Koimla külas asuv Kontori hoonestatud kinnistu

 • Item ID: 187898832
 • Share
1/1

Koimla külas asuv Kontori hoonestatud kinnistu

Item ID: 187898832 Item condition: used
Auction is ended or not active
Auction is ended or not active
Final price: 11 200.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Thu 26.01.2023 12:00:00
Closing time: Mon 20.02.2023 12:02:30
Viewed: 6341
Last bidder: Janno Tarvis
Koimla külas asuv Kontori hoonestatud kinnistu, Saare maakond, Eesti
1
Seller:
Saaremaa vald100%positive feedback
2 feedback    62 followers
Saaremaa Vallavalitsus   User since 21.03.2019
Reg. code 77000306
Item condition: used
Location: Koimla külas asuv Kontori hoonestatud kinnistu, Saare maakond, Eesti
Quantity: 1
Preliminary deposit: 400 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: Saaremaa vald100%positive feedback view user's e-store
Aadress: Saaremaa vald, Koimla küla, Kontori
Pindala (m2): 1576
Katastritunnus: 71401:001:1826
Registriosa number: 20896650
Sihtotsarve: ühiskondlike ehitiste maa
Seisukorra/objekti kirjeldus: Kinnistul paikneb halvas seisukorras amortiseerunud kahekorruseline hoone
Liitumised: elektriliitumine aktiviseerimata, peakaitse 3x20A
Valmidus: puuduvad
Lisainfo/kitsendused: Sideehitise kaitsevöönd hoone taga
  Elektrimaakaabli kaitsevöönd sissesõidu juures ja toitekilbi juures
  Osaliselt Päikese kinnistu biopuhasti kaitsevöönd lääne osas
   
Kontaktisik: Raivo Kahm tel +372 522 8547, e-post: [email protected]
Tutvumise info: Kokkuleppel, kinnistule vaba juurdepääs


Vallavara võõrandamine elektroonilise enampakkumise korras


Saaremaa vallale kuulub Koimla külas asuv Kontori hoonestatud kinnistu (registriosa nr 20896650, katastritunnus 71401:001:1826, pindala 1576 m², ühiskondlike ehitiste maa 100%). Kinnistul paikneb amortiseerunud kahekorruseline hoone (ehitisregistri kood 121342619, suletud netopind 328,7 m²). Juurdepääs kinnistule on avalikult munitsipaalteelt Sake-Koimla (tee nr 4400014). Kinnistul on elektriliitumine. Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 7 „Vallavara valitsemise kord“ § 29 
punkti 2 kohaselt võib vallavara võõrandada nii tasu eest kui ka tasuta, kui vallavara ei ole valitsemise otstarbeks vajalik ning selle muul viisil kasutamine ja käsutamine ei ole otstarbekas. Saaremaa Vallavalitsus ei kasuta Kontori kinnistut valitsemise ega ka muul avalikul otstarbel. Saaremaa Vallavalitsus on seisukohal, et Kontori kinnistu võib enampakkumise korras võõrandada. Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 7 „Vallavara valitsemise kord“ § 22, § 29 punkti 2, § 30 lõike 1 punkti 4 ja lõike 3, § 31 lõike 1 punkti 2, § 33 lõike 1 ning § 34 lõike 1 punktid 1 ja 2,

Saaremaa Vallavalitsus annab k o r r a l d u s e:


