Paljassaare raudtee R4 (rööbasteed jm)

 • Eseme ID: 130406187
 • Jaga

Paljassaare raudtee R4 (rööbasteed jm)

Eseme ID: 130406187 Seisukord: kasutatud
Oksjon on lõppenud
Oksjon on lõppenud
Lõpphind: 176 250.00 EUR
Pikenev lõpp: 5 minutit
Algusaeg: K 20.11.2019 10:00:00
Lõpuaeg: K 18.12.2019 11:03:28
Vaadatud: 2836
Viimati pakkus: Osta18
Tallinn, Harjumaa, Harjumaa, Eesti
1
AS Tallinna Sadam
Reg. kood 10137319    Kasutaja alates 05.05.2017

AS Tallinna Sadam 100% e-pood
Seisukord: kasutatud
Asukoht: Tallinn, Harjumaa, Harjumaa, Eesti
Kogus: 1
Transport: Kokkuleppel müüjaga Abi
Käsiraha / tagatisraha: 2000 EUR
Maksmine: pangaülekandega
Müüja: AS Tallinna Sadam100% / 8 / vaata kasutaja e-poodi

AVALIKU ENAMPAKKUMISE TINGIMUSED: 

 1. AS Tallinna Sadam (edaspidi ka Müüja) müüb elektroonse enampakkumise teel veebikeskkonnas Osta.ee (edaspidi Osta.ee) Harju maakonnas Tallinnas Põhja-Tallinna linnaosas Paljassaare raudtee R4 asuva maaüksuse kinnistamisel tekkiva(d) iseseisva(d) kinnistu(d) või nimetatud kinnistu(te)le ASi Tallinna Sadam kasuks seatava(d) hoonestusõiguse(d) (edaspidi ka Müügiobjekt) alghinnaga 20 000 (kakskümmend tuhat) eurot, millele lisanduvad maa erastamise kulud (s.h maa erastamise eest tasutud müügihind) või kinnistu(te)le hoonestusõigus(t)e seadmise kulud ja käibemaks vastavuses kehtivate õigusaktidega. Müügiobjekti täpsemad andmed on toodud käesoleva enampakkumise tingimuste Lisas 1. Müügiobjekti paiknemine on näidatud käesoleva enampakkumise tingimuste Lisaks 2 oleval joonisel (Müügiobjekt roosa viirutusega).
 2. Pakkumused esitatakse ja fikseeritakse Osta.ee-s vastavalt Osta.ee-s kehtivatele reeglitele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.12.2019. a kell 10:00.
 3. Pakkumused tehakse tavalisel oksjonil (Inglise oksjon), mis on pikeneva lõpuga (5 minutit). Pakkumuste samm on muutuv vastavalt saavutatud hinnatasemele. Esialgne samm on 50 eurot. Vastavalt Osta.ee tüüptingimustele arvutatakse edasine samm hetkehinna põhjal (täpsem info https://www.osta.ee/).
 4. Enampakkumise tagatisraha(Osta.ee keskkonnas nimetatud kui käsiraha) suurus on 2 000 (kaks tuhat) eurot.
 5. Pakkumuse tagatisraha (käsiraha) tuleb tasuda Osta.ee-s vastavalt Osta.ee-s toodud juhistele ja korrale enne pakkumuse esitamist.
 6. Tagatisraha ei tagastata ning see jääb ASile Tallinna Sadam, kui enampakkumise võitja (edaspidi ka Ostja) ei sõlmi Müügiobjekti võlaõiguslikku müügilepingut enampakkumise tingimustes sätestatud tähtaja jooksul, välja arvatud juhul, kui Müüja hoidub kõrvale müügilepingu sõlmimisest. Võlaõigusliku müügilepingu sõlmimisel loetakse enampakkumise võitja poolt deponeeritud tagatisrahale vastavas osas Müügiobjekti ostuhind tasutuks. Enampakkumise võitja ei saa Müügiobjekti ostuhinda tasaarvestada oma mistahes nõudega ASi Tallinna Sadam vastu.
 7. AS Tallinna Sadam kinnitab enampakkumise tulemused või jätab need kinnitamata (lükkab kõik pakkumused tagasi) 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul arvates Osta.ee poolt väljastatud enampakkumise protokolli kättesaamisest. Nõustumus müügilepingu sõlmimiseks antakse pakkumusele, mis on kõige kõrgem. Kõrgeima pakkumuse esitaja nimi ja summa avalikustatakse.
  8. Pakkuja e-kontolt broneeritud käsiraha summa tagastatakse pakkuja e-kontole, kui pakkuja ei teinud oksjonil kõrgeimat pakkumist.
 8. Notariaalne Müügiobjekti võlaõiguslik müügileping ja isikliku kasutusõiguse (vt Lisa 1 Võlaõiguslikud koormatised) seadmise võlaõiguslik leping sõlmitakse enampakkumise võitjaga (seejuures enampakkumise võitja isiku vahetamine ei ole võimalik, st et kui Osta.ee kasutajakonto on vormistatud juriidilisele isikule ja juriidiline isik on teinud kõrgeima pakkumuse, siis sõlmitakse müügileping nimetatud juriidilise isikuga ja kui Osta.ee kasutajakonto on vormistatud füüsilisele isikule ja füüsiline isik on teinud kõrgeima pakkumuse, siis sõlmitakse müügileping nimetatud füüsilise isikuga) ASi Tallinna Sadam poolt valitud notari juures ASi Tallinna Sadam poolt teatataval ajal ja kohas 60 (kuuekümne) kalendripäeva jooksul alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Kõik notariaalsete võlaõiguslike ja nende alusel sõlmitavate asjaõiguslike lepingute sõlmimisega seotud kulud, sh isikliku kasutusõiguse seadmise kulud, tasub Ostja. Ostuhinnast 25% tuleb tasuda notariaalse võlaõigusliku müügilepingu sõlmimise päevaks (arvestusega, et ostuhinnast 25% laekumine on toimunud enne võlaõigusliku müügilepingu sõlmimist) kas ASi Tallinna Sadam arveldusarvele või notari deposiitarvele. Ülejäänud osa ostuhinnast tuleb tasuda notariaalse omandiõiguse üleandmise asjaõiguslepingu sõlmimise päevaks (arvestusega, et ostuhinna laekumine on toimunud enne asjaõiguslepingu sõlmimist) kas ASi Tallinna Sadam arveldusarvele või notari deposiitarvele.

