Teeääre kinnistu, Looküla, Anija vald (9737m2)

 • Item ID: 168849812
 • Share
1/1

Teeääre kinnistu, Looküla, Anija vald (9737m2)

Item ID: 168849812 Item condition: used
Auction is ended or not active
Auction is ended or not active
Final price: 25 801.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Mon 10.01.2022 15:42:48
Closing time: Mon 31.01.2022 16:26:52
Viewed: 3901
Last bidder: muuksu
Teeääre kinnistu, Looküla, Anija vald, Harjumaa, Eesti
1
Seller:
Anija Vallavalitsus
one feedback    21 followers
Anija Vallavalitsus   User since 07.07.2021
Reg. code 75018816
Item condition: used
Location: Teeääre kinnistu, Looküla, Anija vald, Harjumaa, Eesti
Quantity: 1
Preliminary deposit: 1500 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: Anija VallavalitsusView other items of the seller

Anija VALLAVALITSUS VÕÕRANDAB ELEKTROONILISEL ENAMPAKKUMISEL ANIJA VALLAS LOOKÜLAS ASUVA TEEÄÄRE KINNISTU.

Enampakkumise korraldaja: Anija vallavalitsus,

Kontaktisikud: Tõnu Kirves, Enn Pung, tel: +372 6199020, e-post: [email protected], [email protected]

Kinnisasja aadress: Anija vald, Looküla, Teeääre kinnistu;

Kinnistu nr 18800150

Katastritunnus 14101:001:0330;

Pindala 9737m2;

Seisukord: kinnistul paikneb abihoone (üldpind 108m2), kuur, kasvuhoone ja endise korterelamu vundament. Krunt on heakorrastamata. Tehnovõrgud puuduvad. Kinnistule on otsejuurdepääs avalikult kasutatavalt teelt;

Maa sihtotstarve: 100% elamumaa

 

PAKKUMISE ALGHIND ON 15 000 (viisteist tuhat) eurot.

ENAMPAKKUMISE tagatisraha on 1500 (üks tuhat viissada) eurot.

Anija Vallavolikogu võttis 26.11.2021 vastu otsuse nr 14 „Enampakkumise korraldamine“. Nimetatud otsuse alusel otsustas Anija Vallavolikogu võõrandada Anija vallas, Lookülas asuva Teeääre kinnistu. Kinnistu nr 18800150, katastritunnus 14101:001:0330. Lähtudes eeltoodust ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktist 2, Anija Vallavalitsus

k o r r a l d a b :

 1. Viia läbi Lookülas asuva Teeääre kinnistu elektrooniline enampakkumine oksjonikeskkonnas OSTA.ee (https://osta.ee). Vajadusel viia läbi kordusenampakkumised.

 2. Enampakkumise alghind on 15 000 (viisteist tuhat) eurot.

 3. Kehtestada enampakkumise tagatisraha suuruseks 1500 (üks tuhat viissada) eurot, mis broneeritakse pakkuja OSTA.ee kontolt.

 4. Määrata pakkumise esitamise tähtpäevaks 21 päeva alates vastava oksjonikuulutuse avaldamisest OSTA.ee keskkonnas.

 5. Enampakkumise läbiviimisel lähtutakse Anija Vallavolikogu 23.08.2018 määrusest nr 31 „Vallavara valitsemise kord“ ja oksjonikeskkonna https://osta.ee reeglitest.

 6. Enampakkumise võitnud isiku poolt makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastab enampakkumise korraldaja tagatisraha hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumiste tulemuste kinnitamist või kinnitamata jätmist.

 7. Kinnisasja võõrandamisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub vara omandaja.

 8. Tagatisraha ei tagastata enampakkumise võitjale, kui ta loobub lepingu sõlmimisest või ei ilmu lepingu sõlmimisele teates märgitud ajal ja kohta.

 9. Tingimustele vastava enampakkumise hindamise kriteeriumiks on kõrgeim hind. Enampakkumise võitjaks tunnistatakse pakkuja, kelle pakkumishind on kõrgeim. Edukaima pakkujaga müügilepingu sõlmimise otsustab vallavolikogu oma otsusega.

 10. Enampakkumise võitja peab enampakkumisel pakutud summa tasuma ühe nädala jooksul peale volikogu poolt otsuse edukaks tunnistamist. Notariaalne müügi- ja asjaõigusleping sõlmitakse ostjaga 4 kuu jooksul pärast ostusumma laekumist Anija Vallavalitsuse arvelduskontole. Kui pakkumise võitja ei ole tähtajaks pakutud ostusummat tasunud, siis on vallavalitsusel õigus teha ostutehing suuruselt järgmise summa pakkunud pakkujaga.

