Pargi tn 4a, Päinurme küla, Järva vald (2988 m²)

Pargi tn 4a, Päinurme küla, Järva vald (2988 m²)

18 days 3 hours Wed 01.05.2024 15:30:00
Item ID: 208186561 Item condition: used
Time left:
18 days 3 hours
Closing time: Wed 01.05.2024 15:30:00
Current price: 5000 EUR
You have to be at least 18 years old to bid at this auction.
Log in Register

NB! If you are not located in Estonia. Ask from seller via questions section if they ship out of Estonia.

5000 be first bidder
You have to be at least 18 years old to bid at this auction. Log in Register
NB! If you are not located in Estonia. Ask from seller via questions section if they ship out of Estonia.
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Mon 19.02.2024 15:30:00
Viewed: 699
Last bidder:
Pargi tn 4a, Päinurme küla, Järvamaa, Eesti
1
Seller:
Järva vald100%positive feedback
5 feedback    107 followers
Järva Vallavalitsus   User since 10.05.2019
Reg. code 77000335
Item condition: used
Location: Pargi tn 4a, Päinurme küla, Järvamaa, Eesti
Quantity: 1
Shipping/Delivery: Pickup
Preliminary deposit: 500 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: Järva vald100%positive feedback view user's e-store

Järva vald müüb enampakkumisel kinnistu (registriosa nr 8177750, katastritunnus 32501:001:0246, aadress Järva maakond, Järva vald, Päinurme küla, Pargi tn 4a, maa sihtotstarve on üldkasutatav maa 100 %, pindala 2988 m²).

Tulevikus kehtestatavas Järva valla üldplaneeringus on sinna kavandatud väikeelamu maa-ala juhtotstarve. Kinnistul asub küngas (sigala kivivaremed, kaetud pinnasega).
Mõjuva põhjuseta lepingu mittesõlmimisel ettenähtud tähtaja jooksul (tähtaeg teatatakse enampakkumise võitjale täiendavalt) või mõjuvast põhjusest mitteteatamisel kaotab enampakkumise võitja õiguse nõuda lepingu sõlmimist, samuti ei tagastata talle tagatisraha.

Kinnistu müügihind peab olema laekunud Järva Vallavalitsuse arvelduskontole või notari deposiitkontole vähemalt 3 (kolm) päeva enne lepingu sõlmimise päeva.
Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab tagatisraha olema tasutud.

Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda.

Müügileping sõlmitakse sama isikuga kes on enampakkumise võitnud. Arve esitatakse samale isikule ja arve peab tasuma sama isik, kes on enampakkumise võitnud.

Alghind on 5000 eurot.

Tagatisraha on 500 eurot. Tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel.

Kontakt: Valdur Permanson, telefon 5127569, e-post [email protected]

-----------------------------------------------------
Enampakkumiste tingimused:

Korraldus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, haldusmenetluse seaduse § 75, halduskohtumenetluse seadustiku § 40 ja § 46, Järva Vallavolikogu 28.06.2018 määruse nr 25 „Vallavara valitsemise kord“ § 29 ja § 38 ning Järva Vallavolikogu 24.08.2023 otsuse nr 55 „Vallavara võõrandamine enampakkumise korras“ alusel.