Juhul, kui Ostja kasutab krediidiasutuse teenuseid ostuhinna tasumiseks, peab Ostja hiljemalt notariaalse võlaõigusliku müügilepingu sõlmimise ajaks esitama ASile Tallinna Sadam:

- kinnituse vastava kokkuleppe sõlmimise kohta Ostja ja krediidiasutuse vahel, mille alusel
AS Tallinna Sadam võib kindel olla, et Ostja täidab ostuhinna tasumise kohustuse täies
ulatuses; ja

- kinnituse, et Ostja on andnud krediidiasutusele täitmiseks maksekorralduse ostuhinna
ulatuses (või ulatuses, mis ei ole kaetud Ostja omafinantseeringuga), mille alusel
krediidiasutus teostab vastava ülekande ASile Tallinna Sadam 3 (kolme) pangapäeva
jooksul notariaalse võlaõigusliku müügilepingu (25% ostuhinnast, millest on maha arvestatud tagatisraha summa) ja/või asjaõiguslepingu (75% ostuhinnast) sõlmimise päevast.

Maa ostueesõigusega erastamise kulud, s.h maa erastamise eest tasutud müügihind, või hoonestusõigus(t)e seadmise kulud tuleb hüvitada Müüjale pärast nende kandmist Müüja poolt Müüja poolt esitatud arvete alusel 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul arve esitamisest, kuid mitte hiljem kui Müügiobjekti omandiõiguse üleandmise asjaõiguslepingu sõlmimise hetkeks.