 

Enampakkumise korraldus ja protseduurireeglid:

Korralduses märgitud kinnisasja võõrandamise otsustamisel loetakse enampakkumise võitjaks kõrgeima hinna pakkunud osaleja.

Enampakkumine toimub üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee (www.osta.ee) portaalis, enampakkumise korraldaja on Anija Vallavalitsus.

Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab tagatisraha olema tasutud. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda

Enampakkumisel osalemiseks peab pakkuja ennast registreerima Osta.ee keskkonna kasutajaks, nõustuma osta.ee kasutajatingimustega ning tema isik peab olema tuvastatud kas IDkaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis;

Osta.ee portaalis korteriomandi kohta pakkumist tehes kinnitab Pakkuja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate protseduurireeglitega ning on tutvunud korteriomandiga ning on teadlik selle seisukorrast ja ei oma selles osas Anija Vallavalitsusele pretensioone. Täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Anija valla kontaktisiku poole.

Enampakkumisel on võimalik teha kaht erinevat liiki pakkumist:

1) tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;

2) automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma.

Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat.

Vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi;

Pakkumise samm on 200 (kakssada) eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda tõsta;

Pakkumisi on võimalik teha kogu enampakkumise kestvuse ajal. Kinnistu hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja (edaspidi nimetatud ka ostja) on kõrgeima pakkumise esitanud isik.

Enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud kolme tunniga. Enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist;

Kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada Anija vallavalitsusele proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Anija valla kontaktisik registreerib saadud protestid ja esitab need koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul enampakkumise korraldajale, kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

Enampakkumise tulemuste kinnitamine

Enampakkumise tulemused kinnitab Anija Vallavolikogu oma otsusega.

Enampakkumise võitjale saadetakse vastav teade elektronkirjaga.

Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimine ja ostuhinna tasumine

Juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma kinnisasja eest tema pakutud hinna.

Enampakkumise võitja peab ilmuma notari juurde kinnisasja müügi- ja asjaõiguslepingu (edaspidi nimetatud leping) sõlmimiseks ning esitama notarile kõik lepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid. Lepingu sõlmimise aja ja koha teatab Anija Vallavalitsus enampakkumise võitnud isikule hiljemalt 10 (kümme) kalendripäeva enne lepingu sõlmimist.

Enampakkumise võitja on kohustatud sõlmima kinnistu notariaalse ostu-müügilepingu kahekümne (21) päeva jooksul Anija Vallavolikogu enampakkumise tulemuse kinnitamisest. Kui enampakkumise võitja ei ilmu notari juurde lepingut sõlmima käesolevas punktis nimetatud tähtajaks, siis võib Anija Vallavolikogu tunnistada enampakkumise nurjunuks ja enampakkumise võitja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata. Anija Vallavalitsusel on õigus sõlmida ostumüügileping enampakkumisel kinnisasjale paremuselt teise pakkumise teinud isikuga.

Kinnisasja ostuhind peab olema laekunud Anija Vallavalitsuse ühele järgnevatest arvelduskontodest:

SEB        EE391010002018897002

SWED   EE922200001120120102

COOP    EE624204278616784205

või notari deposiitkontole vähemalt 5 (viis) päeva enne lepingu sõlmimise päeva. Kui enampakkumise võitja tasub kinnisasja ostuhinna krediidiasutuselt saadava laenu abil, eelmärgitud nõuet täitma ei pea. Kinnisasja laenu abil ostmise puhul peab enampakkumise võitja Anija Vallavalitsusele esitama krediidiasutuse tõendi selle kohta, et talle antakse laenu ning tal on kinnisasja soetamiseks vajalik raha olemas. Kinnisasja laenu abil ostmisel sõlmitakse kolmepoolne leping Anija valla, krediidiasutuse ja ostja vahel.

Kõrvalkulude tasumine

Kinnisasja müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud riigilõivu ja notaritasu tasub ostja.

Enampakkumise nurjunuks tunnistamine

Anija Vallavalitsus tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei esitatud ühtegi pakkumist.

Anija Vallavalitsus võib tunnistada enampakkumise osaliselt nurjunuks pakkuja suhtes, kes ei ilmunud lepingut sõlmima.

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

 • No questions asked