1. Korraldada elektroonilised enampakkumised:
1.1 kinnistu (registriosa nr 22009550, katastritunnus 25501:001:0761, aadress Järva maakond, Järva vald, Preedi küla, Vetemaa) võõrandamiseks alghinnaga 10 000 (kümme tuhat) eurot, tagatisraha 1000 eurot;
1.2. kinnistu (registriosa nr 3031550, katastritunnus 31401:001:0204, aadress Järva maakond, Järva vald, Kuusna küla, Simmani) võõrandamiseks alghinnaga 10 000 (kümme tuhat) eurot, tagatisraha 1000 eurot;
1.3. kinnistu (registriosa nr 19976350, katastritunnus 25501:001:0890, aadress Järva maakond, Järva vald, Kuusna küla, Parginurga) võõrandamiseks alghinnaga 6000 (kuus tuhat) eurot, tagatisraha 600 eurot;
1.4. kinnistu (registriosa nr 19976850, katastritunnus 25501:001:0875 aadress Järva maakond, Järva vald, Käravete alevik, Pargivahe) võõrandamiseks alghinnaga 5000 (viis tuhat) eurot, tagatisraha 500 eurot;
1.5. kinnistu (registriosa nr 20037950, katastritunnus 25501:001:0857, aadress Järva maakond, Järva vald, Roosna küla, Kaarevere ) võõrandamiseks alghinnaga 5000 (viis tuhat) eurot, tagatisraha 500 eurot;
1.6. kinnistu (registriosa nr 22717750, katastritunnus 25501:001:0638, aadress Järva maakond, Järva vald, Kahala küla, Talisaare) alghinnaga 6000 (kuus tuhat) eurot, tagatisraha 600 eurot;
1.7. kinnistu (registriosa nr 20070750, katastritunnus 25501:001:0937, aadress Järva maakond, Järva vald, Imavere küla, Õunapuu) alghinnaga 8000 (kaheksa tuhat) eurot, tagatisraha 800 eurot;
1.8. kinnistu (registriosa nr 17378650, katastritunnus 32501:003:0187, aadress Järva maakond, Järva vald, Koigi küla, Pärna tn 1) alghinnaga 8000 (kaheksa tuhat) eurot, tagatisraha 800 eurot;
1.9. kinnistu (registriosa nr 8177750, katastritunnus 32501:001:0246, aadress Järva maakond, Järva vald, Päinurme küla, Pargi tn 4a) alghinnaga 5000 (viis tuhat) eurot, tagatisraha 500 eurot;
1.10. kinnistu (registriosa nr 5671450, katastritunnus 12901:001:0317, aadress Järva maakond, Järva vald, Ahula küla, Ahulakuusiku) alghinnaga 15 000 (viisteist tuhat) eurot, alghind 1500 eurot;
1.11. kinnistu (registriosa nr 22735850, katastritunnus 25501:001:0955, aadress Järva maakond, Järva vald, Aravete alevik, Piibe mnt 10a) alghinnaga 9000 (üheksa tuhat) eurot, tagatisraha 900 eurot.

2. Enampakkumiste tingimused:
2.1. kõik kinnistu omandiõiguse üleminekuga seotud kulub kannab ostja;2.2. kinnistu müügihind peab olema laekunud Järva Vallavalitsuse arvelduskontole või notari
deposiitkontole vähemalt 3 (kolm) päeva enne lepingu sõlmimise päeva;
2.3. enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist tähelepanelikult kinnistu looduses üle vaatama ning tutvuma müüdava objekti kohta Maa-ameti geoportaali kaartidel kajastuva infoga. Kinnistu ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnistu seisukorrast;
2.4. enampakkumise võitjaks loetakse kõrgeima hinna pakkunud osaleja;
2.5. enampakkumine toimub selleks ette nähtud internetiportaalis;
2.6. enampakkumine viiakse läbi vastavalt internetiportaali kasutustingimustele. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele internetiportaalis;
2.7. internetiportaalis kinnistu kohta pakkumist tehes kinnitab pakkuja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate tingimustega, on tutvunud kinnistuga ning on teadlik kinnistu seisukorrast, suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest ning ei oma seoses varaga mingeid pretensioone võõrandajale ja ta on nõus kinnistu omandama seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel. Täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Järva Vallavalitsuse vallavara peaspetsialisti Valdur Permansoni poole (telefon 512 7569, e-post [email protected]);

3. Enampakkumise läbiviimise komisjoni ülesandeid täidab vallavara peaspetsialist.

4. Kui enampakkumise tulemusena ei esitatud ühtegi pakkumist, võib komisjon kinnistud panna korduvalt enampakkumisele, kuni pakkumine esitatakse.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Järva Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

6. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.


Kui oksjonivõitja loobub ostust, siis vastavalt Osta.ee kasutajalepingule on Osta.ee'l õigus määrata oksjoni võitjale leppetrahv, mille suurus on 20% oksjonil kujunenud lõpphinnast, minimaalselt 15,00€.
Ostu-müügileping koostatakse enampakkumise võitja andmetega! 
Kui soovite vara vormistada ettevõtte nimele, tuleb ettevõttele registreerida eelnevalt eraldi kasutajakonto ning ettevõtte kasutajakonto alt pakkumine teha.

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

  • No questions asked
Please log in to ask questions login
5000 be first bidder
You have to be at least 18 years old to bid at this auction. Log in Register
NB! If you are not located in Estonia. Ask from seller via questions section if they ship out of Estonia.