 1. Notariaalne asjaõigusleping Müügiobjekti omandiõiguse üleandmiseks Müüjalt Ostjale ning piiratud asjaõiguse (isikliku kasutusõiguse) seadmiseks sõlmitakse Müüja poolt valitud notari juures Müüja poolt teatataval ajal ja kohas hiljemalt 60 (kuuekümne) kalendripäeva jooksul arvates päevast, kui Müügiobjekt on Müüja omandina kantud kinnistusraamatusse, eeldusel et Ostja on nõuetekohaselt tasunud Müüjale Müügiobjekti maa erastamise kulud, s.h maa erastamise eest tasutud müügihinna, või hoonestusõigus(t)e seadmise kulud ning täitnud enampakkumise tingimuste punktis 9 sätestatud ostuhinna tasumise ja/või tasumise tagamise kohustused.
 2. Juhul, kui Müüjale mistahes põhjustel ei erastata Müügiobjektiks olevat kinnistut (olevaid kinnistuid või mõnda neist) ning Müüja kasuks seatakse Müügiobjektiks oleva(te)le kinnistu(te)le (või mõnele neist) hoonestusõigus(ed) või kui Ostja avaldab Müüjale soovi osta kinnistu(te) asemel hoonestusõiguse(d), on Müügiobjektiks nimetatud hoonestusõigus(ed). Hoonestusõigus(te) müük toimub enampakkumise võitja poolt tehtud pakkumuse hinnaga ja muude käesoleva enampakkumise tingimuste kohaselt, olenemata sellest, millise tähtajaga, aastatasuga ja muu sisuga hoonestusõigus(ed) kinnistusraamatusse on kantud.
 3. Maa erastamise või hoonestusõiguse seadmise toimingute (ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise toimingute) käigus võib Müügiobjektiks oleva(te) kinnistu(te) või Müügiobjektiks oleva(te) hoonestusõigus(t)ega koormatava(te) kinnistu(te) pindala suureneda või väheneda kuni 20% võrreldes enampakkumise tingimustes sätestatud pidalaga ilma, et muutuks Müügiobjekti ostuhind või muud müügitingimused ning Müügiobjektiks on nimetatud muutunud pindalaga kinnistu(d) või hoonestusõigus(ed). Juhul kui Müügiobjektiks oleva(te) kinnistu(te) või Müügiobjektiks oleva(te) hoonestusõigus(t)ega koormatava(te) kinnistu(te) pindala suureneb või väheneb rohkem kui 20%, suureneb või väheneb vastavalt proportsionaalselt ka Müügiobjekti ostuhind ning Müügiobjektiks on nimetatud muutunud pindalaga kinnistu(d) või hoonestusõigus(ed).
 4. Kui pakkuja, kelle pakkumusele on antud nõustumus võlaõigusliku müügilepingu sõlmimiseks, ei ole sõlminud Müügiobjekti võlaõiguslikku müügilepingut ja isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõiguslikku lepingut, välja arvatud juhul, kui Müüja hoidub kõrvale müügilepingu sõlmimisest, 60 (kuuekümne) kalendripäeva jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest või võtab ostupakkumise tagasi või ei ole õigeaegselt Müügiobjekti ostuhinda tasunud (vastavalt enampakkumise tingimuste punktile 9), on AS-il Tallinna Sadam õigus enampakkumine nurjunuks tunnistada. Sellisel juhul pakkumise võitjale tagatisraha ei tagastata ning see jääb ASile Tallinna Sadam.
 5. Juhul, kui Müüjale mistahes põhjusel ei erastata Müügiobjekti koosseisu kuuluvat maad ega ka seata Müüja kasuks Müügiobjektiks olevat hoonestusõigust (olevaid hoonestusõigusi) või ei anta Müüjale hoonestusõigus(t)ega koormatud kinnistu(te) omaniku poolt nõusolekut Müügiobjektiks oleva(te) hoonestusõigus(te) võõrandamiseks, on Müüjal õigus võlaõiguslikust müügilepingust taganeda ning sellisel juhul tagastab Müüja Ostjale kõik Ostja poolt müügilepingu kohaselt Müüjale tasutud summad ning mingeid leppetrahve ega hüvitisi teineteisele ei maksta, samuti ei maksta tagastamisele kuuluvatelt summadelt intresse.
 6. ASil Tallinna Sadam on õigus tagasi lükata kõik pakkumised vastavalt ülaltoodud punktile 7. Sellisel juhul kuulub tagatisraha pakkujale tagastamisele, kuid muud pakkuja poolt kantud kulud ei kuulu ASi Tallinna Sadam poolt hüvitamisele.
 7. Enampakkumisel osalemisega kinnitab pakkuja, et ta nõustub enampakkumise tingimustega.