1. Võõrandada elektroonilise enampakkumise korras üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel www.osta.ee (edaspidi Osta.ee) portaalis Saaremaa valla omandis olev, Saaremaa vallas Koimla külas asuv Kontori hoonestatud kinnistu (registriosa nr 20896650, katastritunnus 71401:001:1826, pindala 1576 m², ühiskondlike ehitiste maa 100%, edaspidi nimetatud Kinnistu). Kinnistul paikneb halvas seisukorras amortiseerunud kahekorruseline hoone (ehitisregistri kood 121342619, suletud netopind 328,7 m²). Juurdepääs kinnistule on avalikult munitsipaalteelt Sake-Koimla (tee nr 4400014). Kinnistul on elektriliitumine.
2. Kinnitada järgmised enampakkumise tingimused:
2.1. enampakkumine toimub 26. jaanuari 2023. a kella 12.00-st kuni 20. veebruari 2023. a kella 12.00-ni;
2.2. enampakkumise alghind on 4000 eurot;
2.3. tagatisraha on 400 eurot. Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tagatisraha tasumata ei võimalda oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab olema tasutud tagatisraha. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik pangalingi kaudu kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha, osavõtutasude ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida 2 enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab summa tagasi oma pangakontole kanda; 
2.4. enampakkumisest ei või osa võtta maksuvõlglased ja isikud, kellel on Saaremaa valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused; 
2.5. pakkuja peab olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks ning tema isik peab olema tuvastatud kas isikutunnistusega (ID-kaardiga) või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis;
2.6. Osta.ee portaalis kinnistu kohta pakkumist tehes kinnitab pakkuja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate enampakkumise tingimustega, on tutvunud kinnistu seisukorraga ning on teadlik kinnistu seisukorrast ja tal ei ole selles küsimuses Saaremaa Vallavalitsusele pretensioone. Kinnistuga tutvumiseks ja täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Saaremaa Vallavalitsuse kinnisvarateenistuse juhataja (Raivo Kahm, tel +372 522 8547, e-post: [email protected]) poole;
2.7. juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumise tulemused kinnitatakse, kohustub ta maksma kinnistu eest tema pakutud hinna;
2.8. võimalik on teha kahte erinevat liiki pakkumist:
2.8.1. tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;
2.8.2. automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad pakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat; 
2.8.3. vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi; 
2.9. pakkumise samm on 100 (ükssada) eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda tõsta; 
2.10. kogu enampakkumise kestvuse ajal on võimalik teha pakkumisi. Kinnistu hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik;
2.11. enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud kolme tunniga; 
2.12. enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab Saaremaa Vallavalitsuse komisjon;
2.13. komisjon tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses. Enampakkumise nurjunuks tunnistamisel müügilepingut ei sõlmita;
2.14. kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada komisjonile proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Komisjon registreerib saadud protestid ja esitab koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul müügi korraldajale, kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;
2.15. enampakkumise tulemused kinnitatakse või jäetakse kinnitamata 15 päeva jooksul pärast enampakkumise toimumist. 
3. Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:
3.1. enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;
3.2. selgub, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta; 
3.3. enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktides sätestatud korda. 
4. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita. 
Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral enampakkumise tingimuste või protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja tagastama enampakkumise võitjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata. 
5. Enampakkumise võitjal on kohustus sõlmida kinnistu notariaalne müügileping 60 päeva jooksul kinnistu enampakkumise tulemuste kinnitamise otsuse teatavakstegemisest, s.o. 60 päeva jooksul ülalnimetatud otsuse koopia kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates. Ülalnimetatud tähtajaks notariaalse müügilepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise tulemused tühistatakse ja selle võitja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata. 
6. Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma kinnistu ostuhinna, millest on maha arvatud tema poolt tasutud enampakkumise tagatisraha 400 eurot, hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks kolmandaks päevaks ja kandma selle Saaremaa Vallavalitsuse pangaarvele EE851010602007390004 (SEB Pank) või notari deposiitkontole. Ülalnimetatud kohustuse täitmata jätmise korral kaotab enampakkumise võitja õiguse lepingu sõlmimisele ja tagatisraha tagastamisele.
7. Kinnistu müügi- ja asjaõiguslepingute sõlmimisega kaasnevad notaritasud ja riigilõivud tasub enampakkumise võitja.
8. Kinnitada elektroonilise enampakkumise ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks kolmeliikmeline komisjon:
8.1. Saaremaa Vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna kinnisvarateenistuse juhataja Raivo Kahm, komisjoni esimees; 
8.2. Saaremaa Vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna vallavaraspetsialist Margo Sooäär, komisjoni liige; 
8.3. Saaremaa Vallavalitsuse spetsialist Liana Kaasik, komisjoni liige. 
9. Avaldada enampakkumise kuulutus Saaremaa vallalehes „Saaremaa Teataja“. Enampakkumise tingimuste terviktekst avaldada Saaremaa valla veebilehel.
10. Korraldus jõustub teatavakstegemisega. Korraldust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras esitades vaide Saaremaa Vallavalitsusele või halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras esitades kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamisest

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

 • Tere! Kas ümber hoone on võimalik maad juurde osta , erastada vm. `? Tänan , Raid Saar

 • d11 asked 08.02.2023 15:43

  Tere, kas kinnistul kaev on? Vett ja kanalisatsiooni vist pole jah?

  Kontori kinnistul oli varem kaev, hetkel ei ole enam ja kanalisatsiooni ei ole . Koimlas on ühine veevõrk aga Kontoriga ühendust pole.

 • Võtsin ühendust elektrileviga, nemad ütlesid, et ei leia sellise aadressiga liitumist. Ütlesid ka, et kui elekter üle 3 aasta välja lülitatud siis ei saa välistada, et liitumine on likvideeritud. Soovitasid uurida võrguühenduse taastamise kohta nende lehel. Lehel kirjas, et on võimalik, et läheb isegi uuest liitumisest kulukamaks. Kas saaksite uurida ikkagi kui palju see maksab? Oleksin ikkagi väga tänulik nende piltide eest.

  Liitumispunkt on alles Lümanda vald, Koimla, Külamaja Koimlas, 38ZEE-00205776-P ja kontrollitud, peakaitse suurus 3x20A.

 • Kas elektriliitumise aktiveerimiseks tuleb maksta ka ampripõhist tasu 3960€? Kas oleks võimalik lisada juurde ka pilte? Täpsemalt sooviksin näha pilte teelt mahasõidust, sisseesõiduteest, maja otstest ja esimese pildi peal maja neelu juurest seinas, tundub olevat mingi läbijooksu koht. Lisaks on kirjas, et maja on amortiseerunud - kas vallal on omandile juba või tulevikus plaanis kehtestada mingid piirangud ohutuse tagamiseks?

  Ei, kuna kinnistul on olemasolev liitumine juba olemas, siis tuleb sõlmida ainult võrguleping, mis on tasuta. Kui võimalik palun tutvuge objektiga kohapeal.

 • 5 4