Other users have also viewed

Järvakandi alevis Tallinna mnt 17 kinnistu (2202 m2)

  • Item ID: 156728199
  • Share

Järvakandi alevis Tallinna mnt 17 kinnistu (2202 m2)

Item ID: 156728199 Item condition: used
Auction is ended or not active
Auction is ended or not active
Final price: 34 750.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Thu 20.05.2021 11:00:00
Closing time: Thu 17.06.2021 15:24:15
Viewed: 1883
Last bidder: tmj
Tallinna mnt 17, Järvakandi, Raplamaa, Eesti
1
Kehtna Vallavalitsus
Reg. code 77000252    User since 23.04.2021

Kehtna Vallavalitsus 100%
Item condition: used
Location: Tallinna mnt 17, Järvakandi, Raplamaa, Eesti
Quantity: 1
Payment: by bank transfer
Seller: Kehtna Vallavalitsus — / 0 / View other items of the seller

Kehtna Vallavalitsus müüb elektroonilisel enampakkumisel oksjonikeskkonnas osta.ee:

Järvakandi alevis Tallinna mnt 17 kinnistu (kinnistusraamatu registriosa nr 2116337, katastriüksus 26001:003:0624, sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa, pindala 2202,0 m2, millel asub ehitis ehitisregistri koodiga 109001464, nimetusega Alevivalitsuse hoone, ehitisealuse pinnaga 268 m2, suletud netopinnaga 341,6 m2).

Kinnistut koormavad järgmised piiratud asjaõigused (v.a. hüpoteegid) ja märked, käsutusõiguse kitsendused: Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (registrikood 90010094) kasuks.

Enampakkumise objekti müügi alghind on 30 000 (kolmkümmend tuhat) eurot.

Enampakkumine toimub oksjonikeskkonnas osta.ee kuni 17.06.2021 kell 15:00.
-----------
Tasumine: pangaülekandega Kehtna Vallavalitsuse pangaarvele
Kõik ümbervormistamisega seotud kulud kannab oksjoni võitja.
Kontakt isainfo saamiseks ja objektiga tutvumiseks: Tiina Satsi, telefon 5304 0923, e-post [email protected]

----------------------
Protseduurireeglid / korraldus:

1. Võõrandada avalikul elektroonilisel enampakkumisel oksjonikeskkonnas osta.ee Kehtna vallale kuuluv Järvakandi alevis Tallinna mnt 17 asuv kinnisasi (kinnistusraamatu registriosa nr 2116337, katastriüksus katastritunnusega 26001:003:0624, sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa, pindala 2202,0 m2, millel asub ehitis ehitisregistri koodiga 109001464, nimetusega Alevivalitsuse hoone, ehitisealuse pinnaga 268 m2, suletud netopinnaga 341,6 m2).

2. Vara müüakse enampakkumise väljakuulutamise momendil olevas seisukorras ning Kehtna vald ei ole enampakkumise objekti remonti planeerinud. Vara olukorraga on enampakkumisel osalejal enampakkumise tingimustes sätestatud korras võimalik tutvuda.

3. Enampakkumise objektiks oleva kinnistu müümise alghind on 30 000 (kolmkümmend tuhat) eurot.

4. Kinnisasjaga on võimalik tutvuda tööpäevadel. Konkreetne aeg tuleb eelnevalt kokku leppida Kehtna Vallavalitsuse hanke- ja haldusspetsialistiga - Tiina Satsi, telefon 5304 0923, e-post [email protected] .

5. Enampakkumise võitjaks on oksjonikeskkonnas osta.ee kõige kõrgema pakkumise teinud oksjonil osaleja.

6. Enampakkumise tulemuste kinnitamine

6.1 Enampakkumise tulemused kinnitab, pakkumise tunnistab nurjunuks või lükkab tagasi Kehtna Vallavalitsus korraldusega.

6.2 Enampakkumise tulemused kinnitatakse hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevale järgneva kolme nädala jooksul.

6.3 Enampakkumise võitjale ning isikutele, kelle pakkumine lükati tagasi, saadetakse vastav teade e-posti teel või pakkumises näidatud aadressil.

7. Ostu- müügi lepingu sõlmimine

7.1 Enampakkumise võitja peab ostu- müügi lepingu sõlmimiseks ilmuma Kehtna Vallavalitsuse poolt valitud notari kontorisse, mille aadressi teatab vallavalitsus enampakkumise võitjale telefoni või e-posti teel. Samas teatatakse ka notaritehingu toimumise kuupäev ja kellaaeg.

7.2 Ostuhinna tasub enampakkumise võitja täies ulatuses enne ostu-müügi lepingu sõlmimist Kehtna Vallavalitsuse esitatud arve alusel Kehtna Vallavalitsuse arveldusarvele.

7.3 Kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulud kannab enampakkumise võitja.

7.4 Kui enampakkumise võitja ei astu tehingusse 30 kalendripäeva jooksul, tunnistab vallavalitsus tehingu kehtetuks.

8. Kehtna Vallavalitsus võib tunnistada enampakkumise nurjunuks, kui:

8.1 enampakkumisele ei esitatud ühtegi pakkumist;

8.2 ostja ei ilmu ostu-müügilepingut sõlmima.

9. Kehtna Vallavalitsusel avaldada teade elektroonilise enampakkumise kohta Kehtna vallavalitsuse veebilehel www.kehtna.ee ja Kehtna valla ametlikul sotsiaalmeediakanalil ning Kehtna valla ajalehes Valla Vaatleja. Teade on avalik perioodil 17.05.2021 – 17.06.2021.

10. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

11. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest esitades vaide Kehtna Vallavalitsusele või kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

NB! Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on vara põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik kinnistu seisukorrast, suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest ning ei oma seoses vara, sealhulgas ehitis(t)e seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja ta on nõus kinnistu, sealhulgas ehitise(d) omandama seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

Palun varaga kindlasti enne pakkumise tegemist tutvuda. Hilisemaid pretensioone ei ole võimalik rahuldada.

Kui oksjonivõitja loobub ostust, siis vastavalt Osta.ee kasutajalepingule on osta.ee'l õigus rakendada oksjoni võitja suhtes leppetrahvi, mille summaks on 20% oksjonil kujunenud lõpphinnast.

Vara ja oksjoni arve/müügileping vormistatakse vaid oksjoni võitja nimele!
(Kui võitjaks on eraisik, siis selle eraisiku nimele. Kui võitjaks on ettevõte, siis selle ettevõtte nimele). Kui soovite arvet ettevõtte nimele, tuleb ettevõttele registreerida eelnevalt eraldi kasutajakonto ning ettevõtte kasutajakonto alt oksjonile pakkumine teha.Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

  • No questions asked

Other auctions of that seller