Teised kasutajad on vaadanud veel

Hoonestusõiguse seadmine kinnistule Linnu tn 4 // 4a

  • Eseme ID: 111021261
  • Jaga

Hoonestusõiguse seadmine kinnistule Linnu tn 4 // 4a

Eseme ID: 111021261 Seisukord: kasutatud
Oksjon on lõppenud
Oksjon on lõppenud
Lõpphind: 1.00 EUR
Pikenev lõpp: 5 minutit
Algusaeg: R 13.07.2018 14:00:00
Lõpuaeg: E 13.08.2018 14:00:00
Vaadatud: 2683
Viimati pakkus:
Linnu tänav 4 // 4a , Viljandi, Viljandimaa, Eesti
1
VILJANDI LINNAVALITSUS
Reg. kood 75005222    Kasutaja alates 21.12.2016

Viljandi LV 100% e-pood
REKLAAM
Seisukord: kasutatud
Asukoht: Linnu tänav 4 // 4a , Viljandi, Viljandimaa, Eesti
Kogus: 1
Transport: Järeletulemisega
Käsiraha: 10000 EUR
Maksmine: pangaülekandega
Müüja: Viljandi LV100% / 3 / vaata kasutaja e-poodi

Kinnistule aadressiga Linnu tänav 4 // 4a hoonestusõiguse seadmiseks enampakkumise korraldamine.

Asjaõigusseaduse § 241, Viljandi Linnavolikogu 30.05.2012 määrusega nr 118 kinnitatud “Viljandi linnavara valitsemise kord” § 20 lõike 1 punkti 1a, § 33 ja § 36 alusel:

1. Korraldada elektrooniline enampakkumine tasulise hoonestusõiguse seadmiseks Viljandi
linnale kuuluvale hoonestatud kinnistule nr 3015639 (katastritunnus 89713:002:0009, pindala
1654 m², maakasutuse sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa (Üh)) aadressiga Linnu tänav 4 //
4a. Kinnistu paiknemine näidatud lisas.

2. Pakkumise objektiks on hoonestusõiguse omandamisõigus alghinnaga 1 euro.

3. Kinnistu ei ole koormatud kolmandate isikute õigustega.

4. Kinnistu asub Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal.

5. Vastavalt kehtivale üldplaneeringule on Linnu tänav 4 // 4a juhtfunktsiooniks
polüfunktsionaalse keskuse maa.

6. Hoonestusõigus seatakse tähtajaga 50 aastat.

7. Hoonestajal on õigus hoonestusõigusega koormatud kinnisasi omandada (võõrandamisel
kehtiva) kahekordse maa maksustamishinnaga juhul, kui hoone välisviimistlus on projektijärgselt valminud ja krunt on heakorrastatud.

8. Enampakkumine toimub oksjoniportaalis Osta.ee (www.osta.ee).

9. Kinnitada enampakkumise pikkuseks vähemalt 4 nädalat alates oksjoniportaalis ilmumise kuupäevast.

10. Pakkumise tingimused:
10.1. Määrata tagatisraha suuruseks 10 000 eurot. Tagatisraha broneeritakse pakkumise
tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt. Tagatisraha tagastatakse hoonestusõiguse võitjale peale käesoleva otsuse punktis 11.3 nimetatud ehitusloa saamist. Teistele osavõtjatele tagastatakse tagatisraha hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist.

10.2. Kui hoonestusõiguse võitja ei sõlmi hoonestusõiguse seadmise lepingut neljakümne viie
päeva jooksul pärast hoonestusõiguse enampakkumise tulemuste kinnitamist, siis tühistatakse
enampakkumise tulemused antud kinnistu suhtes ning võitjale tagatisraha ei tagastata.

11. Hoonestusõiguse sihtotstarve ja hoonestaja kohustused:
11.1. Hoonestajal on kohustus restaureerida ja võimalus ümber ehitada hoonestusõigusega koormataval maa-alal asuv hoone. Hoone restaureerimiseks, ümberehitamiseks või katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks tuleb vajadusel taotleda muinsuskaitse eritingimused (on olemas kehtivad muinsuskaitse eritingimused olemasolevale projektile). Ehitusprojekti koostamise korraldab ja koostamist finantseerib hoonestaja.

