Hoonestusõigus Reinu põik 5, Viljandi kinnistule (2294 m²)

1/1

Hoonestusõigus Reinu põik 5, Viljandi kinnistule (2294 m²)

Eseme ID: 121259437 Seisukord: kasutatud
Hetke hind: 9100 EUR
Sinu pakkumine:

Kuidas pakkuda?

9100 € ole esimene pakkuja
Sinu pakkumine:
Kuidas pakkuda?
Kokkuleppel müüjaga Abi
Aega on: 9 päeva, 11 tundi
Pikenev lõpp: 5 minutit
Algusaeg: E 01.04.2019 09:33:59
Lõpuaeg: T 30.04.2019 10:00:00
Vaadatud: 745
Viimati pakkus:
Reinu põik 5, Viljandi, Viljandimaa, Eesti
1
VILJANDI LINNAVALITSUS
Reg. kood 75005222    Kasutaja alates 21.12.2016

Viljandi LV 100% e-pood
Seisukord: kasutatud
Asukoht: Reinu põik 5, Viljandi, Viljandimaa, Eesti
Kogus: 1
Transport: Kokkuleppel müüjaga Abi
Käsiraha: 600 EUR
Maksmine: pangaülekandega
Müüja: Viljandi LV100% / 4 / vaata kasutaja e-poodi

Enampakkumine Viljandi linnas, Reinu põik 5 kinnistule nr 13724650 hoonestusõiguse seadmiseks 50 aastaks.

 

Viljandi linn korraldab elektrooniline enampakkumine tasulise hoonestusõiguse seadmiseks Viljandi linnale kuuluvale hoonestamata kinnistule nr 13724650 (katastritunnus 89701:001:0509, pindala 2294 m², maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%) aadressiga Reinu põik 5.

Pakkumise objektiks on hoonestusõiguse omandamisõigus. Pakkumise alghind on 9100 eurot.

Hoonestusõiguse seadmise tingimused on määratud Viljandi Linnavolikogu 28.02.2019 otsusega nr 106.

Hoonestajal on kohustus hoonestada hoonestusõigusega koormatav maa-ala vastavalt kehtivale detailplaneeringule, registri nr 2009-012. Planeeringut näeb kohaliku omavalitsuse geoinfosüsteemi EVALD planeeringute registris aadressil https://service.eomap.ee/viljandilinn/#/planeeringud/planeeringud/810.

Detailplaneeringu täpsustamine on võimalik projekteerimistingimuste andmisega vastavalt ehitusseadustiku § 27. Detailplaneeringu muutmiseks tuleb koostada uus planeering. Ehitusprojekti koostamise korraldab ja koostamist finantseerib hoonestaja.

 

Tagatisraha suuruseks 600 eurot. Enampakkumise võitja tagatisraha kantakse Viljandi Linnavalitsuse arveldusarvele ning tagastatakse hoonestusõiguse võitjale peale hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimist hoonestaja avalduse alusel.

Kui hoonestusõiguse võitja ei sõlmi hoonestusõiguse seadmise lepingut neljakümne viie päeva jooksul pärast hoonestusõiguse enampakkumise tulemuste kinnitamist, siis tühistatakse enampakkumise tulemused antud kinnistu suhtes ning võitjale tagatisraha ei tagastata.

