Hoonestusõigus Oja tee 3a, Viljandi kinnistule (4570 m²)

1/1

Hoonestusõigus Oja tee 3a, Viljandi kinnistule (4570 m²)

Eseme ID: 116404695 Seisukord: kasutatud
Hetke hind: 40000 EUR
Sinu pakkumine:

Kuidas pakkuda?

40000 € ole esimene pakkuja
Sinu pakkumine:
Kuidas pakkuda?
Kokkuleppel müüjaga Abi
Aega on: 15 päeva, 15 tundi
Pikenev lõpp: 5 minutit
Algusaeg: T 04.12.2018 11:24:16
Lõpuaeg: N 03.01.2019 11:24:16
Vaadatud: 557
Viimati pakkus:
Oja tee 3a, Viljandi, Viljandimaa, Eesti
1
VILJANDI LINNAVALITSUS
Reg. kood 75005222    Kasutaja alates 21.12.2016

Viljandi LV 100% e-pood
Seisukord: kasutatud
Asukoht: Oja tee 3a, Viljandi, Viljandimaa, Eesti
Kogus: 1
Transport: Kokkuleppel müüjaga Abi
Käsiraha: 1000 EUR
Maksmine: pangaülekandega
Müüja: Viljandi LV100% / 3 / vaata kasutaja e-poodi

Enampakkumine Viljandi linnas, Oja tee 3a asuvale kinnistule nr 3980739 hoonestusõiguse seadmiseks 50 aastaks.
Viljandi Linnavalitsus korraldab avaliku elektroonilise enampakkumise tähtajalise ja tasulise hoonestusõiguse seadmiseks Viljandi Linnale kuuluvale hoonestamata kinnistule nr 3980739 aadressiga Oja tee 3a ( katastritunnus 89709:003:0012, pindala 4570 m², sihtotstarve ärimaa) eesmärgiga püstitada kinnistule ühepereelamud vastavalt Viljandi Linnavolikogu 25.10.2018 otsuses nr 76 3esitatud tingimustele.
Enampakkumise objektiks on hoonestusõiguse omandamisõiguse tasu alghinnaga 40 000 eurot.
Tagatisraha suuruseks on 1000 eurot. Enampakkumise võitjale tagastatakse tagatisraha peale hoonestusõiguse lepingus määratud ajal ehitusloa saamist hoonestaja avalduse alusel.
Kui hoonestusõiguse võitja ei sõlmi hoonestusõiguse seadmise lepingut neljakümne viie päeva jooksul pärast hoonestusõiguse enampakkumise tulemuste kinnitamist, siis tühistatakse enampakkumise tulemused antud kinnistu suhtes ja tagatisraha ei tagastata.

Lisainfo: Viljandi Linnavalitsuse majandusameti linnavara spetsialist Ilme Kurro, ilme.kurro@viljandi.ee, 525 8720.