 

 

LISA 1

 

Aadress: Eeldatav aadress Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Paljassaare raudtee R4 (võib maa erastamise või hoonestusõiguse seadmise toimingute käigus muutuda)

Registriosa nr: hetkel puudub

Katastriüksuse tunnus: hetkel puudub

Sihtotstarve: hetkel määramata

Kinnistu(te) pindala: ligikaudne eeldatav pindala 56 479 m2

Asjaõiguslikud koormatised: hetkel puuduvad, kuid samaaegselt võlaõigusliku müügilepingu sõlmimisega sõlmitakse võlaõiguslik kokkulepe piiratud asjaõiguse seadmiseks (vt Võlaõiguslikud koormatised). Asjaõigusleping eelnimetatud piiratud asjaõiguse seadmiseks sõlmitakse samaaegselt Müügiobjekti omandiõiguse üleandmisega.

Võlaõiguslikud koormatised:

 • Müügiobjekti suhtes kehtib tähtajatu üürileping, mille alusel on üürnikul õigus kasutada Müügiobjektil paiknevaid raudteid.
 • võlaõigusliku müügilepinguga samaaegselt sõlmitakse tasuta (või kui Müüja nii otsustab, siis õigusaktides sätestatud talumistasuga) ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõiguslik leping kõrgepinge elektrikaabelliinide (kaitsevööndi ulatus vastavalt õigusaktidele) omamiseks, valdamiseks, kasutamiseks, kasutusse andmiseks, hooldamiseks, remontimiseks ja muul viisil ekspluateerimiseks ASi Tallinna Sadam kasuks. Nimetatud isikliku kasutusõiguse objektiks olevate kõrgepinge elektrikabelliinide joonisega on võimalik tutvuda Müüja juures eelregistreerimisel.

Hooned: puuduvad

ASile Tallinna Sadam teadaolevad rajatised:

 • rööbastee nr II Paljassaare jaam (raudteeliiklusregistri kood 20-00231);
 • rööbastee nr 1 Paljassaare jaam (raudteeliiklusregistri kood 20-00238);
 • rööbastee nr 5 Paljassaare jaam (raudteeliiklusregistri kood 20-00235);
 • rööbastee nr 2 Paljassaare jaam (raudteeliiklusregistri kood 20-00230)
 • rööbastee 5a Paljassaare põhja (raudteeliiklusregistri kood 20-00234);
 • kõrgepinge elektrikaabelliinid (ei kuulu võõrandatava vara hulka);
 • sademevee kanalisatsioon;
 • madalpinge elektrikaabeliinid ja valgustusmastid;
 • kolmandale isikule kuuluv reovee kanalisatsioonitorustik;
 • kolmandale isikule kuuluv gaasitorustik;
 • Paljassaare põik teelõik ja Paljassaare tee teelõik (Tallinna linnale kuuluvad avalikult kasutatavad teed) koos oluliste osadega;
 • kolmandale isikule kuuluv sideliin;
 • kolmandale isikule kuuluv veetorustik;
 • kolmandale isikule kuuluvad kõrgepinge elektrikaabelliinid;

Lisaks ülaltoodutele võib Müügiobjektil paikneda veel rajatisi.

Kõigi ülalnimetatud rööbasteede kohta on väljastatud raudtee registreerimistunnistus nr 004-14 (14.08.2014).