11.2. Kinnistul on liitumised elektrivõrguga ning vee- ja kanalisatsioonitorustikuga.

11.3. Ehitusloa saamise hiliseim tähtpäev on 01.07.2020.

11.4. Kasutusloa saamise hiliseim tähtpäev on 01.07.2024.

11.5. Hoonestusõigus seatakse tähtajaga 50 aastat. Tähtaja saabumisel võib maa omaniku ja
hoonestaja kokkuleppel tähtaega pikendada hoone eeldatava püsimisaja lõpuni, kuid mitte
rohkem kui 99-ks aastaks.

11.6. Hoonestaja on kohustatud hoidma hoonestuse ja kinnistu alaliselt heas seisukorras.

11.7. Hoonestajal lasub piirimärkide alalhoiu kohustus ja vastutus piirimärkide rikkumise,
hävimise või omavolilise teisaldamise eest.

11.8. Hoonestusõiguse tingimuste punktides 11.3, 11.4, 11.6, 12.1, 12.2 nimetatud mistahes
kohustuse täitmata jätmise või mittevastava täitmise eest tasub hoonestaja igakordset
leppetrahvi 640 eurot. Leppetrahv kuulub tasumisele 1 kalendrikuu jooksul arvates vastava
nõude esitamisest.

11.9. Kõik hoonestusõigusega koormatud maatükil lasuvad maksud tasub ja avalik-õiguslikud
koormatised kannab hoonestaja;

11.10. Hoonestusõiguse võõrandamiseks ja koormamiseks asjaõigusega on vajalik koormatud
kinnisasja igakordse omaniku nõusolek.

12. Hoonestusõiguse lõppemine ja omanikule langemine:
12.1. Hoonestusõigus lõpeb 50 aasta möödumisel arvates hoonestusõiguse
kinnistusraamatusse kandmisest. Tähtaja saabumisel võib kinnistu omaniku ja hoonestaja
kokkuleppel tähtaega pikendada hoonete eeldatava püsimisaja lõpuni, kuid mitte rohkem kui
99. aastaks.

12.2. Hoonestaja on kohustatud kinnisasja igakordse omaniku kirjalikul nõudel kandma
hoonestusõiguse tema nimele (tagasilangemine) järgmiste eelduste saabumisel:

12.2.1. kui hoonestaja ei ole saanud käesoleva korralduse punktis 11.3 nimetatud
tähtpäevaks ehitusluba, või

12.2.2. kui hoonestaja ei ole saanud käesoleva korralduse punktis 11.4 nimetatud
tähtpäevaks kasutusluba, või

12.2.3. kui hoonestaja rikub punktis 11.1 sätestatud tingimusi, või

12.2.4. kui hoonestaja rikub oluliselt oma lepingulisi kohustusi.

12.3. hoonestusõiguse tagasilangemisel kinnisasja omanikule ei pea omanik tasuma
hoonestajale hüvitist.

13. Taastamiskohustus:
13.1. Hoonestaja on kohustatud tagama hoonestusõiguse alusel kasutatavate ehitiste säilimise kogu hoonestusõiguse tähtaja jooksul. Ehitise hävimisel on hoonestajal kohustus taastada või rajada uus hoonestus kaheksateistkümne (18) kuu jooksul pärast toimunud hävimist või lammutamist.

13.2. Hoonestajal on hoonestusõiguse alusel püstitatavate ehitiste kindlustamise kohustus. Hoonestaja on kohustatud teatama omanikule koheselt kindlustusjuhtumi saabumisest, samuti asjaoludest, mis võivad kindlustusjuhtumi põhjustada.

