Kinnistu Nurme tee 6 Imavere külas (3110 m²)

  • Item ID: 181090145
  • Share
1/1

Kinnistu Nurme tee 6 Imavere külas (3110 m²)

Item ID: 181090145 Item condition: used
Auction is ended or not active
Auction is ended or not active
Final price: 8 700.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Fri 09.09.2022 15:00:00
Closing time: Mon 24.10.2022 15:15:27
Viewed: 777
Last bidder: rilff
Nurme tee 6 Imavere küla Järva vald, Järvamaa, Eesti
1
Seller:
Järva vald100%positive feedback
4 feedback    42 followers
Järva Vallavalitsus   User since 10.05.2019
Reg. code 77000335
Item condition: used
Location: Nurme tee 6 Imavere küla Järva vald, Järvamaa, Eesti
Quantity: 1
Preliminary deposit: 500 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: Järva vald100%positive feedback view user's e-store

Müüakse kinnistu (registriosa nr 2190436, katastritunnus 23401:005:0057, pindala 3110 m 2 ,sihtotstarve elamumaa, aadress Järva maakond, Järva vald, Imavere küla, Nurme tee 6)
Kinnistu asub Kesk-Eestis, Imavere külas.
Naabrid ümberringi, ümbruses üksikelamud, asub keskuses, teed heas seisukorras.
Imaveres on põhikool, lasteaed, rahvamaja, 2 toidukauplust, 2 tanklat ja Eesti Piimandusmuuseum.
5 km kaugusel asub Eistvere järv.
Kaugus Tallinnast 100 km, Tartu 80 km, Viljandi 50 km, Paide 30 km, olemas ühistransport.
Bussipeatus on Imaveres ja Tallinn-Tartu mnt Paia ristis. Rongipeatus on Võhmas.
Kauplus 300 m kaugusel.
Kinnistu kohta kehtib Imavere küla Kodunurme maaüksuse detailplaneeringu muudatus.
https://jarvavald.ee/detailplaneeringud Kinnistule võib ehitada ühepereelamu.
Kinnistuteni on ehitatud ühisveevärk ja- kanalisatsioon ning elektrivõrk (liitumislepingud puuduvad).
Liitumised tuleb korraldada ostjal (ÜVK-Paide Vesi AS, elektrivõrk-Elektrilevi OÜ).

Kinnistu saab looduses üle vaadata igal ajal.Mõjuva põhjuseta lepingu mittesõlmimisel ettenähtud tähtaja jooksul või mõjuvast põhjusest mitteteatamisel kaotab enampakkumise võitja õiguse nõuda lepingu sõlmimist, samuti ei tagastata talle tagatisraha.

Kinnistu müügihind peab olema laekunud Järva Vallavalitsuse arvelduskontole või notari deposiitkontole vähemalt 3 (kolm) päeva enne lepingu sõlmimise päeva.

Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e- kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab tagatisraha olema tasutud. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda.

Müügileping sõlmitakse sama isikuga kes on enampakkumise võitnud. Arve esitatakse samale isikule, kes on enampakkumise võitnud.

Alghind on 6220 eurot.

Tagatisraha on 500 eurot. Tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel.

Kontakt: Valdur Permanson, telefon 5127569, e-post [email protected]

------------------------

JÄRVA VALLAVALITSUSE KORRALDUS:

Korraldus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, haldusmenetluse seaduse § 75, halduskohtumenetluse seadustiku § 40 ja § 46, Järva Vallavolikogu28.06.2018 määruse nr 25 „Vallavara valitsemise kord“ § 29, § 38 ning Järva Vallavolikogu30.08.2018 otsuse nr 44 „Vallavara võõrandamine enampakkumise korras“ alusel.

1. Korraldada elektroonilised enampakkumised:
1.1. kinnistu (registriosa nr 2189636, katastritunnus 23401:005:0050, aadress Järva maakond, Järva vald, Imavere küla, Kodunurme tee 7) võõrandamiseks alghinnaga 4466 (neli tuhat nelisada kuuskümmend kuus) eurot, tagatisraha 500 eurot;
1.2. kinnistu (registriosa nr 2190636, katastritunnus 23401:005:0059, aadress Järva maakond,Järva vald, Imavere küla, Nurme tee 1) võõrandamiseks alghinnaga 5134 (viis tuhat ükssada kolmkümmend neli) eurot, tagatisraha 500 eurot;
1.3. kinnistu (registriosa nr 2190536, katastritunnus 23401:005:0058, aadress Järva maakond, Järva vald, Imavere küla, Nurme tee 3) võõrandamiseks alghinnaga 6120 (kuus tuhat ükssada kakskümmend) eurot, tagatisraha 500 eurot;
1.4. kinnistu (registriosa nr 2190436, katastritunnus 23401:005:0057, aadress Järva maakond, Järva vald, Imavere küla, Nurme tee 6) alghinnaga 6220 (kuus tuhat kakssada kakskümmend) eurot, tagatisraha 500 eurot.

2. Enampakkumiste tingimused:
2.1. kõik kinnistu omandiõiguse üleminekuga seotud kulub kannab ostja;
2.2. kinnistu müügihind peab olema laekunud Järva Vallavalitsuse arvelduskontole või notari deposiitkontole vähemalt 3 (kolm) päeva enne lepingu sõlmimise päeva;
2.3. enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist tähelepanelikult kinnistu looduses üle vaatama ning tutvuma müüdava objekti kohta Maa-ameti geoportaali kitsenduste kaardil kajastuva infoga. Kinnistu ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnistu seisukorrast;
2.4. enampakkumise võitjaks loetakse kõrgeima hinna pakkunud osaleja;
2.5. enampakkumine toimub internetiportaalis Osta.ee (www.osta.ee);
2.6. enampakkumine viiakse läbi vastavalt Osta.ee kasutustingimustele. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis;
2.7. Osta.ee portaalis kinnistu kohta pakkumist tehes kinnitab pakkuja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate tingimustega, on tutvunud kinnistuga ning on teadlik kinnistu seisukorrast, suurusest ja piiridest ning ei oma selles osas enampakkumise korraldajale pretensioone. Täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Järva Vallavalitsuse vallavara spetsialisti Valdur Permansoni poole (telefon 5127569, e-post [email protected]);
2.8 kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada Järva Vallavalitsuse vallavara spetsialistile proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Vallavara spetsialist registreerib saadud protestid ja esitab need koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul enampakkumise vahendajale (Osta.ee portaal), kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.
3. Enampakkumise läbiviimise komisjoni ülesandeid täidab vallavara spetsialist.
4. Kui enampakkumise tulemusena ei esitatud ühtegi pakkumist, võib komisjon kinnistud panna
korduvalt enampakkumisele, kuni pakkumine esitatakse.
5. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades kaebuse
Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Järva
Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.
6. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.


Kui oksjonivõitja loobub ostust, siis vastavalt Osta.ee kasutajalepingule on Osta.ee'l õigus määrata oksjoni võitjale leppetrahv, mille suurus on 20% oksjonil kujunenud lõpphinnast, minimaalselt 15,00€.
Arve/ostu-müügileping koostatakse enampakkumise võitja andmetega! 
Kui soovite arvet ettevõtte nimele, tuleb ettevõttele registreerida eelnevalt eraldi kasutajakonto ning ettevõtte kasutajakonto alt pakkumine teha.

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

  • No questions asked

Other auctions of that seller