Kinnistu Kurtna tee 2, Kiisa, Saku vald (8827m2)

1/1

Kinnistu Kurtna tee 2, Kiisa, Saku vald (8827m2)

3 days 17 hours Fri 29.10.2021 11:00:00
Item ID: 162887626 Item condition: used
Time left:
3 days 17 hours
Closing time: Fri 29.10.2021 11:00:00
Current price: 103200 EUR
Your bid:

How to bid?

103200 be first bidder
Your bid:
Your bid is the highest
How to bid?
Pickup
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Fri 24.09.2021 11:00:00
Viewed: 12184
Last bidder:
Kurtna tee 2, Kiisa, Saku vald, Harjumaa, Eesti
1
Seller:
Saku Vallavalitsus
one feedback    0 followers
Saku Vallavalitsus   User since 15.03.2004
Reg. code 75019738
Item condition: used
Location: Kurtna tee 2, Kiisa, Saku vald, Harjumaa, Eesti
Quantity: 1
Shipping/Delivery: Pickup
Preliminary deposit: 10320 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: Saku VallavalitsusView other items of the seller

Saku Vallavalitsus müüb enampakkumisel:

Kinnistu asukohaga Harju maakond, Saku vald, Kiisa alevik, Kurtna tee 2, sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindalaga 8827,0 m2, katastritunnusega 71814:002:0041, registriosa numbriga 8228302.
Alghind: 103 200 eurot
Käsiraha: 10 320 eurot (loetakse müügihinna sisse)
Varaga tutvumiseks ettenähtud aeg ja koht: Kinnistuga saab kohapeal tutvuda enne enampakkumise toimumist tööpäevadel eelneval kokkuleppel Saku Vallavalitsuse kontaktisikuga, kelleks on majandusteenistuse juht Peep Pukk (e-post [email protected], telefon +372 503 3066).

---------------

Kinnistu koosseis ja õiguslik olukord

Kinnistu koosneb katastriüksusest katastritunnusega 71814:002:0041, pindalaga 8827,0 m2, sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa 100%.

Kinnistu kohta avatud registriosa III jakku on kantud järgmised koormatised ja kitsendused:

1) Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (registrikood 90010094) kasuks. Tähtajatu ja tasuta asjaõigusseaduse § 158 ja 158.1 järgne isiklik kasutusõigus elektroonilise side võrgu ehitamiseks, remontimiseks, hooldamiseks, kasutamiseks ja likvideerimiseks vastavalt 04.05.2012 sõlmitud lepingu punktidele kaks (2) ja kolm (3) ning lepingu lisaks olevale plaanile 12. 4.05.2012 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 15.05.2012. Kohtunikuabi Edith Oja;

2) Isiklik kasutusõigus Aktsiaselts Saku Maja (registrikood 10344321) kasuks. Asjaõigusseaduse § 158¹ järgne tähtajatu isiklik kasutusõigus tehnovõrgu majandamiseks kasutusõiguse alal tehnorajatise kaitsevööndi ulatuses tehnorajatise talumiseks vastavalt 26.07.2021.a lepingu punktidele 2, 3.1 kuni 3.12 ja 4 ning lisaks 2 olevale plaanile. 26.07.2021 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 5.08.2021. Kohtunikuabi Elle Lumiste;

3) Isiklik kasutusõigus Saku vald kasuks. Tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus kergliiklustee kasutamiseks kasutusõiguse alal vastavalt 01.09.2021 lepingu punktidele kolm (3), neli üks (4.1.) ja neli kaks (4.2.) ning lepingu lisaks nr kaks (2) olevale plaanile. 01.09.2021 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 06.09.2021. Kohtunikuabi Ilona Kirm.

Saku Vallavolikogu 14.05.2009 otsusega nr 35 on kinnistu suhtes kehtestatud detailplaneering. Nimetatud detailplaneeringuga  saab tutvuda Saku valla planeeringuregistris https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/571. 

