Teised kasutajad on vaadanud veel

Hoonestusõigus Tallinna tn 76a, Viljandi kinnistule (868m2)

  • Eseme ID: 113595670
  • Jaga
1/1

Hoonestusõigus Tallinna tn 76a, Viljandi kinnistule (868m2)

Eseme ID: 113595670 Seisukord: kasutatud
Oksjon on lõppenud
Oksjon on lõppenud
Lõpphind: 3 500.00 EUR
Pikenev lõpp: 5 minutit
Algusaeg: T 25.09.2018 10:00:00
Lõpuaeg: T 23.10.2018 10:00:00
Vaadatud: 583
Viimati pakkus:
Tallinna tn 76a, Viljandi, Viljandimaa, Eesti
1
VILJANDI LINNAVALITSUS
Reg. kood 75005222    Kasutaja alates 21.12.2016

Viljandi LV 100% e-pood
REKLAAM
Järelmaksuga ostes alates 181.00€ kuus
Seisukord: kasutatud
Asukoht: Tallinna tn 76a, Viljandi, Viljandimaa, Eesti
Kogus: 1
Transport: Järeletulemisega
Käsiraha: 600 EUR
Maksmine: pangaülekandega
Müüja: Viljandi LV100% / 3 / vaata kasutaja e-poodi

Enampakkumine Viljandi linnas, Tallinna tn 76a kinnistule nr 3478239 hoonestusõiguse seadmiseks 50 aastaks.

Viljandi Linnavalitsus korraldab avaliku elektroonilise enampakkumise tähtajalise ja tasulise hoonestusõiguse seadmiseks Viljandi Linnas asuvale Tallinna tänav 76a kinnistule pindalaga 868  m².

Pakkumise objektiks on hoonestusõiguse omandamisõigus alghinnaga 3 500 eurot. Hoonestusõiguse seadmise tingimused on määratud Viljandi Linnavolikogu 30.08.2018 otsusega nr  66.

Käesoleval ajal kehtib hoonestusõigusega koormataval maa-ala detailplaneering DP 2006-033, mida näeb aadressil https://service.eomap.ee/viljandilinn/#/planeeringud/planeeringud/469. Detailplaneeringu muutmiseks tuleb koostada uus planeering.

Maakasutuse sihtotstarve on 100 % tootmismaa.

Oksjoni tagatisraha suuruseks on 600 eurot, mis tagastatakse oksjoni võitjale peale ehitusloa saamist.

Lisainfo: Viljandi Linnavalitsuse majandusameti linnavara spetsialist Ilme Kurro, ilme.kurro@viljandi.ee, 525 8720, 435 4753.

