Kinnistu Lossi tn 7, Põltsamaa linn (1 916 m²)

  • Item ID: 184750084
  • Share

Kinnistu Lossi tn 7, Põltsamaa linn (1 916 m²)

Item ID: 184750084 Item condition: used
Auction is ended or not active
Auction is ended or not active
Final price: 71 000.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Wed 16.11.2022 12:00:00
Closing time: Wed 30.11.2022 12:42:22
Viewed: 4309
Last bidder: AKAROSA
Lossi tn 7, Põltsamaa linn, Jõgevamaa, Eesti
1
Seller:
Põltsamaa Vallavalitsus
one feedback    15 followers
Põltsamaa Vallavalitsus   User since 13.06.2018
Reg. code 77000358
Item condition: used
Location: Lossi tn 7, Põltsamaa linn, Jõgevamaa, Eesti
Quantity: 1
Preliminary deposit: 2260 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: Põltsamaa Vallavalitsusview user's e-store

NB! Müügis on vallale kuuluv osa hoonest (2. korrus netopinnaga 594,5 . Eksplikatsioonilt korter 3).

Vara

hoonestatud kinnisasi nr. 2598435 (kauplus-muusikakool)

Aadress

Lossi tn 7, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond

Asukoht

hinnatav vara asub Põltsamaa kesklinnas, vahetus naabruses paiknevad erinevad ärihooned, Põltsamaa Vallavalitsus ja Vana-Põltsamaa park-mets; lähedusse jääb ka Põltsamaa jõgi; asukoht on atraktiivne: Põltsamaa peatänava ääres väga hea nähtavuse ja juurdepääsuga

Juurdepääs

hea – juurdepääs kinnisasjale on mööda avalikke asfaltkattega teid

Omanikud

Põltsamaa vald - 7/15 kaasomandist;
Kim Bloomfield (isikukood 35710130065) - 8/15 kaasomandist

Hinnatava vara igakordse omaniku kasuks seatud piiratud asjaõigused

puuduvad

Kinnistusraamatusse kantud koormatised ja kitsendused

märkus muinsuskaitseseaduse § 27 lõikes 2 sätestatud ostueesõiguse kohta Eesti Vabariigi kasuks; kui riik ostueesõigust ei teosta, on ostueesõiguse õigustatud isikuks asukohajärgne kohalik omavalitsus; kultuurimälestiseks tunnistamise õiguslikuks aluseks on kultuuriministri 12.08.1999 a määrus nr 18
hindaja kommentaar: eelnimetatud ostueesõigus hinnatava vara turuväärtuse kujunemist ei mõjuta, sealjuures võib märkida, et senise praktika põhjal on riigi või kohaliku omavalitsuse poolt ostueesõigust kasutatud vaid väga harvadel juhtudel

Maa-ameti kitsenduste kaardi järgsed kitsendused

Maa-ameti kaardirakenduse kitsenduste kaardi andmete kohaselt piiravad hinnatava vara maakasutust alla 1 kV elektriõhuliini, maismaa sideehitise kaitsevööndid, Põltsamaa jõest tulenevad piirangud ning samuti kinnistu paiknemine uuringu alal (geoloogiline), kaitsealal ja nitraaditundlikul maa-alal ning samuti ka hinnataval varal paiknevast kinnismälestisest tulenevad piirangud
hindaja kommentaar: eeltoodud piirangutest mõjutavad hinnatava vara turuväärtust negatiivselt eelkõige muinsuskaitselised piirangud, kuivõrd nende tõttu on ehitustegevus piiratum (vt käesoleva hinnangu Lisa 4), bürokraatlikum, aeganõudvam ja samuti ka kallim (tuleb kasutada vastavat litsentsi omavat ehitajat ja järelevalvet)

Hüpoteegid

puuduvad

Üüri- ja rendilepingud

puuduvad

Katastritunnus

61701:08:16

Maakasutuse sihtotstarve

ärimaa 50%, ühiskondlike ehitiste maa 50%

Omandivorm

kinnisasi

Kinnistu pindala

1 916 m²

Hoonestus

kauplus-muusikakool; ehitisregistri andmete järgselt asub kinnisasjal ka kuur (ehitisregistri kood 120712403), kuid faktiliselt asub nimetatud kuur naaberkinnistul; hindaja soovitab ehitisregistri andmete aktualiseerimist