Kinnistuga on ehitisregistris seotud järgmised kanded:

1) Hoone sidemaja, ehitisregistri kood 116057288, ehitise seisund lammutatud;

2) Rajatis Saku – Kiisa – Hageri mikrotrustikus fiiberoptiline kaabelliin, ehitisregistri kood 220655774, esmase kasutuselevõtu aasta 2012, ehitise seisund kasutusel;

3) Rajatis Kiisa veetorustik, ehitisregistri kood 221311861, ehitise seisund ehitusluba antud;

4) Rajatis Kiisa kanalisatsioonitorustik, ehitisregistri kood 221311852, ehitise seisund ehitusluba antud;

5) Hoone majandushoone 1, ehitisregistri kood 121349920, ehitise seisund lammutatud;

6) Hoone majandushoone 2, ehitisregistri kood 121349922, ehitise seisund lammutatud.

Kinnistule on tagatud juurdepääs avalikult kasutavalt teelt.

Kinnistu ostmisega kaasneb ostjale kohustus rajada kinnistule kaubanduskeskus (edaspidi – kaubanduskeskus), milles paiknevad toidu- ja esmatarbekaupade kauplus ning üüripinnad. Kaubanduskeskuse pindala peab olema vähemalt 1200 m2, millest vähemalt 50 m2 moodustavad üüripinnad. Ostja peab avama kaubanduskeskuse külastajatele 3 aasta jooksul võlaõigusliku müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisest. Ostja kohustab maksma Saku vallale leppetrahvi 3 000 eurot iga kaubanduskeskuse avamisega viivitatud kuu eest. Ostja leppetrahvi maksmise kohustus tagatakse kinnistule Saku valla kasuks seatava hüpoteegiga hüpoteegisummaga 108 000 eurot. Hüpoteegi seadmise leping sisaldub võlaõigusliku müügilepingu ja asjaõiguslepinguga samas dokumendis.

----------------

Avaliku enampakkumise tingimused

1. Enampakkumise korraldaja: Saku Vallavalitsus, registrikood 75019738, Juubelitammede tee 15, Saku alevik, 75501, Saku vald, Harjumaa.

2. Enampakkumisel müüdav vara: Kinnistu asukohaga Harju maakond, Saku vald, Kiisa alevik, Kurtna tee 2, registriosa numbriga 8228302

3. Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle enampakkumisest osavõtt ei ole vastuolus seaduse või teiste õigusaktidega ning kellel ei ole Saku valla ees võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid tähtaegselt täitmata rahalisi kohustusi.

4. Enampakkumise aeg ja koht: Enampakkumisest osa võtta soovivate isikute registreerimine algab Osta.ee portaalis 24.09.2021 kell 11:00 ja lõpeb 29.10.2021 kell 11:00.

5. Enampakkumisest osavõtvate isikute ring: Enampakkumisel osalemiseks peab omama Osta.ee portaalis kasutajakontot, mis peab olema avatud osaleja enda nimele (mitte osaleja esindaja nimele). Juriidilisest isikust osaleja nimel saab pakkumisi teha äriregistri andmete kohaselt vastava juriidilise isiku esindusõigust omav isik või tema antud digitaalselt allkirjastatud volitust omav isik. Osta.ee portaalis toimub füüsilisest isikust osaleja ja juriidilisest isikust osaleja esindaja autentimine internetipanga kaudu, ID-kaardiga, Smart-ID või Mobiil-ID abil.

6. Enampakkumise viis ja protseduur:

6.1 Enampakkumisel osalemiseks tuleb maksta tagatisraha 10 320 (kümme tuhat kolmsada kakskümmend) eurot. Tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab olema tasutud tagatisraha. Enampakkumise võitja tagatisraha arvestatakse ostuhinna osalise tasumisena. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha tasumiseks. Kui osaleja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning osaleja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda.

6.2 Võimalik on teha kaht erinevat liiki pakkumist:

6.2.1. tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt enampakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;

6.2.2. automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat;

6.3. Enampakkumise samm on 1000 (üks tuhat) eurot.

6.4. Tegemist on pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega, mille pikenemise samm on 5 (viis) minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud 3 (kolme) tunniga.

6.5. Pakkumisi on võimalik teha enampakkumise kestvuse ajal. Kinnistu hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise teinud osaleja.

6.6. Enampakkumise tulemused tehakse kõigile osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise tulemused kinnitab Saku Vallavalitsus korraldusega. Saku Vallavalitsus tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses.