-----------------------

Asjaõigusseaduse § 241, Viljandi Linnavolikogu 30.05.2012 määrusega nr 118 kinnitatud
“Viljandi linnavara valitsemise kord” § 20 lõike 1 punkti 1a, §21 lõige 1, § 33 ja § 36 alusel:
o t s u s t a b:
1. Korraldada elektrooniline enampakkumine tasulise hoonestusõiguse seadmiseks Viljandi
linnale kuuluvale hoonestamata kinnistule nr 3478239 (katastritunnus 89705:001:0048, pindala
868 m², maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%) aadressiga Tallinna tänav 76a. Kinnistu
paiknemine on näidatud lisas.
2. Pakkumise objektiks on hoonestusõiguse omandamisõigus alghinnaga 3500 eurot.
3. Kinnistu ei ole koormatud kolmandate isikute õigustega.
4. Kinnistu ei asu Viljandi vanalinna muinsuskaitse ala kaitsevööndis.
5. Vastavalt kehtivale üldplaneeringule on Tallinna tänav 76a juhtfunktsiooniks tööstushoonete
maa.
6. Hoonestusõigus seatakse tähtajaga 50 aastat.
7. Hoonestajal tekib hoonestusõiguse tingimuste täitmisel õigus hoonestusõigusega koormatud
kinnistu ostmiseks. Ostuhinnaks on võõrandamise hetkel kehtiv kahekordne maa
maksustamishind.
8. Enampakkumine toimub oksjoniportaalis Osta.ee (www.osta.ee).
9. Kinnitada enampakkumise pikkuseks vähemalt 4 nädalat alates oksjoniportaalis ilmumise
kuupäevast.
10. Pakkumise tingimused:
10.1. Määrata tagatisraha suuruseks 600 eurot. Tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel
pakkuja Osta.ee e-kontolt. Enampakkumise võitja tagatisraha kantakse Viljandi
Linnavalitsuse arveldusarvele ning tagastatakse hoonestusõiguse võitjale peale käesoleva
otsuse punktis 11.3 nimetatud ehitusloa saamist. Teistele osavõtjatele tagastatakse tagatisraha
hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist.
10.2. Kui hoonestusõiguse võitja ei sõlmi hoonestusõiguse seadmise lepingut neljakümne viie
päeva jooksul pärast hoonestusõiguse enampakkumise tulemuste kinnitamist, siis tühistatakse
enampakkumise tulemused antud kinnistu suhtes ning võitjale tagatisraha ei tagastata.11. Hoonestusõiguse sihtotstarve ja hoonestaja kohustused:
11.1. Hoonestajal on kohustus hoonestada hoonestusõigusega koormatav maa-ala vastavalt
kehtivale detailplaneeringule tähisega DP 2006-033. Planeeringut näeb kohaliku omavalitsuse
geoinfosüsteemi EVALD planeeringute registris aadressil
https://service.eomap.ee/viljandilinn/#/planeeringud/planeeringud/469.
Detailplaneeringu täpsustamine on võimalik projekteerimistingimuste andmisega vastavalt
ehitusseadustiku § 27. Detailplaneeringu muutmiseks tuleb koostada uus planeering.
Ehitusprojekti koostamise korraldab ja koostamist finantseerib hoonestaja.
11.2. Ehitise teenindamiseks vajaminevate veevärgi, kanalisatsiooni ja muude
kommunikatsioonide rajamise hoonest liitumispunktini ning liitumised korraldab ja
finantseerib hoonestaja.
11.3. Ehitusloa saamise hiliseim tähtpäev on 2 aastat hoonestusõiguse lepingu sõlmimise
päevast.
11.4. Kasutusloa saamise hiliseim tähtpäev on 4 aastat hoonestusõiguse lepingu sõlmimise
päevast.
11.5. Hoonestusõigus seatakse tähtajaga 50 aastat. Tähtaja saabumisel võib maa omaniku ja
hoonestaja kokkuleppel tähtaega pikendada hoone eeldatava püsimisaja lõpuni, kuid mitte
rohkem kui 99-ks aastaks.
11.6. Hoonestaja on kohustatud hoidma hoonestuse ja kinnistu alaliselt heas seisukorras.
11.7. Hoonestajal lasub piirimärkide alalhoiu kohustus ja vastutus piirimärkide rikkumise,
hävimise või omavolilise teisaldamise eest.
11.8. Punktides 11.1, 11.3, 11.4, 11.6, 12.2 nimetatud mistahes kohustuse täitmata jätmise või
mittevastava täitmise eest tasub hoonestaja igakordset leppetrahvi 640 eurot. Leppetrahv
kuulub tasumisele 1 kalendrikuu jooksul arvates vastava nõude esitamisest.
11.9. Kõik hoonestusõigusega koormatud maatükil lasuvad maksud tasub ja avalik-õiguslikud
koormatised kannab hoonestaja;
11.10. Hoonestusõiguse võõrandamiseks ja koormamiseks asjaõigusega on vajalik koormatud
kinnisasja igakordse omaniku nõusolek.
12. Hoonestusõiguse lõppemine ja omanikule langemine
12.1. Hoonestusõigus lõpeb 50 aasta möödumisel arvates hoonestusõiguse
kinnistusraamatusse kandmisest. Tähtaja saabumisel võib kinnistu omaniku ja hoonestaja
kokkuleppel tähtaega pikendada hoonete eeldatava püsimisaja lõpuni, kuid mitte rohkem kui
99. aastaks.
12.2. Hoonestaja on kohustatud kinnisasja igakordse omaniku kirjalikul nõudel kandma
hoonestusõiguse tema nimele (tagasilangemine) järgmiste eelduste saabumisel:
12.2.1. kui hoonestaja ei ole saanud käesoleva korralduse punktis 11.3 nimetatud
tähtpäevaks ehitusluba, või
12.2.2. kui hoonestaja ei ole saanud käesoleva korralduse punktis 11.4 nimetatud
tähtpäevaks kasutusluba, või
12.2.3. kui hoonestaja rikub punktis 11.1 sätestatud tingimusi, või
12.2.4. kui hoonestaja rikub oluliselt oma lepingulisi kohustusi.
12.3. hoonestusõiguse tagasilangemisel kinnisasja omanikule ei pea omanik tasuma
hoonestajale hüvitist.
13. Taastamiskohustus
13.1. Ehitise hävimisel on hoonestajal kohustus taastada või rajada uus hoonestus
kaheksateistkümne (18) kuu jooksul pärast toimunud hävimist või lammutamist.
13.2. Hoonestajal on hoonestusõiguse alusel püstitatavate ehitiste kindlustamise kohustus.
Hoonestaja on kohustatud teatama omanikule koheselt kindlustusjuhtumi saabumisest, samuti
asjaoludest, mis võivad kindlustusjuhtumi põhjustada.
14. Hoonestusõiguse aastatasu
14.1. Hoonestusõiguse aastatasu suurus on 5% hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise
ajal kehtivast maa maksustamishinnast, mis tasutakse üks kord aastas iga aasta 1. veebruariksjärgneva aasta eest ette. Maa maksustamisehind hoonestusõiguse seadmiseks enampakkumise
väljakuulutamisel on 1500 (üks tuhat viissada) eurot.
14.2. Hoonestusõiguse tasu maksmise kohustus algab hoonestusõiguse kandmisest
kinnistusraamatusse ning tasu maksmise kord hoonestusõiguse kinnistamisest kuni esimese
makse tähtpäevani määratakse hoonestusõiguse seadmise lepingus.
14.3. Maa maksustamishinna muutumisel või maakasutuse sihtotstarbe muutmisel või
ehitisele kasutusloaga sihtotstarbe kehtestamisel muutub hoonestusõiguse aastatasu suurus ja
see arvutatakse lähtudes detailplaneeringuga kehtestatud maakasutuse sihtotstarvetest ja
pindalale vastava maksustamishinna muutusest. Aastatasu suurus ei muutu väiksemaks
hoonestusõiguse seadmisel kehtinud aastatasu suurusest.
15. Elektroonilise enampakkumise nurjumise korral võõrandada tasuline hoonestusõigus
kinnisvarabüroo kaudu. Hoonestusõiguse omandamise tasu suuruse määramiseks tuleb tellida
hindamisakt ning kinnisvarabüroo ei tohi hoonestusõigust võõrandada aktis näidatud hinnast
odavamalt.
16. Kõik hoonestusõiguse seadmisega seotud kulud tasub hoonestaja.