Lisainfo: Viljandi Linnavalitsuse majandusameti linnavara spetsialist Ilme Kurro, ilme.kurro@viljandi.ee, 525 8720.
-------
Asjaõigusseaduse § 241, Viljandi Linnavolikogu 30.05.2012 määrusega nr 118 kinnitatud
“Viljandi linnavara valitsemise kord” § 20 lõike 1 punkti 1a, §21 lõige 1, § 33 ja § 36 alusel
Viljandi Linnavolikogu o t s u s t a b:
1. Korraldada elektrooniline enampakkumine tasulise hoonestusõiguse seadmiseks Viljandi
linnale kuuluvale hoonestamata kinnistule nr 13724650 (katastritunnus 89701:001:0509, pindala
2294 m², maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%) aadressiga Reinu põik 5. Kinnistu
paiknemine on näidatud korralduse lisas.
2. Pakkumise objektiks on hoonestusõiguse omandamisõigus alghinnaga 9 100 eurot.
3. Kinnistu ei ole koormatud kolmandate isikute õigustega.
4. Kinnistu ei asu Viljandi vanalinna muinsuskaitse ala kaitsevööndis.
5. Vastavalt kehtivale üldplaneeringule on kinnistu Reinu põik 5 juhtfunktsiooniks
tööstushoonete maa, millel on kõrvalfunktsioonina lubatud polüfunktsionaalsus.
6. Hoonestusõigus seatakse tähtajaga 50 aastat.
7. Hoonestajal on õigus hoonestusõiguse tingimuste täitmisel taotleda hoonestusõigusega
koormatud kinnistu omandamist. Kinnistu omandamise hinnaks on võõrandamise hetkel kehtiv
kahekordne maa maksustamishind.
8. Enampakkumine toimub oksjoniportaalis Osta.ee (www.osta.ee).
9. Kinnitada enampakkumise pikkuseks vähemalt 4 nädalat alates oksjoniportaalis ilmumise
kuupäevast.
10. Pakkumise tingimused:
10.1. Määrata tagatisraha suuruseks 600 eurot. Tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel
pakkuja Osta.ee e-kontolt. Enampakkumise võitja tagatisraha kantakse Viljandi
Linnavalitsuse arveldusarvele ning tagastatakse hoonestusõiguse võitjale peale
hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimist hoonestaja avalduse alusel.
10.2. Kui hoonestusõiguse võitja ei sõlmi hoonestusõiguse seadmise lepingut neljakümne viie
päeva jooksul pärast hoonestusõiguse enampakkumise tulemuste kinnitamist, siis tühistatakse
enampakkumise tulemused antud kinnistu suhtes ning võitjale tagatisraha ei tagastata.11. Hoonestusõiguse sihtotstarve ja hoonestaja kohustused:
11.1. Hoonestajal on kohustus hoonestada hoonestusõigusega koormatav maa-ala vastavalt
kehtivale detailplaneeringule, registri nr 2009-012. Planeeringut näeb kohaliku omavalitsuse
geoinfosüsteemi EVALD planeeringute registris aadressil
https://service.eomap.ee/viljandilinn/#/planeeringud/planeeringud/1124 .
Detailplaneeringu täpsustamine on võimalik projekteerimistingimuste andmisega vastavalt
ehitusseadustiku § 27. Detailplaneeringu muutmiseks tuleb koostada uus planeering.
Ehitusprojekti koostamise korraldab ja koostamist finantseerib hoonestaja.
11.2. Ehitise teenindamiseks vajaminevate veevärgi, kanalisatsiooni ja muude
kommunikatsioonide rajamise hoonest liitumispunktini ning liitumised korraldab ja
finantseerib hoonestaja.
11.3. Ehitusloa saamise hiliseim tähtpäev on 2 aastat hoonestusõiguse lepingu sõlmimise
päevast.
11.4. Kasutusloa saamise hiliseim tähtpäev on 4 aastat hoonestusõiguse lepingu sõlmimise
päevast.
11.5. Hoonestusõigus seatakse tähtajaga 50 aastat. Tähtaja saabumisel võib maa omaniku ja
hoonestaja kokkuleppel tähtaega pikendada hoone eeldatava püsimisaja lõpuni, kuid mitte
rohkem kui 99-ks aastaks.
11.6. Hoonestaja on kohustatud hoidma hoonestuse ja kinnistu alaliselt heas seisukorras.
11.7. Hoonestajal lasub piirimärkide alalhoiu kohustus ja vastutus piirimärkide rikkumise,
hävimise või omavolilise teisaldamise eest.
11.8. Punktides 11.1, 11.3, 11.4, 11.6, 12.2 nimetatud mistahes kohustuse täitmata jätmise või
mittevastava täitmise eest tasub hoonestaja igakordset leppetrahvi 640 eurot. Leppetrahv
kuulub tasumisele 1 kalendrikuu jooksul arvates vastava nõude esitamisest.
11.9. Kõik hoonestusõigusega koormatud maatükil lasuvad maksud tasub ja avalik-õiguslikud
koormatised kannab hoonestaja;
11.10. Hoonestusõiguse võõrandamiseks ja koormamiseks asjaõigusega on vajalik koormatud
kinnisasja igakordse omaniku nõusolek.
12. Hoonestusõiguse lõppemine ja omanikule langemine
12.1. Hoonestusõigus lõpeb 50 aasta möödumisel arvates hoonestusõiguse
kinnistusraamatusse kandmisest. Tähtaja saabumisel võib kinnistu omaniku ja hoonestaja
kokkuleppel tähtaega pikendada hoonete eeldatava püsimisaja lõpuni, kuid mitte rohkem kui
99. aastaks.
12.2. Hoonestaja on kohustatud kinnisasja igakordse omaniku kirjalikul nõudel kandma
hoonestusõiguse tema nimele (tagasilangemine) järgmiste eelduste saabumisel:
12.2.1. kui hoonestaja ei ole saanud käesoleva korralduse punktis 11.3 nimetatud
tähtpäevaks ehitusluba, või
12.2.2. kui hoonestaja ei ole saanud käesoleva korralduse punktis 11.4 nimetatud
tähtpäevaks kasutusluba, või
12.2.3. kui hoonestaja rikub punktis 11.1 sätestatud tingimusi, või
12.2.4. kui hoonestaja rikub oluliselt oma lepingulisi kohustusi.
12.3. hoonestusõiguse tagasilangemisel kinnisasja omanikule ei pea omanik tasuma
hoonestajale hüvitist.
13. Taastamiskohustus
13.1. Ehitise hävimisel on hoonestajal kohustus taastada või rajada uus hoonestus
kaheksateistkümne (18) kuu jooksul pärast toimunud hävimist või lammutamist.
13.2. Hoonestajal on hoonestusõiguse alusel püstitatavate ehitiste kindlustamise kohustus.
Hoonestaja on kohustatud teatama omanikule koheselt kindlustusjuhtumi saabumisest, samuti
asjaoludest, mis võivad kindlustusjuhtumi põhjustada.
14. Hoonestusõiguse aastatasu
14.1. Hoonestusõiguse aastatasu suurus on 5% hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise
ajal kehtivast maa maksustamishinnast, mis tasutakse üks kord aastas iga aasta 1. veebruariksjärgneva aasta eest ette. Maa maksustamisehind hoonestusõiguse seadmiseks enampakkumise
väljakuulutamisel on 2640 (kakstuhat kuussada nelikümmend) eurot.
14.2. Hoonestusõiguse tasu maksmise kohustus algab hoonestusõiguse kandmisest
kinnistusraamatusse ning tasu maksmise kord hoonestusõiguse kinnistamisest kuni esimese
makse tähtpäevani määratakse hoonestusõiguse seadmise lepingus.
14.3. Maa maksustamishinna muutumisel või maakasutuse sihtotstarbe muutmisel või
ehitisele kasutusloaga sihtotstarbe kehtestamisel muutub hoonestusõiguse aastatasu suurus ja
see arvutatakse lähtudes detailplaneeringuga kehtestatud maakasutuse sihtotstarvetest ja
pindalale vastava maksustamishinna muutusest. Aastatasu suurus ei muutu väiksemaks
hoonestusõiguse seadmisel kehtinud aastatasu suurusest.
15. Elektroonilise enampakkumise nurjumise korral võõrandada tasuline hoonestuõigus
kinnisvarabüroo kaudu. Hoonestusõiguse omandamise tasu suuruse määramiseks tuleb tellida
hindamisakt ning kinnisvarabüroo ei tohi hoonestusõigust võõrandada aktis näidatud hinnast
odavamalt.
16. Kõik hoonestusõiguse seadmisega seotud kulud tasub hoonestaja.
17. Avaldada kuulutus hoonestusõiguse seadmiseks enampakkumise kohta ajalehes Sakala,
Viljandi koduleheküljel viitega oksjoniportaalile ning kinnisvaraportaalis KV.ee.
18. Majandusametil viia läbi hoonestusõiguse seadmise enampakkumisega seotud toimingud.
19. Volitada Viljandi linnapead või tema asendajat edasivolitamise õigusega sõlmima
hoonestusõiguse seadmise lepingut. Selleks volitatakse teda esitama ja vastu võtma kõiki
vajalikke avaldusi ja dokumente, Viljandi linna nimel lepingule alla kirjutama ja teostama kõik,
mis on seotud nimetatud ülesande täitmisega