Kinnistule hoonestusõiguse seadmine toimub vastavuses Viljandi Linnavolikogu 25.10.2018 otsusele nr 76:
1. Korraldada elektrooniline enampakkumine tasulise hoonestusõiguse seadmiseks Viljandi linnale kuuluvale hoonestamata kinnistule nr 3980739 (aadress Oja tee 3a, katastritunnus 89709:003:0012, pindala 4570 m², sihtotstarve ärimaa) eesmärgiga püstitada kinnistule ühepereelamud.
2. Enampakkumise objektiks on hoonestusõiguse omandamise tasu.
3. Hoonestusõiguse tingimused.
3.1. Hoonestusõigus seatakse tähtajaga 50 aastat.
3.2. Hoonestaja on kohustatud koostama detailplaneeringu ca 0,9 ha suurusele alale, mis hõlmab kinnistut aadressiga Oja tee 3a ning kinnistu ulatuses külgnevat Oja teed (katastriüksus 89701:001:0387) ja Maasika tänavat (katastriüksus 89701:001:0165). Planeeringuala on toodud otsuse lisas 1 joonisel 2.
3.3. Lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks:
3.3.1. Detailplaneeringuga tuleb lahendada planeerimisseaduse § 126 sätestatud ülesanded;
3.3.2. Detailplaneeringuga tuleb ette näha Oja tee 3a kinnistu jagamine selliselt, et hoonestusalast väljapoole jääv kinnistuosa moodustaks ühe eraldiseisva kinnistu sihtotstarbega üldkasutatav maa (haljasala maa). Selle kinnistu suurus peaks olema ligikaudu 817 m². See kinnistuosa külgneb Maasika tänavaga ja on nähtav lisas 1 joonisel 1 punase joonega piiritletud, kuid viirutamata alal;
3.3.3. Hoonestusala tuleb detailplaneeringuga jagada vähemalt kaheks väikeelamumaa sihtotstarbega kinnistuks (iga kinnistu suurus peab olema vähemalt 800m2), millele määratakse ühepereelamute püstitamiseks kruntide ehitusõigus ja planeeringulised tingimused vastavalt planeerimisseaduse § 126 sätestatud ülesannetele;
3.3.4. Detailplaneeringuga muudetakse maa-ala kehtivat detailplaneeringut nr 2011-002 „Viljandi linna kv nr 132a osa-ala detailplaneering“, kehtestatud Viljandi Linnavalitsuse 31.10.2011 korraldusega nr 722. Detailplaneeringut nr 2011-002 näeb linna planeeringute registris https://service.eomap.ee/viljandilinn/#/planeeringud/planeeringud/532.

3.3.5. Detailplaneeringu koostamise eesmärk ei ole täpses vastavuses Viljandi linna üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava maa-ala põhjapoolse osa maakasutuse juhtfunktsioon (juhtotstarve) on polüfunktsionaalse keskuse maa ja lõunapoolse osa (puudesalu) juhtfunktsioon on haljasalade maa. Kuna tegemist ei ole üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatusliku muutmisega, ei sisalda detailplaneering kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepanekut (Planeerimisseadus § 142 lõige 1 punkt 1). 3.3.6. Detailplaneering tuleb koostada aktuaalsele alusplaanile, mis vastab majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistusele esitatavad nõuded“.
3.3.7. Soovituslik on planeerida planeeringualale Oja teelt üks juurdepääs, arvestades planeeringuala reljeefi ja kõnnitee paiknemist planeeritava ala Oja tee poolsel küljel.
3.3.8. Parkimine lahendada standardi EVS 843:2016 „Linnatänavad“ kohaselt omal krundil. Minimaalne parkimiskohtade arv peab olema 2 parkimiskohta väikeelamukrundi kohta. Külaliste parkimist mitte ette näha pikiparkimisena Oja teel.
3.3.9. Mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 nr 224 määruses „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ nimetatud tegevuste hulka.

3.4. Kinnistu jagamiseks vajalikud toimingud korraldab ja finantseerib hoonestaja.

3.5. Detailplaneeringu kehtestamise ja kinnistu jagamise toimingute teostamise järgselt on hoonestajal õigus taotleda kinnistute omanikult kinnistuid koormava hoonestusõiguse jagamist eraldiseisvateks hoonestusõigusteks, mis koormavad eraldiseisvalt jagamise teel tekkinud kinnistuid (välja arvatud punktis 3.3.2. viidatud kinnistu).