--------------------------------
Enampakkumisel pakutud hinnad on kõik lõplikud (st sisaldavad kõik seadusest tulenevaid makse).

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on kinnistu, sealhulgas seal asuva ehitise, põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik kinnistu seisukorrast, suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest ning ei oma seoses kinnistu sealhulgas ehitise seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja ta on nõus kinnistu, sealhulgas ehitise omandama seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

NB! Palume huvilistel kindlasti varaga tutvuda ning kinnistu ise põhjalikult üle vaadata. Hilisemaid pretensioone ei arvestata.
Kui oksjonivõitja loobub ostust, siis vastavalt Osta .ee kasutajalepingule ja hinnakirjale on Osta.ee’l õigus esitada oksjoni võitjale leppetrahv, mille suurus on 20% oksjonil kujunenud lõpphinnast.
Kinnistu ja oksjoni arve/ ostu-müügi leping vormistatakse vaid oksjoni võitja nimele! (Kui võitjaks on eraisik, siis selle eraisiku nimele. Kui võitjaks on ettevõte, siis selle ettevõtte nimele).
Kui soovite arvet/ ostu-müügi lepingut ettevõtte nimele, tuleb ettevõttele registreerida eelnevalt eraldi kasutajakonto ning ettevõtte kasutajakonto alt pakkumine teha.
Kõik kinnistu vormistamisega seotud kulud kannab ostja. Tehing tuleb lõplikult vormistada hiljemalt 45 päeva jooksul pärast enampakkumise lõppemist.

 

Küsimused müüjale

Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad.

  • Ühtegi küsimust ei ole esitatud

Credit24 pakub krediiti Krediidikonto limiidi alusel. 1000 € laenamisel 12 kuuks, fikseeritud intressimääraga 44,88% aastas, on KKM 56,32% aastas, tagasimaksete summa 1260 € ja kogusumma 1260 €. Tutvu tingimustega credit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614 3400.