 

Märkused:

 • tekkiva(te)l kinnistu(te)l võib esineda reostust;
 • Müügiobjekti koosseisu kuuluvate tehnovõrkude ja -rajatiste ehituslik seisukord on teadmata;
 • Müügiobjektil paiknevad raudteed on nii jaamateed kui ka haruteed, mille kaudu toimub ka kolmandate isikute omandis olevatele raudteedele ainus juurdepääs, mida ei tohi takistada;
 • Müügiobjekti suhtes kehtib Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneering.

ASile Tallinna Sadam teadaolevad piirangud/kitsendused (enampakkumise väljakuulutamise seisuga):

 • Müügiobjektil paikneb raudtee kaitsevöönd (ulatus vastavalt õigusaktidele);
 • Müügiobjektil paiknevad ülalnimetatud (vt ASile Tallinna Sadam teadaolevad rajatised) tehnovõrkude ja -rajatiste kaitsevööndid (ulatused vastavalt õigusaktidele);
 • Müügiobjektil paiknevad ülalnimetatud (vt ASile Tallinna Sadam teadaolevad rajatised) avalikus kasutuses olevate teede kaitsevööndid (ulatused vastavalt õigusaktidele);
 • Müügiobjekti koormab osaliselt ülalnimetatud (vt Võlaõiguslikud koormatised) üürileping;
 • Müügiobjekt paikneb Müügiobjekti naabruses tegutsevate ohtlike ettevõtete ohualas vastavalt Maa-ameti ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete kaardirakendusele.

Juurdepääs: otsejuurdepääs avalikult kasutatavalt Paljassaare teelt.

Tehnovõrgud ja -rajatised:

 • ASile Tallinna Sadam kuuluvad kõrgepinge elektrikaabelliinid, mis on ASi Tallinna Sadam kasuks seatava isikliku kasutusõiguse (vt Võlaõiguslikud koormatised) objektiks ja mis ei kuulu võõrandatava vara hulka.
 • Kolmandatele isikutele kuuluvad kõrgepinge elektrikaabelliinid, reovee kanalisatsioonitorustik, veetorustik, gaasitorustik ja sideliin.
 • Ülejäänud tekkiva(te)l kinnistu(te)l asuvad tehnovõrgud ja -rajatised on Müügiobjekti olulised osad ja müüakse koos Müügiobjektiga ning Ostjale lähevad Müügiobjekti valduse üleandmisega  üle kõik nendega  seotud õigused ja kohustused.

Teenuslepingud/tarbimislepingud: puuduvad. Elektriteenust pakub antud piirkonnas AS Tallinna Sadam. Vee- ja kanalisatsiooniteenust pakub antud piirkonnas AS Tallinna Vesi, kes on määratud piirkonna vee-ettevõtjaks.

