Kinnistu Paju tn 3, Põltsamaa linn (1684 m2)

Kinnistu Paju tn 3, Põltsamaa linn (1684 m2)

Item ID: 195029312 Item condition: used
Auction is ended or not active
Auction is ended or not active
Final price: 19 800.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Mon 29.05.2023 15:00:00
Closing time: Mon 12.06.2023 15:15:00
Viewed: 3872
Last bidder: s2de
Paju tn 3, Põltsamaa linn, Jõgevamaa, Eesti
1
Seller:
Põltsamaa Vallavalitsus100%positive feedback
one feedback    44 followers
Põltsamaa Vallavalitsus   User since 13.06.2018
Reg. code 77000358
Item condition: used
Location: Paju tn 3, Põltsamaa linn, Jõgevamaa, Eesti
Quantity: 1
Preliminary deposit: 440 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: Põltsamaa Vallavalitsus100%positive feedback view user's e-store

Põltsamaa vallale kuulub Põltsamaa vallas Põltsamaa linnas Paju tn 3 kinnistu (kinnistu registriosa nr 15318450, katastritunnus 61801:001:1042, pindala 1684 m2, sihtotstarve elamumaa 100%).

Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Paju tn 3 (katastritunnus 61801:001:1042, registriosa 15318450)

Omand: munitsipaalomand

Pindala: 1684 m2

Hooned: puuduvad

Rajatised: puuduvad

Ehitusõigus: kinnistule kehtib detailplaneering, millega on lubatud püstitada 1 kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega elamu ja 1 abihoone. Detailplaneeringuga saab tutvuda siin https://www.poltsamaa.ee/tiigi  

Kontakt tutvumiseks: Kristi Klaos (529 4510), Jan Müür (5323 0700)

Vallavalitsuse korraldus:

Põltsamaa vallale kuulub Põltsamaa vallas Põltsamaa linnas Paju tn 3 kinnistu (kinnistu registriosa nr 15318450, katastritunnus 61801:001:1042, pindala 1684 m2, sihtotstarve elamumaa 100%).

Põltsamaa Vallavolikogu 18.05.2023 otsusega nr 1-3/2023/32 „Vallavara võõrandamine enampakkumisel“ anti vallavalitsusele ülesandeks korraldada enampakkumine Põltsamaa vallale kuuluv Põltsamaa vallas Põltsamaa linnas asuv Paju tn 3 kinnistu võõrandamiseks alghinnaga 4 400 eurot. 

Vallavara valitsemise korra § 11 sätestab, et enampakkumise ettevalmistamise käigus kinnitab vallavalitsus enampakkumise viisi, enampakkumise korraldaja, osavõtutasu ja tagatisraha suuruse ning vajadusel muud tingimused.

Põltsamaa Vallavalitsus on hinnanud erinevate elektrooniliste keskkondade kulusid ning majanduslikult soodsaimaks on osta.ee keskkond.

Korraldus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Põltsamaa Vallavolikogu 22.03.2018 määruse nr 9 „Vallavara valitsemise kord“ § 11 lõike 1 punktide 1, 3 ja 5 ning  Põltsamaa Vallavolikogu 18.05.2023 otsuse nr 1-3/2023/32 alusel.

    1. Määrata enampakkumise viisiks elektrooniline enampakkumine osta.ee keskkonnas.
    2. Määrata enampakkumise alghinnaks 4400 eurot.
    3. Määrata tagatisraha suuruseks 10% alghinnast.
    4. Määrata enampakkumise korraldajaks ja läbiviijaks abivallavanem Kristi Klaos.

    5. Põltsamaa Vallavalitsusel avaldada enampakkumise müügikuulutus portaalis www.kv.ee ja Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee.

    6. Kinnistu võõrandamisega seotud notariaalsete tehingute ja kinnistusraamatusse kandmise eest tasutava riigilõivu kulud tasub ostja.

    7. Kinnistu võõrandamiseks vajalike notariaalsete toimingute tegemiseks on volitatud vallavanem.

    8. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Korraldust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavalitsusele haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Korralduse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

  • No questions asked

Other auctions of that seller