Pärnu tn 60, Kilingi-Nõmme hoonestatud kinnistu (859m2)

 • Item ID: 150899578
 • Share

Pärnu tn 60, Kilingi-Nõmme hoonestatud kinnistu (859m2)

Item ID: 150899578 Item condition: used

Auction is ended or not active

Item back on sale

Go to new item

Auction is ended or not active

Item back on sale

Go to new item
Final price: 27 000.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Fri 29.01.2021 14:00:00
Closing time: Fri 26.03.2021 12:00:00
Viewed: 3329
Last bidder:
Pärnu tn 60, Kilingi-Nõmme, Saarde vald, Pärnumaa, Eesti
1
Saarde Vallavalitsus
Reg. code 75033454    User since 14.10.2020

saardevv 100% e-store
Item condition: used
Location: Pärnu tn 60, Kilingi-Nõmme, Saarde vald, Pärnumaa, Eesti
Quantity: 1
Preliminary deposit: 2700 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: saardevv100% / 1 / view user's e-store

Pärnu tn 60, Kilingi-Nõmme, Saarde vald hoonestatud kinnistu (registriosa nr 170606, katastritunnus 30601:002:0084, sihtotstarve Elamumaa 100 %, pindala 859 m2) avalik kirjalik elektrooniline enampakkumine.
Kinnistul asuvad muusikakooli hoone ja garaaž-kuur.

Alghind 27 000 (kakskümmend seitse tuhat) eurot
Tagatisraha 2700 (kaks tuhat seitsesada) eurot
Enampakkumise tähtaeg on 26. märts 2021. a kell 12.00

Kinnistuga tutvumiseks ja lisainfo saamiseks palun ühendust võtta:
Martti Rooden, telefon 449 0139, mobiil 53494259, e-post martti.rooden@saarde.ee
---------

Saarde Vallavalitsuse korraldus nr 22:

 1. Viia läbi Pärnu maakonnas Saarde vallas Kilingi-Nõmme linnas asuva Pärnu tn 60 hoonestatud kinnistu (registriosa nr 170606, katastritunnus 30601:002:0084, sihtotstarve Elamumaa 100 %, pindala 859 m2) avalik kirjalik elektrooniline enampakkumine alghinnaga 27 000 (kakskümmend seitse tuhat) eurot, järgmistel tingimustel:

  1. enampakkumine viiakse läbi üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee portaalis;

  2. elektroonilise enampakkumise korraldaja on Saarde Vallavalitsus;

  3. enampakkumise tähtaeg on 26. märts 2021. a kell 12.00;

  4. tagatisraha on 10 % alghinnast ehk 2700 eurot;

  5. osavõtutasu mitte kehtestada;

  6. elektroonilisest enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, kui õigusaktidest ei tulene teisiti;

  7. enampakkumisele määratud broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab tagatisraha olema tasutud. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda;

  8. pakkuja peab olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks ning tema isik peab olema tuvastatud kas ID-kaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis;

  9. Osta.ee portaalis kinnistu kohta pakkumist tehes kinnitab Pakkuja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate protseduurireeglitega ning on tutvunud kinnistuga ning on teadlik kinnistu seisukorrast ja ei oma selles osas Saarde Vallavalitsusele pretensioone. Kinnistuga tutvumiseks ja täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Saarde Vallavalitsuse haldusnõuniku poole (Martti Rooden, telefon 449 0139, mobiil 53494259, e-post martti.rooden@saarde.ee );

  10. juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma kinnistu eest tema pakutud hinna;

  11. võimalik on teha kaht erinevat liiki pakkumist:

   1. tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;

   2. automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat;

  12. vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi;

  13. pakkumise samm on 100 eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda tõsta;

  14. pakkumisi on võimalik teha kogu enampakkumise kestvuse ajal. Kinnistu hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik;

  15. enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit;

  16. enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab Saarde Vallavalitsus;

  17. Saarde Vallavalitsus tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses. Enampakkumise nurjunuks tunnistamisel müügilepingut ei sõlmita;

  18. kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada Saarde Vallavalitsusele proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Vallavalitsus registreerib saadud protestid ja teeb kolme tööpäeva jooksul otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;

  19. Saarde Vallavalitsus kinnitab enampakkumise tulemused või jätab need kinnitamata seitsme tööpäeva jooksul peale enampakkumise toimumist. Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:

   1. enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;

   2. selgus, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;

   3. enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda;

  20. enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita. Enampakkumise tulemuste mittekinnitamine enampakkumise protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja tagastama ostjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses kümne tööpäeva jooksul enampakkumise toimumisest. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata;

  21. kinnistu elektroonilise enampakkumise võitjal (edaspidi nimetatud Ostja) tasuda kinnistu ostuhind hiljemalt kinnistu notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks ja kanda ostuhind Saarde Vallavalitsuse pangaarvele nr EE972200221011807958 Swedbank pangas;

  22. notaritasu tasuda täies ulatuses Ostjal;

  23. kinnistu Ostjal sõlmida eelnimetatud maaüksuse notariaalne ostu-müügileping 30 päeva jooksul kinnistu enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemisest, s.o. 30 päeva jooksul eelnimetatud korralduse koopia kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates. Käesolevas punktis nimetatud tähtajaks kinnistu notariaalse ostu-müügi lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise tulemused tühistatakse ja Ostja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

 • No questions asked