MUU INFO MÜÜGIOBJEKTI JA LEPINGUTINGIMUSTE KOHTA

 1. Müüja ei vastuta Müügiobjektil (sh selle olulistel osadel) esinevate võimalike puuduste, s.h varjatud puuduste, eest, millest Müüja ei olnud ega pidanud olema teadlik enampakkumise väljakuulutamisel ja/või müügilepingu sõlmimise hetkel, ning tulenevalt eeltoodust, ei ole Ostjal õigust esitada Müüja vastu nõudeid müüdava vara selliste puudustega seoses ning kasutada mistahes õiguskaitsevahendeid. Müüja müüb Müügiobjekti seisuskorras „nagu on“ („as is“).
 2. Ostja on kohustatud Müügiobjekti ja selle koosseisu kuuluvad ehitised üle vaatama ja ostupakkumisega kinnitama, et ta on teadlik Müügiobjekti ja selle koosseisu kuuluvate ehitiste seisukorrast, on teadlik asja puudustest ega oma selles osas Müüja vastu mingeid pretensioone. Ostja kohustub eelpoolnimetatud nõudeid ja pretensioone ka tulevikus mitte esitama.
 3. Müüja ei vastuta ehitisregistri elektroonilises andmebaasis ja raudteeliiklusregistris avaldatud Müügiobjektiga seotud andmete õigsuse ega tegelikkusele vastavuse eest ega ehitisregistris ja raudteeliiklusregistris andmete puudumise eest ning kahju eest, mis võib kaasneda Ostjale seoses nimetatud andmete ebaõigsusega, puudumisega ja tegelikkusele mittevastavusega. Ostja on kohustatud pärast Ostja Müügiobjekti omanikuna kinnistusraamatusse kandmist esitama Müügiobjekti võlaõigusliku müügilepingu koos omandiõiguse üleandmise asjaõiguslepinguga raudteeliiklusregistrit pidavale asutusele ning taotlema enda registreerimist Müügiobjekti oluliseks osaks olevate raudteede omanikuna raudteeliiklusregistris, tasuma vastavad riigilõivud ja kandma muud sellega kaasnevad võimalikud kulud.
 4. Müügiobjekti selle suhtes kehtiva üürilepinguga (vt Võlaõiguslikud koormatised) katmata osa otsene valdus ja nimetatud üürilepinguga kaetud osa kaudne valdus antakse Ostjale üle hiljemalt omandiõiguse üleandmise asjaõiguslepingu sõlmimisel, kui müügilepingus ei lepita kokku muud tähtaega. Müüja kannab kõik Müügiobjektiga seotud kulud kuni valduse üleandmiseni, tasudes need hiljemalt ühe (1) kuu jooksul arvates valduse üleandmisest. Alates Müügiobjekti valduse üleminekust Ostjale kuni Müügiobjekti Ostja nimele kinnistamise aasta 31. detsembrini (kaasa arvatud) hüvitab Ostja Müüjale Müüja poolt Müügiobjekti eest tasutud maamaksu maksuteatise ja Müüja poolt esitatud arve.
 5. Kui müügilepingus lepitakse kokku, et Müügiobjekti valdus antakse Ostjale üle enne omandiõiguse üleandmise asjaõiguslepingu sõlmimist, siis kuni asjaõiguslepingu sõlmimiseni on Ostjal õigus Müügiobjekti parendada Müüja eelneval kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul. Juhul, kui asjaõigusleping jääb sõlmimata põhjustel, et Müüjale ei erastata Müügiobjekti koosseisu kuuluvat maad ega seata Müüja kasuks Müügiobjektiks olevat hoonestusõigust (olevaid hoonestusõigusi) või ei anta Müüjale hoonestusõigus(t)ega koormatud kinnistu(te) omaniku poolt nõusolekut Müügiobjektiks oleva(te) hoonestusõigus(t)e võõrandamiseks või Müüja hoidub asjaõiguslepingu sõlmimisest, kuuluvad Ostja poolt Müüjaga eelnevalt nõuetekohaselt kooskõlastatud parendused Ostjale hüvitamisele. Juhul, kui asjaõigusleping jääb sõlmimata Ostjast tuleneval põhjusel või kui Ostja on teinud parendusi Müüja eelneva nõusolekuta, siis parendusi Ostjale ei hüvitata.
 6. Kui müügilepingus lepitakse kokku, et Müügiobjekti valdus antakse Ostjale üle enne omandiõiguse üleandmise asjaõiguslepingu sõlmimist, siis kuni asjaõiguslepingu sõlmimiseni on Ostjal õigus anda Müügiobjekti kolmandate isikute kasutusse ainult Müüja eelneval kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul.
