ning kahju eest, mis võib kaasneda ostjale seoses nimetatud andmete ebaõigsusega, puudumisega ja tegelikkusele mittevastavusega.

4. Hoonele, milles paikneb müügiobjektiks oleval kinnistul ei ole väljastatud energiamärgist.

5. Kinnistu otsene valdus antakse ostjale üle hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest, kui müügilepinguga ei lepita kokku muud tähtaega. Müüja kannab kõik kinnistuga seotud kulud kuni valduse üleandmiseni, tasudes need hiljemalt ühe kuu jooksul arvates valduse üleandmisest.

6. Müüja lõpetab tema nimel sõlmitud tarbimislepingud hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul arvates valduse üleandmisest ostjale.

Müüja võimaldab kõikidel huvitatud isikutel tutvuda müüdava varaga, sh teostada vaatlusi ning juhul, kui omandamisest huvitatud isik peab vajalikuks teostada omal kulul täiendavaid analüüse, ekspertiise vm, ei tee Müüja huvitatud isikutele takistusi selliste toimingute teostamiseks. Objekti vaatluseks ja vajalike toimingute teostamiseks palume eelnevalt kontaktisikuga aeg kokku leppida.

Käesolevas kirjelduses nimetatud dokumentide täistekstidega ja muude kinnistut puudutavate andmetega (dokumentidega) on võimalik tutvuda eelregistreerimisel.

Kontaktisikuks on AS Eesti Raudtee Margus Tint, e-post margus.tint@evr.ee, telefon 5297662.

 

 

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

  • No questions asked