Hoonestusõigus Reinu põik 6, Viljandi kinnistule (4114 m²)

  • Eseme ID: 123611379
Oksjon on lõppenud
Lõpphind: 16 460.00 EUR
Pikenev lõpp: 5 minutit
Algusaeg: R 31.05.2019 11:00:00
Lõpuaeg: R 28.06.2019 11:00:00
Vaadatud: 652
Viimati pakkus:
Reinu põik 6, Viljandi, Viljandimaa, Eesti
1
Seisukord: kasutatud
Asukoht: Reinu põik 6, Viljandi, Viljandimaa, Eesti
Kogus: 1
Käsiraha / tagatisraha: 600.00 EUR
Maksmine: pangaülekandega
Müüja: Viljandi LV100% / 11 / vaata kasutaja e-poodi

Enampakkumine Viljandi linnas, Reinu põik 6 kinnistule nr 13811950 hoonestusõiguse seadmiseks 50 aastaks.

Viljandi linn korraldab elektrooniline enampakkumine tasulise hoonestusõiguse seadmiseks Viljandi linnale kuuluvale hoonestamata kinnistule nr 13811950 (katastritunnus 89701:001:0514, pindala 4114 m², maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%) aadressiga Reinu põik 6.

Pakkumise objektiks on hoonestusõiguse omandamisõiguse alghind on 16 460 eurot.

Hoonestusõiguse seadmise tingimused on määratud Viljandi Linnavolikogu 25.04.2019 otsusega nr 116.

Hoonestajal on kohustus hoonestada hoonestusõigusega koormatav maa-ala vastavalt kehtivale detailplaneeringule, registri nr 2009-012. Planeeringut näeb kohaliku omavalitsuse geoinfosüsteemi EVALD planeeringute registris aadressil https://service.eomap.ee/viljandilinn/#/planeeringud/planeeringud/1124.

Detailplaneeringu täpsustamine on võimalik projekteerimistingimuste andmisega vastavalt ehitusseadustiku § 27. Detailplaneeringu muutmiseks tuleb koostada uus planeering. Ehitusprojekti koostamise korraldab ja koostamist finantseerib hoonestaja.

 

Tagatisraha suuruseks 600 eurot. Enampakkumise võitja tagatisraha kantakse Viljandi Linnavalitsuse arveldusarvele ning arvestatakse hoonestusõiguse võitjal hoonestusõiguse omandamisõiguse summa sisse.

Kui hoonestusõiguse võitja ei sõlmi hoonestusõiguse seadmise lepingut neljakümne päeva jooksul pärast hoonestusõiguse enampakkumise tulemuste kinnitamist, siis tühistatakse enampakkumise tulemused antud kinnistu suhtes ning võitjale tagatisraha ei tagastata.

 

Lisainfo: Viljandi Linnavalitsuse majandusameti spetsialist Ilme Kurro, ilme.kurro@viljandi.ee, tel 525 8720, 435 4753.

NB! Palume huvilistel kindlasti varaga tutvuma minna ning kinnistu ise põhjalikult üle vaadata. Hilisemaid pretensioone ei arvestata.
* Kui oksjoni võitja loobub ostust, siis vastavalt Osta .ee kasutajalepingule ja hinnakirjale on Osta.ee’l õigus rakendada oksjoni võitja suhtes leppetrahvi, mille suurus on 20% oksjonil kujunenud lõpphinnast.
* Kinnistu ja oksjoni arve/ ostu-müügi leping vormistatakse vaid oksjoni võitja nimele! (Kui võitjaks on eraisik, siis selle eraisiku nimele. Kui võitjaks on ettevõte, siis selle ettevõtte nimele).
* Kui soovite arvet/ ostu-müügi lepingut ettevõtte nimele, tuleb ettevõttele registreerida eelnevalt eraldi kasutajakonto ning ettevõtte kasutajakonto alt pakkumine teha. Kõik kinnistu vormistamisega seotud kulud kannab ostja.
*Tehing tuleb lõplikult vormistada hiljemalt 45 päeva jooksul pärast enampakkumise lõppemist.