 7. Müüja ei ole antud vara osas sõlminud kindlustuslepingut.
 8. Müügiobjektile seatakse asjaõiguslepingu sõlmimisel (samas dokumendis) enampakkumise tingimustes (vt Võlaõiguslikud koormatised) nimetatud isiklik kasutusõigus Müüja kasuks, mis jääb kehtima ka pärast asjaõiguslepingu sõlmimist ja Ostja kandmist kinnistusraamatusse Müügiobjekti omanikuna.
 9. Müüja ei vastuta Müügiobjektil esineda võiva reostuse eest.
 10. Müüja müüb Müügiobjekti koos seda koormava müügilepingu sõlmimise hetkel kehtiva üürilepinguga (täpsem info lepingu kohta vt Võlaõiguslikud koormatised) ning Ostjale lähevad samaaegselt Müügiobjekti valduse üleandmisega üle nimetatud lepingust Müüjale tulenevad õigused ja kohustused, kui müügilepingus ei lepita kokku teisiti. Müüja ja Ostja välistavad võlaõigusseaduse § 291 lg 4 ja 323 lg 2 kohaldumise nimetatud lepingu üleminekul Ostjale ning Müüja ei vastuta pärast lepingu Ostjale üleminekut nimetatud lepingust tulenevate kohustuste täitmise ega nõuete eest.
 11. Ostja ei või mingil moel kahjustada Müügiobjektil Müüjale ja kolmandatele isikutele kuuluvaid tehnovõrke ja -rajatisi ning kohustub tagama nimetatud tehnovõrkude ja -rajatiste omanikele või nende poolt näidatud isikutele vajadusel vaba ööpäevase tasuta juurdepääsu nimetatud tehnovõrkudele ja -rajatistele ning õiguse neid sihipäraselt kasutada. Juhul kui Ostjal osutub vajalikuks nimetatud tehnovõrkude ja -rajatiste ümbertõstmine, siis teeb seda Ostja oma kulul kooskõlastatult nimetatud tehnovõrkude ja -rajatiste omanikega. Juhul kui nimetatud tehnovõrkude ja -rajatiste omanikud soovivad Müügiobjektile seada tehnovõrkude ja -rajatiste omamist ja kasutamist võimaldavad servituudid, siis kohustub Ostja sellega nõustuma ja sõlmima vajalikud lepingud.
 12. Müügiobjektiga koos võõrandatakse Ostjale ka Müügiobjekti teenindavad väljaspool Müügiobjekti piire asuvad asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 lõikes 1 sätestatule vastavad Müüjale kuuluvad tehnovõrgud ja -rajatised vallasasjadena, kui seda võimaldab kehtiv seadusandlus ja kui müügilepingus ei lepita kokku teisiti. Juhul, kui eelnimetatud Müügiobjekti piiridest väljaspool asuvaid tehnovõrke ja -rajatisi koos Müügiobjektiga ei võõrandata, siis Müügiobjekti ostuhind ega muud müügitingimused sellest ei muutu. Kõik eelnimetatud Müügiobjekti piiridest väljaspool asuvate tehnovõrkude ja -rajatistega seotud võimalikud õigused ja kohustused, sh hooldus-, remondi- ja korrashoiukohustus, ja vastutus lähevad Müügiobjekti valduse üleandmisega üle Ostjale.
 13. Enampakkumise tingimustes sätestamata tingimustes lepitakse kokku müügilepingu sõlmimisel.

 

Müüja võimaldab kõikidel huvitatud isikutel tutvuda müüdava varaga, sh teostada vaatlusi, ning juhul kui omandamisest huvitatud isik peab vajalikuks teostada omal kulul täiendavaid analüüse, ekspertiise vm, ei tee Müüja huvitatud isikutele takistusi selliste toimingute teostamiseks, kuid nimetatud kulud ei kuulu Müüja poolt hüvitamisele. Objekti vaatluseks ja vajalike toimingute teostamiseks on vajalik vastav soov edastada vähemalt 2 tööpäeva enne objektiga tutvumise soovi e-posti teel aadressil p.yts@ts.ee.

Käesolevas kirjelduses nimetatud dokumentide täistekstidega ja muude Müügiobjekti puudutavate andmetega (dokumentidega ja joonistega) on võimalik tutvuda eelregistreerimisel ja konfidentsiaalsuslepingu sõlmimisel. Kontaktisikuks on AS Tallinna Sadam kinnisvara valdkonna juht Piret Üts, e-post: p.yts@ts.ee, telefon: +3725201866.

Küsimused müüjale

Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad.

 • Ühtegi küsimust ei ole esitatud