3.6. Hoonestuse rajamise tingimused:
3.6.1. Hoonestaja on kohustatud hoonestama hoonestusõigusega koormatava kinnistu vastavalt koostatavale detailplaneeringule;
3.6.2. Ehitusprojekti koostamise korraldab ja finantseerib hoonestaja;
3.6.3. Ehitiste teenindamiseks vajamineva veevärgi, kanalisatsiooni ja muude kommunikatsioonide rajamise hoonetest liitumispunktini ning liitumised korraldab ja finantseerib hoonestaja;
3.6.4. Ehituslubade saamise tähtaeg on 3 aastat alates hoonestusõiguse lepingu sõlmimise kuupäevast;
3.6.5. Ehitiste püstitamise tähtaeg on 5 aastat alates hoonestusõiguse lepingu sõlmimise kuupäevast. Ehitised loetakse püstitatuks, kui on vastavalt ehitusprojektidele välja ehitatud hoonete kandvad seinad ja vahelaed, katus, välisviimistlus, uksed, aknad ja muud välispiirete avatäited ning rajatud ehitiste teenindamiseks vajaminevad kommunikatsioonid, teed ning haljastus.
3.6.6. Hoonestaja on kohustatud hoidma hoonestuse ja kinnistu alaliselt heas seisukorras;
3.6.7. Hoonestajal lasub piirimärkide alalhoiu kohustus ja vastutus piirimärkide rikkumise, hävimise või omavolilise teisaldamise eest;
3.6.8. Hoonestusõiguse tingimuste punktides 3.2., 3.6.1., 3.6.4. ja 3.6.5. nimetatud mistahes kohustuse täitmata jätmise või mittevastava täitmise eest tasub hoonestaja igakordselt leppetrahvi 1000 eurot. Leppetrahv kuulub tasumisele 1 kalendrikuu jooksul arvates vastava nõude esitamisest;
3.6.9. Kõik hoonestusõigusega koormatud maatükil lasuvad maksud tasub ja avalik-õiguslikud koormatised kannab hoonestaja;
3.6.10. Hoonestusõiguse võõrandamiseks ja koormamiseks asjaõigusega on vajalik koormatud kinnisasja igakordse omaniku nõusolek;
3.6.11. Hoonestajal on õigus hoonestusõiguse tingimuste täitmisel taotleda hoonestusõigusega koormatud kinnistu omandamist. Kinnistu omandamise hinnaks on võõrandamise hetkel kinnistu kehtiv maa maksustamishind.

3.7. Hoonestusõiguse lõppemine ja omanikule langemine.
3.7.1. Hoonestusõigus lõpeb 50 aasta möödumisel arvates hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest. Tähtaja saabumisel võib kinnistu omaniku ja hoonestaja kokkuleppel tähtaega pikendada hoonete eeldatava püsimisaja lõpuni, kuid mitte rohkem kui 99. aastaks.
3.7.2. Hoonestaja on kohustatud kinnisasja igakordse omaniku kirjalikul nõudel kandma hoonestusõiguse tema nimele (tagasilangemine) järgmiste eelduste saabumisel:
3.7.2.1. kui hoonestaja ei ole saanud käesoleva korralduse punktis 3.6.4. nimetatud tähtaja jooksul ehitusluba, või;
3.7.2.2. kui hoonestaja ei ole püstitanud hoonet käesoleva korralduse punktis 3.6.5. nimetatud tähtaja jooksul, või;
3.7.2.3. kui hoonestaja rikub punktides 3.2. või 3.6.1. sätestatud tingimusi, või;
3.7.2.4. kui hoonestaja rikub oluliselt oma muid lepingulisi kohustusi.

3.8. Hoonestusõiguse tagasilangemisel kinnisasja omanikule tasub kinnistu omanik hoonestajale hüvitist kaks kolmandikku hoonestusõiguse harilikust väärtusest.

3.9. Taastamiskohustus.
3.9.1. Hoonestaja on kohustatud tagama hoonestusõiguse alusel püstitatavate ehitiste säilimise kogu hoonestusõiguse tähtaja jooksul. Ehitise hävimisel on hoonestajal kohustus taastada või rajada uus hoonestus 18 kuu jooksul pärast toimunud hävimist või lammutamist.
3.9.2. Hoonestajal on hoonestusõiguse alusel püstitatavate ehitiste kindlustamise kohustus. Hoonestaja on kohustatud teatama omanikule koheselt kindlustusjuhtumi saabumisest, samuti asjaoludest, mis võivad kindlustusjuhtumi põhjustada.