**********************************
PROTSEDUURIREEGLID

Kinnistule aadressiga Reinu põik 6 hoonestusõiguse seadmine
Asjaõigusseaduse § 241, Viljandi Linnavolikogu 30.05.2012 määrusega nr 118 kinnitatud
“Viljandi linnavara valitsemise kord” § 20 lõike 1 punkti 1a, § 21 lõige 1, § 33 ja § 36 alusel
Viljandi Linnavolikogu
o t s u s t a b:
1. Korraldada elektrooniline enampakkumine tasulise hoonestusõiguse seadmiseks Viljandi
linnale kuuluvale hoonestamata kinnistule nr 13811950 (katastritunnus 89701:001:0514, pindala
4114 m², maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%) aadressiga Reinu põik 6. Kinnistu
paiknemine on näidatud otsuse lisas.
2. Pakkumise objektiks on hoonestusõiguse omandamisõigus alghinnaga 16 460 eurot.
3. Kinnistu ei ole koormatud kolmandate isikute õigustega.
4. Kinnistu ei asu Viljandi vanalinna muinsuskaitse ala kaitsevööndis.
5. Hoonestusõigus seatakse tähtajaga 50 aastat.
6. Hoonestajal on õigus hoonestusõiguse tingimuste täitmisel taotleda hoonestusõigusega
koormatud kinnistu omandamist. Kinnistu omandamise hinnaks on võõrandamise hetkel kehtiv
kahekordne maa maksustamishind.
7. Enampakkumine toimub oksjoniportaalis Osta.ee (www.osta.ee).
8. Kinnitada enampakkumise pikkuseks vähemalt 4 nädalat alates oksjoniportaalis ilmumise
kuupäevast.
9. Pakkumise tingimused:
9.1. Määrata tagatisraha suuruseks 600 eurot. Tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel
pakkuja Osta.ee e-kontolt ja arvestatakse hoonestusõiguse võitjal hoonestusõiguse
omandamisõiguse summa sisse.
9.2. Kui hoonestusõiguse võitja ei sõlmi hoonestusõiguse seadmise lepingut neljakümne
päeva jooksul pärast hoonestusõiguse enampakkumise tulemuste kinnitamist, siis tühistatakse
enampakkumise tulemused antud kinnistu suhtes ning võitjale tagatisraha ei tagastata.
10. Hoonestusõiguse sihtotstarve ja hoonestaja kohustused:
10.1. Hoonestajal on kohustus hoonestada hoonestusõigusega koormatav maa-ala vastavalt
kehtivale detailplaneeringule (registri nr 2009-012). Planeeringut näeb kohaliku omavalitsuse

geoinfosüsteemi EVALD planeeringute registris aadressil
https://service.eomap.ee/viljandilinn/#/planeeringud/planeeringud/1124.
Detailplaneeringu täpsustamine on võimalik projekteerimistingimuste andmisega vastavalt
ehitusseadustiku §-le 27. Detailplaneeringu muutmiseks tuleb koostada uus planeering.
Ehitusprojekti koostamise korraldab ja koostamist finantseerib hoonestaja.
10.2. Ehitise teenindamiseks vajaminevate veevärgi, kanalisatsiooni ja muude
kommunikatsioonide rajamise hoonest liitumispunktini ning liitumised korraldab ja
finantseerib hoonestaja.
10.3. Ehitusloa saamise hiliseim tähtpäev on 2 aastat hoonestusõiguse lepingu sõlmimise
päevast.
10.4. Kasutusloa saamise hiliseim tähtpäev on 4 aastat hoonestusõiguse lepingu sõlmimise
päevast.
10.5. Hoonestusõigus seatakse tähtajaga 50 aastat. Tähtaja saabumisel võib maa omaniku ja
hoonestaja kokkuleppel tähtaega pikendada hoone eeldatava püsimisaja lõpuni, kuid mitte
rohkem kui 99-ks aastaks.
10.6. Hoonestaja on kohustatud hoidma hoonestuse ja kinnistu alaliselt heas seisukorras.
10.7. Hoonestajal lasub piirimärkide alalhoiu kohustus ja vastutus piirimärkide rikkumise,
hävimise või omavolilise teisaldamise eest.
10.8. Punktides 10.1, 10.3, 10.4, 10.6, 11.2 nimetatud mistahes kohustuse täitmata jätmise või
mittevastava täitmise eest tasub hoonestaja igakordset leppetrahvi 640 eurot. Leppetrahv
kuulub tasumisele 1 kalendrikuu jooksul arvates vastava nõude esitamisest.
10.9. Kõik hoonestusõigusega koormatud maatükil lasuvad maksud tasub ja avalik-õiguslikud
koormatised kannab hoonestaja.
10.10. Hoonestusõiguse võõrandamiseks ja koormamiseks asjaõigusega on vajalik koormatud
kinnisasja igakordse omaniku nõusolek.
11. Hoonestusõiguse lõppemine ja omanikule langemine
11.1. Hoonestusõigus lõpeb 50 aasta möödumisel arvates hoonestusõiguse
kinnistusraamatusse kandmisest. Tähtaja saabumisel võib kinnistu omaniku ja hoonestaja
kokkuleppel tähtaega pikendada hoonete eeldatava püsimisaja lõpuni, kuid mitte rohkem kui
99. aastaks.
11.2. Hoonestaja on kohustatud kinnisasja igakordse omaniku kirjalikul nõudel kandma
hoonestusõiguse tema nimele (tagasilangemine) järgmiste eelduste saabumisel:
11.2.1. kui hoonestaja ei ole saanud käesoleva otsuse punktis 10.3 nimetatud tähtpäevaks
ehitusluba, või
11.2.2. kui hoonestaja ei ole saanud käesoleva otsuse punktis 10.4 nimetatud tähtpäevaks
kasutusluba, või
11.2.3. kui hoonestaja rikub punktis 10.1 sätestatud tingimusi, või
11.2.4. kui hoonestaja rikub oluliselt oma lepingulisi kohustusi.
11.3. hoonestusõiguse langemisel kinnisasja omanikule ei pea omanik tasuma hoonestajale
hüvitist.
12. Taastamiskohustus
12.1. Ehitise hävimisel on hoonestajal kohustus taastada või rajada uus hoonestus
kaheksateistkümne (18) kuu jooksul pärast toimunud hävimist või lammutamist.
12.2. Hoonestajal on hoonestusõiguse alusel püstitatavate ehitiste kindlustamise kohustus.
Hoonestaja on kohustatud teatama omanikule koheselt kindlustusjuhtumi saabumisest, samuti
asjaoludest, mis võivad kindlustusjuhtumi põhjustada.
13. Hoonestusõiguse aastatasu
13.1. Hoonestusõiguse aastatasu suurus on 5% hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise
ajal kehtivast maa maksustamishinnast, mis tasutakse üks kord aastas iga aasta 1. veebruariks
järgneva aasta eest ette. Maa maksustamisehind hoonestusõiguse seadmiseks enampakkumise
väljakuulutamisel on 4730 (neli tuhat seitsesada kolmkümmend) eurot.
13.2. Hoonestusõiguse tasu maksmise kohustus algab hoonestusõiguse kandmisest
kinnistusraamatusse. Hoonestaja on kohustatud tasuma esimese hoonestusõiguse tasu