14. Hoonestusõiguse aastatasu:
14.1. Hoonestusõiguse aastatasu suurus on 10% hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise ajal kehtivast maa maksustamishinnast, mis tasutakse üks kord aastas iga aasta 1. veebruariks järgneva aasta eest ette. Maa maksustamishind arvutatakse kinnistu kohta enne notariaalse lepingu sõlmimist. Esimene makse on 1. september 2018.

14.2. Maa maksustamishinna muutumisel või maa kasutuse sihtotstarbe muutumisel või
ehitisele kasutusloaga sihtotstarbe kehtestamisel muutub hoonestusõiguse aastatasu suurus ja see arvutatakse lähtudes kehtestatud maakasutuse sihtotstarvetele ja pindalale vastavamaksustamishinna muutusest, kusjuures aastatasu suurus ei muutu väiksemaks
hoonestusõiguse seadmisel kehtinud aastatasu suurusest.

14.3. Hoonestusõiguse tasu maksmise kohustus algab hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse.

15. Kõik hoonestusõiguse seadmisega seotud kulutused tasub hoonestaja.

16. Seoses vajadusega tagada kinnistule aadressiga Linnu 4//4a juurdepääs nimetatud kinnistul asuvate hooneteni teisest küljest, koormata kinnistu aadressiga Linnu tn 2 tasuta ja tähtajatu reaalservituudiga kinnistu aadressiga Linnu 4//4a kasuks. Servituudi ala on tähistatud käesoleva otsuse lisaks oleval plaanil (pindala 150m2). Servituudi seadmisega seotud kulud tasub hoonestaja.

17. Kinnisvara haldusametil tagada võimalus tutvuda hoonestusõigusega koormataval maal
asuvate hoonetega.

18. Avaldada kuulutus hoonestusõiguse seadmiseks enampakkumise kohta ajalehes Sakala, Viljandi koduleheküljel viitega oksjoniportaalile ning kinnisvaraportaalis KV.ee.

19. Linnavalitsusel viia läbi hoonestusõiguse seadmise enampakkumisega seotud toimingud ning kinnitada tulemused.

20. Volitada Viljandi linnapead või tema asendajat edasivolitamise õigusega sõlmima hoonestusõiguse seadmise lepingut. Selleks volitatakse teda esitama ja vastu võtma kõiki vajalikke avaldusi ja dokumente, Viljandi linna nimel lepingule alla kirjutama ja teostama kõik, mis on seotud nimetatud ülesande täitmisega.

21. Käesoleva otsusega mittenõustumisel võib esitada 30 päeva jooksul otsuse
teatavakstegemisest arvates:
1) vaide Viljandi Linnavolikogule aadressil volikogu@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;
2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010
Tartu.
22. Otsus jõustub teatavakstegemisel.

Kontakt tutvumiseks: Andres Mägi 53009879 andres.magi@viljandi.ee

NB! Palume huvilistel kindlasti kinnistuga tutvuda ja ise põhjalikult üle vaadata. Hilisemaid pretensioone ei arvestata.
Kui oksjonivõitja loobub tehingust, siis vastavalt Osta .ee kasutajalepingule ja hinnakirjale on Osta.ee’l õigus esitada oksjoni võitjale leppetrahv, mille suurus on 20% oksjonil kujunenud lõpphinnast.
Leping vormistatakse vaid oksjoni võitja nimele! (Kui võitjaks on eraisik, siis selle eraisiku nimele. Kui võitjaks on ettevõte, siis selle ettevõtte nimele).
Kui soovite lepingut ettevõtte nimele, tuleb ettevõttele registreerida eelnevalt eraldi kasutajakonto ning ettevõtte kasutajakonto alt pakkumine teha. Kõik vormistamisega seotud kulud kannab ostja.

Küsimused müüjale

Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad.

  • Ühtegi küsimust ei ole esitatud

Credit24 pakub krediiti Krediidikonto limiidi alusel. 1000 € laenamisel 12 kuuks, fikseeritud intressimääraga 44,88% aastas, on KKM 56,32% aastas, tagasimaksete summa 1260 € ja kogusumma 1260 €. Tutvu tingimustega credit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614 3400.