3.10. Hoonestusõiguse aastatasu.
3.10.1. Hoonestusõiguse aastatasu suurus on 5 % hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise ajal kehtivast maa maksustamishinnast, mis tasutakse üks kord aastas iga aasta 1. veebruariks järgneva aasta eest ette. Maa maksustamishind enampakkumise väljakuulutamise ajal on 5740 eurot. Tasu maksmise kohustus algab hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse. Tasu maksmise kord hoonestusõiguse kinnistamisest kuni esimese makse tähtpäevani määratakse hoonestusõiguse seadmise lepingus.
3.10.2. Hoonestusõiguse tasu maksmise kohustus kantakse hoonestusõiguse kinnistusregistri ossa reaalkoormatisena kinnistu omaniku kasuks.
3.10.3. Maa maksustamishinna muutumisel või maakasutuse sihtotstarbe muutumisel hoonestusõiguse aastatasu suurus muutub ja see arvutatakse lähtudes detailplaneeringuga kehtestatud maakasutuse sihtotstarbele ja/või pindalale vastava maksustamishinna muutusest.

4. Linnavalitsusel viia läbi hoonestusõiguse seadmise enampakkumisega seotud toimingud ning kinnitada tulemused.

5. Enampakkumise nurjumise korral seada tasuline hoonestusõigus muul viisil, kasutades vajadusel kinnisvarabüroo kaudu pakkumise võimalust. Hoonestusõiguse omandamise tasu suuruse määramiseks tuleb sellisel juhul tellida hindamisakt ning hoonestusõigust ei tohi võõrandada aktis näidatud hinnast odavamalt.

6. Nõusoleku hoonestusõiguse jagamiseks, võõrandamiseks või koormamiseks asjaõigusega annab linnavalitsus hoonestaja vastava taotluse alusel.

7. Hoonestusõigusega koormatud kinnistu võõrandamise hoonestajale hoonestusõiguse tingimuste täitmise järgselt otsustab linnavalitsus hoonestaja vastava taotluse alusel.
8. Volitada Viljandi linnapead või tema asendajat edasivolitamise õigusega sõlmima hoonestusõiguse seadmise lepingut. Selleks volitatakse teda esitama ja vastu võtma kõiki vajalikke avaldusi ja dokumente, Viljandi linna nimel lepingule alla kirjutama ja teostama kõik, mis on seotud nimetatud ülesande täitmisega.

Lisainfo: Viljandi Linnavalitsuse majandusameti linnavara spetsialist Ilme Kurro, ilme.kurro@viljandi.ee, 525 8720.

--------------------------------
Enampakkumisel pakutud hinnad on kõik lõplikud (st sisaldavad kõik seadusest tulenevaid makse).

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on kinnistu, sealhulgas seal asuva ehitise, põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik kinnistu seisukorrast, suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest ning ei oma seoses kinnistu sealhulgas ehitise seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja ta on nõus kinnistu, sealhulgas ehitise omandama seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

NB! Palume huvilistel kindlasti varaga tutvuda ning kinnistu ise põhjalikult üle vaadata. Hilisemaid pretensioone ei arvestata.
Kui oksjonivõitja loobub ostust, siis vastavalt Osta .ee kasutajalepingule ja hinnakirjale on Osta.ee’l õigus esitada oksjoni võitjale leppetrahv, mille suurus on 20% oksjonil kujunenud lõpphinnast.
Kinnistu ja oksjoni arve/ ostu-müügi leping vormistatakse vaid oksjoni võitja nimele! (Kui võitjaks on eraisik, siis selle eraisiku nimele. Kui võitjaks on ettevõte, siis selle ettevõtte nimele).
Kui soovite arvet/ ostu-müügi lepingut ettevõtte nimele, tuleb ettevõttele registreerida eelnevalt eraldi kasutajakonto ning ettevõtte kasutajakonto alt pakkumine teha.
Kõik kinnistu vormistamisega seotud kulud kannab ostja. Tehing tuleb lõplikult vormistada hiljemalt 45 päeva jooksul pärast enampakkumise lõppemist.

 

Küsimused müüjale

Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad.

  • Ühtegi küsimust ei ole esitatud
Küsimuste esitamiseks palume sisse logida
40000 € ole esimene pakkuja
Sinu pakkumine:
Kuidas pakkuda?

Esemed mis võiks Sulle huvi pakkuda