ajavahemiku eest hoonestusõiguse kinnistamise päevast kuni aasta lõpuni proportsionaalselt
päevade arvule kümne tööpäeva jooksul pärast hoonestusõiguse kinnistamist.
13.3. Maa maksustamishinna muutumisel või maakasutuse sihtotstarbe muutmisel või
ehitisele kasutusloaga sihtotstarbe kehtestamisel muutub hoonestusõiguse aastatasu suurus ja
see arvutatakse lähtudes detailplaneeringuga kehtestatud maakasutuse sihtotstarvetest ja
pindalale vastava maksustamishinna muutusest. Aastatasu suurus ei muutu väiksemaks
hoonestusõiguse seadmisel kehtinud aastatasu suurusest.
14. Elektroonilise enampakkumise nurjumise korral võõrandada tasuline hoonestusõigus
kinnisvarabüroo kaudu. Hoonestusõiguse omandamise tasu suuruse määramiseks tuleb tellida
hindamisakt ning kinnisvarabüroo ei tohi hoonestusõigust võõrandada aktis näidatud hinnast
odavamalt.
15. Kõik hoonestusõiguse seadmisega seotud kulud tasub hoonestaja.
16. Avaldada kuulutus hoonestusõiguse seadmiseks enampakkumise kohta ajalehes Sakala,
Viljandi koduleheküljel viitega oksjoniportaalile ning kinnisvaraportaalis KV.ee.
17. Viljandi Linnavalitsusel viia läbi hoonestusõiguse seadmise enampakkumisega seotud
toimingud.
18. Volitada Viljandi linnapead või tema asendajat edasivolitamise õigusega sõlmima
hoonestusõiguse seadmise lepingut. Selleks volitatakse teda esitama ja vastu võtma kõiki
vajalikke avaldusi ja dokumente, Viljandi linna nimel lepingule alla kirjutama ja teostama kõik,
mis on seotud nimetatud ülesande täitmisega.
19. Käesoleva otsusega mittenõustumisel võib esitada 30 päeva jooksul otsuse
teatavakstegemisest arvates:
1) vaide Viljandi Linnavolikogule aadressil volikogu@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;
2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010
Tartu.
20. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Küsimused müüjale

Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad.

  • Ühtegi küsimust ei ole esitatud