Maratinurga kinnisasja kasutusse andmine kaheks aastaks.

  • Item ID: 187722712
  • Share
1/1

Maratinurga kinnisasja kasutusse andmine kaheks aastaks.

Item ID: 187722712 Item condition: used
Auction is ended or not active
Auction is ended or not active
Final price: 800.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Mon 09.01.2023 12:00:00
Closing time: Mon 30.01.2023 14:00:00
Viewed: 1018
Last bidder: talutalu1402
Taberlaane küla Antsla vald, Võrumaa, Eesti
1
Seller:
antslavallavalitsus
one feedback    19 followers
Antsla Vallavalitsus   User since 26.01.2016
Reg. code 75010418
Item condition: used
Location: Taberlaane küla Antsla vald, Võrumaa, Eesti
Quantity: 1
Preliminary deposit: 150 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: antslavallavalitsusview user's e-store
Oksjoni pealkiri: Maratinurga kinnisasja kasutusse andmine kaheks aastaks
Aadress: Taberlaane küla, Antsla vald, Võru maakond,
Pindala (m2): 11,14 ha
Katastritunnus: 14201:001:0137
Registriosa number: 16314950
Sihtotsarve: tootmismaa (100%)
Hind: aastatasu alghind 550 eurot
Käsiraha: 150 eurot
Tasumise info: Aastatasu tasuda Antsla Vallavalitsuse
  arveldusarvele SEB pangas EE631010402011665006
Kontaktisik: Rain Ruusa
Tutvumise info: 785 5007, 503 2057, e-post: [email protected]

Enampakkumise läbiviimise tingimused:

1. Elektroonilisest enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.
2. Pakkuja peab olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks ning tema isik peab olema tuvastatud kas ID-kaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis.
3. Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee ekontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab tagatisraha olema tasutud. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha,
mida saab kasutada tagatisraha ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda.
4. Osta.ee portaalis pakkumist tehes kinnitab pakkuja, et on tutvunud ja nõustub enampakkumise protseduurireeglitega ning on tutvunud vallavara kasutusse andmise tingimustega ning ei oma Antsla Vallavalitsusele pretensioone. Täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda majandusnõuniku poole ( Rain Ruusa, 785 5007, 503 2057, e-post: [email protected]).
5. Juhul kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma pakutud hinna.
6. Võimalik on teha kaht erinevat liiki pakkumist:
6.1. tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;
6.2. automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat.
7. Vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi.
8. Pakkumise samm on 50 eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda tõsta.
9. Pakkumisi on võimalik teha kogu enampakkumise kestvuse ajal. Hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik.
10. Enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit.
11. Enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab Antsla Vallavalitsuse moodustatud komisjon.
12. Antsla Vallavalitsus tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses.
13. Kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali vahendusel, on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada Antsla Vallavalitsusele proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Vallavalitsus registreerib saadud protestid ja teeb kolme tööpäeva jooksul otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.
14. Enampakkumise tulemused kinnitab Antsla Vallavalitsus korraldusega hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevale järgneva kolme nädala jooksul. Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:
14.1. enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;
14.2. selgus, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;
14.3. enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda.
15. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral kasutuslepingut ei sõlmita.
Enampakkumise tulemuste mittekinnitamine enampakkumise protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu korraldaja süül, kohustub korraldaja tagastama tasutud tagatisraha täies ulatuses kümne tööpäeva jooksul enampakkumise toimumisest. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata.
16. Elektroonilise enampakkumise võitjal (edaspidi nimetatud omandaja) tasuda aastatasu hiljemalt lepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks. Aastatasu tuleb tasuda Antsla Vallavalitsuse arveldusarvele SEB pangas EE631010402011665006.
17. Omandaja peab sõlmima kasutuslepingu neljateistkümne päeva jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemist. Käesolevas punktis nimetatud tähtajaks kasutuslepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise tulemused tühistatakse ja tagatisraha ei tagastata.

Antsla Vallavalitsuse korraldus:
1. Korraldada elektrooniline enampakkumine Antsla vallale kuuluva kinnistu, asukohaga Maratinurga, Taberlaane küla, Antsla vald, Võru maakond, registriosa nr 16314950, katastritunnus 14201:001:0137, pindala 11,14 ha, sihtotstarve tootmismaa (100%), kasutusse andmiseks tähtajaga 2 (kaks) aastat.
2. Vallavara antakse kasutusse järgmistel tingimustel:
2.1. aastatasu alghind on 550 eurot (50 eurot/ha);
2.2. tagatisraha suurus 150 eurot;
2.3. osavõtutasu mitte kehtestada;
2.4. maa-ala hooldatakse (niidetakse või hekseldatakse ja puhastatakse võsast) vähemalt üks kord aastas;
2.5. pakkumise esitamise tähtaeg on 30.01.2023 kell 14.00;
2.6. pakkumine viiakse läbi veebikeskkonnas Osta.ee.
3. Lepingu sõlmimise korral loetakse tagatisrahana makstud summa hinnast tulenevaks makseks
sõlmitava lepingu järgi (tasaarvestus).
4. Lepingu sõlmimisega seotud kulud kannab ostja.
5. Moodustada enampakkumise korraldajaks komisjon järgmises koosseisus:
5.1. Rain Ruusa – komisjoni esimees;
5.2. Ester Hommik;
5.3. Kersti Käis;
5.4. Eve Sikk.
6. Enampakkumine viiakse läbi korralduse lisas sätestatud tingimustel.
7. Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.
8. Enampakkumisest ei saa osa võtta isiklikult või esindaja kaudu:
8.1. enampakkumise korraldaja ja temaga seotud isikud (komisjoni liikmed, alghinna määrajad, isikud, kelle pädevusse kuulub enampakkumise tulemuste kinnitamine ning nende abikaasad ja otseliinis sugulased);
8.2. riiklike ja kohalike maksude võlglased ning isikud, kellel on valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused;
8.3. enampakkumise võitja, kes on mõjuva põhjuseta jätnud lepingu sõlmimisele ilmumata, kaotab õiguse sama kinnistu kordusenampakkumisel osalemiseks.
9. Enampakkumise teade avaldada vähemalt 14 päeva enne enampakkumist Antsla valla kodulehel www.antsla.ee ja ajalehes Lõunaleht.
10. Enampakkumise tulemused kinnitab Antsla Vallavalitsus korraldusega hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevale järgneva kolme nädala jooksul.
11. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Korralduse peale võib esitada Antsla Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

  • No questions asked