Hoonestatud kinnistu Pärnu tn 62, Kilingi-Nõmme (1268 m2).

  • Eseme ID: 184316784
  • Jaga

Hoonestatud kinnistu Pärnu tn 62, Kilingi-Nõmme (1268 m2).

Eseme ID: 184316784 Seisukord: kasutatud
Oksjon on lõppenud
Oksjon on lõppenud
Lõpphind: 58 000.00 EUR
Pikenev lõpp: 5 minutit
Algusaeg: E 07.11.2022 16:00:00
Lõpuaeg: E 05.12.2022 12:00:00
Vaadatud: 2453
Viimati pakkus:
Pärnu tn 62, Kilingi-Nõmme, Saarde vald, Pärnumaa, Eesti
1
Müüja:
saardevv
üks tagasiside    30 jälgijat
Saarde Vallavalitsus    Kasutaja alates 14.10.2020
Reg. kood 75033454
Seisukord: kasutatud
Asukoht: Pärnu tn 62, Kilingi-Nõmme, Saarde vald, Pärnumaa, Eesti
Kogus: 1
Käsiraha / tagatisraha: 5800 EUR
Maksmine: pangaülekandega
Müüja: saardevvvaata kasutaja e-poodi

Saarde vallale kuulub Pärnu maakonnas Saarde vallas Kilingi-Nõmme linnas asuv Pärnu tn 62 hoonestatud kinnistu (registriosa nr 4297350, katastritunnus 30601:002:0021, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 1268 m2). Kinnistul asub kaks hoonet (EHR103029079 ja EHR 103029081). Nimetatud vallavara ei ole valitsemise otstarbeks vajalik ning selle muul viisil vallavarana kasutamine pole põhjendatud.

Saarde Vallavolikogu 17.10.2018 määruse nr 29 „Saarde vallavara valitsemise kord“ § 42 lg 1 p 1 alusel vallavara võõrandamise otsustab vallavolikogu, kui võõrandatakse kinnisvara. Saarde Vallavolikogu 20.10.2022 otsusega nr 63 „Vallavara võõrandamine enampakkumise korras“ otsustati võõrandada kirjaliku enampakkumise korras Saarde vallale kuuluv Pärnu maakonnas Saarde vallas Kilingi-Nõmme linnas asuv Pärnu tn 62 hoonestatud kinnistu (registriosa nr 4297350, katastritunnus 30601:002:0021, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 1268 m2) alghinnaga 58 000 (viiskümmend kaheksa tuhat) eurot. Lisaks anti vallavara võõrandamise enampakkumise korraldamise õigus Saarde Vallavalitsusele, keda volitati kehtestama avaliku enampakkumise korda ja tingimusi, kuulutama välja avalikku kirjalikku enampakkumist ja korraldama kirjalikku enampakkumist ning kinnitama enampakkumise tulemust.

Lähtudes eeltoodust ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Saarde Vallavolikogu 17.10.2018 määruse nr 29 „Saarde vallavara valitsemise kord“ § 39 p 1, § 40 lg 1 p 1, § 41 lg-d 1 ja 2, § 43 lg 1, § 44, § 441, § 47 lg 2, § 48 ja Saarde Vallavolikogu 20.10.2022 otsuse nr 63 „Vallavara võõrandamine enampakkumise korras“, annab Saarde Vallavalitsus

k o r r a l d u s e:

    1. Viia läbi Saarde vallas Kilingi-Nõmme linnas asuv Pärnu tn 62 hoonestatud kinnistu (registriosa nr 4297350, katastritunnus 30601:002:0021, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 1268 m2) avalik kirjalik elektrooniline enampakkumine alghinnaga 58 000 (viiskümmend kaheksa tuhat) eurot, järgmistel tingimustel:
        1.1. enampakkumine viiakse läbi üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee portaalis;
        1.2. elektroonilise enampakkumise korraldaja on Saarde Vallavalitsus;
        1.3. enampakkumise tähtaeg on 05.12.2022 kell 12:00;
        1.4. tagatisraha on 10% alghinnast ehk 5800 eurot;
        1.5. osavõtutasu mitte kehtestada;
        1.6. elektroonilisest enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, kui õigusaktidest ei tulene teisiti;
        1.7. enampakkumisele määratud broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e- kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab tagatisraha olema tasutud. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e- kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda;
        1.8. pakkuja peab olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks ning tema isik peab olema tuvastatud kas ID-kaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis;
        1.9. Osta.ee portaalis kinnistu kohta pakkumist tehes kinnitab Pakkuja, et on tutvunud ja nõustub enampakkumise protseduurireeglitega ning on tutvunud kinnistuga ning on teadlik kinnistu seisukorrast ja ei oma selles osas Saarde Vallavalitsusele pretensioone. Kinnistuga tutvumiseks ja täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Saarde Vallavalitsuse kinnisvara-, hangete- ja arendusspetsialisti poole (Kai Utt, telefon 574 93080, e-post [email protected] );
        1.10. juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma kinnistu eest tema pakutud hinna;
        1.11. võimalik on teha kaht erinevat liiki pakkumist:
            1.11.1. tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;
            1.11.2. automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat;
        1.12. vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi;
        1.13. pakkumise samm on 100 eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda tõsta;
        1.14. pakkumisi on võimalik teha kogu enampakkumise kestvuse ajal. Kinnistu hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik;
        1.15. enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit;
        1.16. enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab Saarde Vallavalitsus;
        1.17. Saarde Vallavalitsus tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses. Enampakkumise nurjunuks tunnistamisel müügilepingut ei sõlmita;
        1.18. kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada Saarde Vallavalitsusele proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Vallavalitsus registreerib saadud protestid ja teeb kolme tööpäeva jooksul otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;
        1.19. Saarde Vallavalitsus kinnitab enampakkumise tulemused või jätab need kinnitamata seitsme tööpäeva jooksul peale enampakkumise toimumist. Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:
            1.19.1. enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;
            1.19.2. selgus, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;
            1.19.3. enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda;
        1.20. enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita. Enampakkumise tulemuste mittekinnitamine enampakkumise protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja tagastama ostjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses kümne tööpäeva jooksul enampakkumise toimumisest. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata;
        1.21. kinnistu elektroonilise enampakkumise võitjal (edaspidi nimetatud Ostja) tasuda kinnistu ostuhind hiljemalt kinnistu notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks ja kanda ostuhind Saarde Vallavalitsuse pangaarvele nr EE972200221011807958 Swedbank pangas;
        1.22. notaritasu tasuda täies ulatuses Ostjal;
        1.23. kinnistu Ostjal sõlmida eelnimetatud maaüksuse notariaalne ostu-müügileping 30 päeva jooksul kinnistu enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemisest, so 30 päeva jooksul eelnimetatud korralduse koopia kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates. Käesolevas punktis nimetatud
tähtajaks kinnistu notariaalse ostu-müügi lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise tulemused tühistatakse ja Ostja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.

    2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

    3. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide Saarde Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Küsimused müüjale

Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad.

  • Ühtegi küsimust ei ole esitatud