Lisainfo: Viljandi Linnavalitsuse majandusameti linnavara spetsialist Ilme Kurro, ilme.kurro@viljandi.ee, 525 8720.

--------------------------------
Enampakkumisel pakutud hinnad on kõik lõplikud (st sisaldavad kõik seadusest tulenevaid makse).

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on kinnistu, sealhulgas seal asuva ehitise, põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik kinnistu seisukorrast, suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest ning ei oma seoses kinnistu sealhulgas ehitise seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja ta on nõus kinnistu, sealhulgas ehitise omandama seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

NB! Palume huvilistel kindlasti varaga tutvuda ning kinnistu ise põhjalikult üle vaadata. Hilisemaid pretensioone ei arvestata.
Kui oksjonivõitja loobub ostust, siis vastavalt Osta .ee kasutajalepingule ja hinnakirjale on Osta.ee’l õigus esitada oksjoni võitjale leppetrahv, mille suurus on 20% oksjonil kujunenud lõpphinnast.
Kinnistu ja oksjoni arve/ ostu-müügi leping vormistatakse vaid oksjoni võitja nimele! (Kui võitjaks on eraisik, siis selle eraisiku nimele. Kui võitjaks on ettevõte, siis selle ettevõtte nimele).
Kui soovite arvet/ ostu-müügi lepingut ettevõtte nimele, tuleb ettevõttele registreerida eelnevalt eraldi kasutajakonto ning ettevõtte kasutajakonto alt pakkumine teha.
Kõik kinnistu vormistamisega seotud kulud kannab ostja. Tehing tuleb lõplikult vormistada hiljemalt 45 päeva jooksul pärast enampakkumise lõppemist.

 

Küsimused müüjale

Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad.

  • Ühtegi küsimust ei ole esitatud
Küsimuste esitamiseks palume sisse logida
9100 € ole esimene pakkuja
Sinu pakkumine:
Kuidas pakkuda?