Märjamaal Haimre pst 5 endine võimlahoone (50501:008:0800)

  • Item ID: 145315327
  • Share

Märjamaal Haimre pst 5 endine võimlahoone (50501:008:0800)

Item ID: 145315327 Item condition: used
Auction is ended or not active
Auction is ended or not active
Final price: 50 000.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Fri 09.10.2020 09:00:00
Closing time: Fri 23.10.2020 09:00:00
Viewed: 2545
Last bidder: Taal-Capital
Märjamaa alev, Märjamaa vald, Raplamaa, Raplamaa, Eesti
1
Märjamaa Vallavalitsus
Reg. code 77000447    User since 21.06.2018

Märjamaa Vallavalitsus 100% e-store
Item condition: used
Location: Märjamaa alev, Märjamaa vald, Raplamaa, Raplamaa, Eesti
Quantity: 1
Shipping/Delivery: Agreement with seller Abi
Preliminary deposit: 500 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: Märjamaa Vallavalitsus100% / 1 / view user's e-store

Märjamaa Vallavalitsus on kuulutanud välja elektroonilise enampakkumise Märjamaa vallale kuuluva Märjamaa alevis Haimre pst 5 kinnisasjale (kinnistu registriosa nr 1075737, katastriüksuse tunnus 50501:008:0800, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 3521 m²) alghinnaga 50000 eurot ja käsirahaga 500 eurot (käsiraha loetakse ettemaksuks). Oksjonile on kohaldatud Osta.ee reeglid.

Müügiobjekti kirjeldus 

Kinnistul asuvad:

Ehitisregistri

Ehitis

Ehitise

Esmane

Korruste

Ehitisealune

kood

nimetus

kasutus

arv

pind (m2)

109022247

Hoone

võimla

1959

1

591

120687579

Hoone

kuur

1975

1

50,4

120687578

Hoone

puukuur

1975

1

88

 

Kinnistul on ligipääs avalikult kasutatavalt teelt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

Kinnistul on elektripaigaldise liitumisleping (50 A), liitumine tsentraalse veega ning kanalisatsioonivõrguga on liitumusvalmidus kinnistu piiril.

Haimre pst 5 asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal ning üldplaneeringuga on määratud antud piirkonna maa-ala kasutamise juhtotstarbeks ühiskondlike ehitiste maa. Haimre pst 5 kinnisasjal detailplaneering puudub. Katastriüksuse sihtotstarvet (ühiskondlike ehitiste maa 100%) saab muuta ehitise kasutamise otstarbest tuleneva sihtotstarbe ehitise tegeliku kasutuse, ehitusloa, ehitisteatise, vallavalitsuse kirjaliku nõusoleku või kasutusloa alusel. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab kinnisasja sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering.

Detailplaneeringu kohustus tekib ehitusloakohustusliku hoone püstitamisel (ehitisealuse pinnaga üle 60m²) või olemasoleva hoone laiendamisel üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust.

Lähtuvalt ehitusseadustiku lisa 1 on ehitisealuse pinnaga üle 60m² hoone (puukuuri ja võimla) lammutamiseks nõutavad ehitusluba ja lammutusprojekt. 

Ostja peab arvestama, et kinnistu ostmisel ning kasutamisel ei tohiks kinnistu kasutusviis muutuda naabrite jaoks koormavaks võrreldes olemasoleva kasutusega st, et kinnistu kasutamisel ei tohiks tekkida täiendavat müra ning muud naabritele tajutavat keskkonnahäiringut, mis ei vastaks senisele hoone kasutusotstarbele. Võimalikel ostjatel on soovitav enne pakkumuse esitamist konsulteerida Märjamaa Vallavalitsusega võimaliku edaspidise kasutuse osas. 

 

Kinnistuga tutvumine 

Kinnistuga on võimalik tutvuda tööpäevadel. Konkreetne aeg tuleb eelnevalt kokku leppida Märjamaa Vallavalitsuse haldusosakonna juhatajaga (Margus Vaher, telefon 5622 0009, e-post margus.vaher@marjamaa.ee). Hoone müüakse sellises seisus nagu see on. Palume kindlasti enne ostu müügiobjektidega kohapeal tutvuda, hilisemaid pretensioone ei rahuldata. 

 

Võimla joonised asuvad: https://drive.google.com/drive/folders/1C7eXesqj6tbeV0n_MfVuPjleUrcMEAin?usp=sharing

 

Enampakkumisest osavõtja õigustatud isikud

  • Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle enampakkumisest osavõtt ei ole vastuolus seaduse või teiste õigusaktidega ning kellel ei ole võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid tähtaegselt täitmata rahalisi kohustusi.
  • Enampakkumisest ei tohi osa võtta enampakkumise korraldamise otsustamise ja enampakkumise korraldamisega seotud isikud.

 

Enampakkumise eritingimused

  • Käsiraha on 500 eurot, millel kohalduvad osta.ee tingimused (käsiraha loetake ettemaksuks)
  • Kogu maksumus tuleb tasuda peale vallavalitsuse poolt enampakkumise tulemuste kinnitamist ja arve väljastamist 7 päeva jooksul kas Märjamaa vallavalitsuse arveldusarvele või notari deposiiti.
  • Tehing tuleb teha selle osta.ee kasutajakonto alt, mis kuulub tehingu osapoolele (st juriidilise isiku korral peab pakkuval juriidilisel isikul olema loodud osta.ee konto ja füüsilise isiku korral peab vastaval füüsilisel isikul olema loodud oma nimele osta.ee konto).
  • Enampakkumise võitja tasub lisaks enampakkumise lõppsummale kõik kinnisasja tehingutega seotud dokumentide vormistamise kulud, riigilõivud ja notaritasud.
  • Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma ostuhinna ja sõlmima müügilepingu Märjamaa Vallavalitsuse saadetud teates märgitud ajal ja kohas.

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

  • No questions asked