6.7. Saku Vallavalitsus teeb korralduse enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta või enampakkumise nurjunuks kuulutamise kohta 14 (neljateistkümne) päeva jooksul enampakkumise lõppemisest. Vastav korraldus tehakse viivitamata teatavaks isikutele, kelle õigusi ja kohustusi see puudutab. Korraldus avaldatakse ka Saku Vallavalitsuse kodulehel www.sakuvald.ee.

7. Saku vald müüb kinnistu seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel. Saku vald ei vastuta kinnistul esinevate võimalike varjatud puuduste eest, millest Saku vald ei ole ega pea olema teadlik enampakkumise läbiviimise ajal ning osalejal ei ole õigust esitada Saku valla vastu nõudeid müüdava kinnistu puudustega seoses. Saku vald müüb kinnistu seisukorras „nagu on“.

8. Pakkumise tegemisega kinnitab osaleja, et ta:

8.1. nõustub enampakkumise tingimustega;

8.2. on kinnistu põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik kinnistu suurusest, piiridest ja seisundist ega oma selles osas Saku vallale mingeid pretensioone;

8.3. on teadlik kinnistu puudutavast õiguslikust olukorrast, kõigist koormatistest ja kitsendustest, nende sisust ning mõjust kinnistu kasutamisel ja kinnistu seisundist ega oma selles osas Saku vallale mingeid pretensioone;

8.4. on nõus kinnistu omandama seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

9. Müüdava vara eest tasumine ja lepingu sõlmimine: Enampakkumise võitjal tuleb Tallinna notar Sirje Velsberg’i juures Rävala notaribüroos (Rävala pst 2 / Kivisilla 8, Tallinn, IV korrus) sõlmida kinnistu võlaõiguslik müügi- ja asjaõigusleping (samas dokumendis sisaldub ka hüpoteegi seadmise leping) 30 (kolmekümne) päeva jooksul Saku Vallavalitsuse poolt enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates. Ostuhind tagatisraha ületava summa osas tuleb enampakkumuse võitja poolt kogu ulatuses tasuda enne lepingu sõlmimist Saku Vallavalitsuse arveldusarvele. Notaritasu lepingu tõestamise eest ja riigilõivu ostja uue omaniku ja hüpoteegi kinnistamise eest tasub enampakkumuse võitja (ostja). Kui enampakkumise võitja mõjuva põhjuseta ei ilmu ettenähtud tähtaja jooksul lepingu sõlmimisele, kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks, korduval enampakkumisel osalemiseks ja tagatisraha. Kinnistu valdus antakse ostjale üle lepingu sõlmimisest 3 (kolme) tööpäeva jooksul. Lepingu projektiga on võimalik tutvuda enne enampakkumise toimumist. Selleks tuleb saata Saku Vallavalitsusele vastav soov e-posti aadressile [email protected].

10. Enampakkumise hind: Enampakkumise lõpphind on lõplik (sh sisaldab käibemaksu).

11. Varaga tutvumiseks ettenähtud aeg ja koht: Kinnistuga saab kohapeal tutvuda enne enampakkumise toimumist tööpäevadel eelneval kokkuleppel Saku Vallavalitsuse kontaktisikuga, kelleks on majandusteenistuse juht Peep Pukk (e-post [email protected], telefon +372 503 3066).


NB! 

Palun varaga kindlasti enne pakkumise tegemist tutvuda.
Kui oksjonivõitja loobub ostust, siis vastavalt Osta.ee kasutajalepingule on osta.ee'l õigus rakendada oksjoni võitja suhtes leppetrahvi, mille summaks on 20% oksjonil kujunenud lõpphinnast.

Vara ja oksjoni arve vormistatakse vaid oksjoni võitja nimele!
(Kui võitjaks on eraisik, siis selle eraisiku nimele. Kui võitjaks on ettevõte, siis selle ettevõtte nimele). Kui soovite arvet/lepingut ettevõtte nimele, tuleb ettevõttele registreerida eelnevalt eraldi kasutajakonto ning ettevõtte kasutajakonto alt oksjonile pakkumine teha.

 

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

  • Tere.Pildid hoonetest.Tänan.

    Tere Kinnistul ei asu hooneid. Aerofotodel nähtavad hooned lammutati 2021. aasta suvel.

    Text changed by moderator
  • 5 1
Please log in to ask questions login
103200 be first bidder
Your bid:
Your bid is the highest
How to bid?