Üldplaneering

Põltsamaa Linnavolikogu 19.10.1998 määrusega nr 41 kehtestatud Põltsamaa valla üldplaneering sätestab hinnatava vara maakasutuse juhtfunktsioonina üldkasutatavate hoonete maa-ala (

Detailplaneering

kehtestatud või algatatud detailplaneeringud puuduvad

Muinsuskaitse eritingimused

hinnataval kinnisasjal asuva hoone näol on tegemist kinnismälestisega nr 24005 (elamu-ärihoone Põltsamaal 20. saj. I pool Lossi t. 7), ARC Projekt OÜ poolt (töö nr 58-2/2001) on 2001.a. koostatud muinsuskaitse eritingimused (vt. käesoleva ekspertarvamuse Lisa 4), mis aga ei ole praeguseks enam kehtivad

Maaüksuse kirjeldus

hinnatav kinnisasi on ristkülikukujulise põhiplaani ja tasase pinnamoega; lisaks ehitisealusele maale (kauplus muusikakool asub kinnistu edelaosas, jäädes vahetult Lossi tänava äärde) moodustavad maakasutuse kinnisasja loodeosas paiknev killustikkattega parkimisala ja haljasalad koos kõrghaljastusega; piirdeaed (vana võrkaed) asub kinnisasja loodeosas asuva parkimisala ümber; maakasutus on tavapäraselt hooldatud

Kauplus-muusikakooli lühikirjeldus


* üldandmed: tegemist on 1865.a. ehitatud U-kujulise kivihoonega, mille II korrusel tegutseb ca 50 aastat Põltsamaa Muusikakool, I korrus on kasutuses olnud ärilisel otstarbel;
* suletud netopind: 1 320,4 m², sh kauplus (korter 1): 649,4 m², korter 2: 68,1 m²,  muusikakool (korter 3): 594,5 m²;
* ehitisregistri kood: 114023501;
* ehitus- ja kasutusload: ehitisregistris info algse ehitus- ja kasutusloa loa kohta puuduvad; ehitisregistri järgsed kasutusotstarbed on „muu kaubandushoone“ ja „muu haridus- ja teadushoone“;

04.09.2001.a. on väljastatud ehitusluba nr 110 ehitise rekonstrueerimiseks (katuse rekonstrueerimine);
20.12.2006.a. on väljastatud ehitusluba nr EL-15/2006 ehitise rekonstrueerimiseks (ehitusluba väljastatakse muusikakooli ruumide nr 79 kuni 85 (suletud netopind kokku 71,7 m²) rekonstrueerimiseks);
* parendused: 2001.a. on paigaldatud hoonele uus plekk-katus, 2019.a. on uuendatud piksekaitsesüsteem ning II korruse elektrisüsteem (s.h. paigaldatud uued elektriradiaatorid), jooksvalt on uuendatud osaliselt II korruse ruumide viimistlust;
* arhitektuur ja konstruktsioonid: madalvundamendil hoone, mille kandvad ja jäigastavad konstruktsioonid on tellistest, välisfassaad on punastest tellistest; vahelaed puidust; hoonel on viilkatus, mis on kaetud kaasaegse valtsplekiga;
* ruumilahendus (vt. Lisa 5): hoone I korrusel asuvad erinevad kaubanduspinnad (s.h. Lossi tn äärsel kaubanduspinnal suured vitriinaknad) ja laoruumid; hoone II korrusel paiknevad muusikakooli ruumid ning 2 korterit (need on Muusikakoolil kasutuses õpperuumidena);
* siseviimistlus: kasutatud on lihtsaid hoone kasutusotstarbele vastavaid viimistlusmaterjale, sh I korruse siseviimistlus vajab tervikuna kaasajastamist;
* tehnovõrgud: hoones on olemas elektrivarustus (220/380V, I korrusel liitumine 3 x 80A, II korrusel 3 x 25A), veevarustus ja kanalisatsioon on tsentraalsed; soe vesi on elektriboilerite baasil;
*küttesüsteem:

I korrusel lokaalküte: lokaalne keskküte tahkeküttekatla baasil; küttekehadeks on ruumides malmradiaatorid;
II korrusel elektri- ja ahiküte; küttekehadeks on kaasaegsed elektriradiaatorid, ahjud ei ole töökorras ja neid kasutada ei tohi;
* üldseisukord: hoone tervikuna: valdavalt rahuldav; sh I korruse osas rahuldav, II korruse osas osaliselt hea, osaliselt rahuldav (esineb katuse läbijookse)

Kontakt varaga tutvumiseks

 Kristi Klaos, tel 529 4510

*Vara kohta on koostatud hindamisakt.

Põltsamaa vallale kuulub Põltsamaa linnas Lossi tn 7 eriomandi ese mitteeluruum nr 3 (kinnistu registriosa 19586350, katastritunnus 61701:008:0016, 5945/13120 mõttelist osa kinnisasjast, eriomandi üldpind 594,5 m²). Eriomandi esemed 19586150 ja 19586250 kuuluvad eraisikule. Kinnistul asub Ehitusregistrisse kantud hoone (EHR kood 114023501) nimetusega kauplus-muusikakool. Eriomandi eset mitteeluruumi nr 3 kasutas kuni 10.01.2022 Põltsamaa Muusikakool.

Põltsamaa Vallavolikogu 17.03.2022 otsusega nr 1-3/2022/12 „Vallavara võõrandamine“ anti vallavalitsusele ülesandeks korraldada enampakkumine Põltsamaa linnas asuva Lossi tn 7 eriomandi ese mitteeluruumi nr 3 võõrandamiseks alghinnaga 45 200 eurot.

Põltsamaa Vallavalitsus otsustas oma 11.04.2022 korraldusega nr 2-3/2022/84 viia enampakkumine läbi kirjalikult. Enampakkunise tulemused kinnitati Põltsamaa Vallavalitsuse 30.05.2022 korraldusega nr 2-3/116. Korralduse punktis 2 oli sätestatud, et enampakkumise võitjaga sõlmitakse müügileping ühe kuu jooksul, arvates enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemisest. Kui müügilepingut ei sõlmita, tunnistab vallavalitsus enampakkumismenetluse lõppenuks ning otsustab vallavara edasise käsutamise.
Kuna müügilepingut ei sõlmitud, ostja taganes tehingust, siis on vajalik viia läbi uus enampakkumine.

Vallavara valitsemise korra § 11 sätestab, et enampakkumise ettevalmistamise käigus kinnitab vallavalitsus enampakkumise viisi, enampakkumise korraldaja, osavõtutasu ja tagatisraha suuruse ning vajadusel muud tingimused.

Põltsamaa Vallavalitsus on hinnanud erinevate elektrooniliste keskkondade kulusid ning majanduslikult soodsaimaks on osta.ee keskkond.

Korraldus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Põltsamaa Vallavolikogu 22.03.2018 määruse nr 9 „Vallavara valitsemise kord“ § 11 lõike 1 punktide 1, 3 ja 5 ning Põltsamaa Vallavolikogu 17.03.2022 otsuse nr 1-3/2022/12 alusel.

1. Tunnistada Põltsamaa Vallavalitsuse 30.05.2022 korraldusega nr 2-3/2022/116 kinnitatud enampakkumismenetlus lõppenuks nurjumise tõttu.
2. Algatada uus enampakkumismenetlus ja määrata enampakkumise viisiks elektrooniline enampakkumine osta.ee keskkonnas.
3. Määrata enampakkumise korraldajaks ja läbiviijaks abivallavanem Kristi Klaos.
4. Määrata tagatisraha suuruseks 5% alghinnast.
5. Põltsamaa Vallavalitsusel avaldada enampakkumise müügikuulutus portaalis www.kv.ee ja Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee.
6. Kinnistu võõrandamisega seotud notariaalsete tehingute ja kinnistusraamatusse kandmise eest tasutava riigilõivu kulud tasub ostja.
7. Kinnistu võõrandamiseks vajalike notariaalsete toimingute tegemiseks on volitatud vallavanem.
8. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Korraldust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavalitsusele haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Korralduse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

 

 

Attachments

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.