Uus 6-18,Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu (64.6 m2)

Uus 6-18,Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu (64.6 m2)

Item ID: 204315349 Item condition: used

Auction is ended or not active

Sale has ended with no offers. If you are still intrested in this item, leave notification to seller via button under this text. e will send you and e-mail when seller relist the item.

Auction is ended or not active

Sale has ended with no offers. If you are still intrested in this item, leave notification to seller via button under this text. e will send you and e-mail when seller relist the item.

Final price: 12 000.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Mon 04.12.2023 15:00:00
Closing time: Wed 03.01.2024 15:00:00
Viewed: 1469
Last bidder:
Uus 6-18,Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu, Ida-Virumaa, Eesti
1
Seller:
Narva-Jõesuu Linnavalitsus
one feedback    38 followers
Narva-Jõesuu Linnavalitsus   User since 23.03.2022
Reg. code 77000499
Item condition: used
Location: Uus 6-18,Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu, Ida-Virumaa, Eesti
Quantity: 1
Preliminary deposit: 1500 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: Narva-Jõesuu Linnavalitsusview user's e-store

Korter asub Uus 6-18,Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu linnas. Korteriomand (reg osa nr 3772708), mille koosseisu kuulub 3-toaline korter eluruumi pinnaga 64.6 m2.

Lähiümbruses paiknevad sarnased korterelamud, ühiskondlikud hooned, eramud. Kool ca 100 m raadiuses, lasteaed ca 100 m raadiuses.

Hinnatava vara seisukord on rahuldav.Olulisi parandustöid ei ole teostatud.On vahetatud aknad ja välisuks.

Korteris on kaugküte. Korter on tühi.

Korteriomandi Uus 6-18 Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu linn võõrandamine 

Asjaolud ja menetluse käik 

Narva-Jõesuu linna omandis olev korteriomand aadressil Uus 6-18, Sinimäe alevik, Narva- Jõesuu linn seisab kasutuseta. Nimetatud eluruumi kasutamiseks puudub üürileping. 

Kolmetoaline eluruum asub kolmekorruselises korterielamus, korteri pindala on 64,6 m2. Hinnatava vara seisukord on rahuldav. Korteri siseviimistlust iseloomustab füüsiline ja moraalne kulum. Korteris ei ole teostatud parendustöid. Korter vajab remonti. 
 
Arvestades asjaoluga, et korter on suur ja üksikute korterite haldamine on linnale väga kulukas ja pole majanduslikult otstarbekas korteri remondi teostamine. Korteriomand võõrandatakse tingimusel, et linnavara ei ole enam linnale vajalik. 

Õiguslikud alused 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 kohaselt õigusaktiga kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimused otsustab omavalitsusüksuse nimel volikogu, kes võib nende küsimuste lahendamise volitada linnavalitsusele. 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 1 kohaselt linnavalitsus valmistab ette volikogus arutamisele tulevaid küsimusi, lähtudes valitsuse seisukohtadest või volikogu otsustest. 

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.10.2018 määruse nr 47,,Narva-Jõesuu linnavara valitsemise kord" (edaspidi Kord) § 31 lg 1 kohaselt linnavara võõrandamise otsustab volikogu. 

Korra § 29 lg 2 p 1 kohaselt linnavara võib võõrandada, kui vara ei ole vajalik avalikuks otstarbeks ega linna valitsemiseks. 

Korra § 29 lg 4 kohaselt linnavara võõrandatakse üldjuhul avaliku enampakkumise korras. Korra § 29 lg 5 p 1 kohaselt linnavara võõrandamine otsustuskorras enampakkumist vo eelläbirääkimistega pakkumist korraldamata võib toimuda, kui võõrandatav vara võib laguneda või hävida enne enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise pakkumise läbiviimist. Korra § 29 lg 3 p 1 kohaselt linnavara võõrandatakse otsustuskorras tasu eest. 

Lähtudes eeltoodust ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, § 30 lg 1 p 1, Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.10.2018.a. määruse nr 47,,Narva-Jõesuu linnavara valitsemise kord" § 31 lg 1, § 29 lg 2 p1, § 29 lg 3 p 2, ja lg 5 p 1 § 34 lg 1 p 1,2,3, 

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 

otsustab: 

1. Määrata Pindi Kinnisvarabüroo OÜ -i poolt 16.04.2023.a. koostatud eksperthinnangu nr 230416-233-46611 alusel korteriomandi Uus 6-18 alghinnaks 15 000 eurot. 

3. Volitada Narva-Jõesuu linnapead Maksim Iljin'i allkirjastama Narva-Jõesuu linna nimel korteriomandi notariaalset ostu-müügilepingut. 

4. Kui otsustuskorras võõrandamisel tulemust ei saavutata (vara jääb müümata), volitada Narva- Jõesuu Linnavalitsust võõrandama korteriomand kirjaliku enampakkumise korras, vajadusel teha vara ümberhindamine vähendamise suunas kuni 20% ning panna kinnisvara edasiseks müümiseks uuesti enampakkumisele. 

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades vaide Narva-Jõesuu Linnavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 


NB!

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on vara põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik vara seisukorrast, suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest ning ei oma seoses vara, sealhulgas ehitis(t)e seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja ta on nõus kinnistu, sealhulgas ehitise(d) omandama seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

Palume varaga kindlasti enne pakkumise tegemist tutvuda.

Kui oksjonivõitja loobub ostust, siis vastavalt Osta.ee kasutajalepingule on osta.ee'l õigus rakendada oksjoni võitja suhtes leppetrahvi, mille summaks on 20% oksjonil kujunenud lõpphinnast.

Vara ja oksjoni arve/leping vormistatakse vaid oksjoni võitja nimele!

(Kui võitjaks on eraisik, siis selle eraisiku nimele. Kui võitjaks on ettevõte, siis selle ettevõtte nimele). Kui soovite arvet/lepingut ettevõtte nimele, tuleb ettevõttele registreerida eelnevalt eraldi kasutajakonto ning ettevõtte kasutajakonto alt oksjonile pakkumine teha.

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

  • No questions asked