Korteriomand Risti 7-17, Tallinn (40,8m2)

Korteriomand Risti 7-17, Tallinn (40,8m2)

ID товара: 118882540 Состояние: использованный
Текущая цена: 60850 EUR
Ваша ставка:

Как делать ставки?

По договорённости с продавцом Abi
Времени осталось: 10 дней, 9 часов
Продление окончания: 5 минут
Начало: Пн 04.02.2019 12:24:39
Окончание: Вт 05.03.2019 21:00:00
Просмотров: 3080
Последний претендент: space2
Risti 7-17, Tallinn, Harjumaa, Eesti
1
Riigi Kinnisvara AS
Рег. код 10788733    Пользователь с 09.08.2010

RKAS 100%
Состояние: использованный
Расположение: Risti 7-17, Tallinn, Harjumaa, Eesti
Koл-во: 1
Транспорт: По договорённости с продавцом Abi
Задаток: 1000 EUR
Оплата: банковский перевод
Продавец: RKAS100% / 2 / Посмотреть другой товар

Kontaktisikuks on Riigi Kinnisvara AS müügijuht Märt Mäe, e-post: mart.mae@rkas.ee, telefon: 606 3407, 513 3745.
---------

Aadress: Harju maakond, Tallinna linn, Risti tn 7-17

Korteriomand: 3. korrusel asuv 2-toaline korter nr 17, üldpinnaga 40,8 m2 ja 408/7093 suuruse mõttelise osaga kinnistust

Registriosa nr: 9329501

Katastriüksuse tunnus: 78404:402:5140

Sihtotstarve: elamumaa

Kinnistu pindala: 1 005 m2

Asjaõiguslikud koormatised: puuduvad

Võlaõiguslikud koormatised: puuduvad

Ehitised: Ehitisregistri andmetel asub kinnistul elamu (ehitisregistri kood 101004690) suletud netopinnaga 886 m2.

Märkused: Hoonele on 21.01.2018.a väljastatud energiatõhususarvu klass E.

Korter vajab hooldusremonti. Korter on heas seisukorras. Paigaldatud on uued aknad, siseuksed, uued põrandakatted, uus elektrikilp.

Olemas korteriühistu KÜ Risti 7.

KÜ on võtnud laenu hoone remondiks. Igakuine remondifondi ja laenu tagasimakse suurus korterile 17 on 73.44 €.

Liitumised ja kolmandate isikute

tehnovõrgud- ja rajatised:

Tehnovõrgud

Olemasolu

Liitumine

Märkus

Elekter

Jah

Jah

Elektrilevi OÜ

Vesi

Jah

Jah

Tsentraalne, KÜ kaudu.

Soe vesi elektriboileriga

Kanalisatsioon

Jah

Jah

Tsentraalne, KÜ kaudu

Küte

Jah

Jah

Kaugküte, KÜ kaudu

Teenuslepingud: Puuduvad

Tarbimislepingud: Võrguleping nr 5850671839. Müüja lõpetab oma nimel oleva lepingu ja ostja sõlmib enda nimele uue võrgulepingu.

Kinnistu Risti tn 7, Tallinn suhtes kehtivad piirangud/kitsendused (seisuga 11.01.2019.a.): kinnistu asub elektripaigaldiste kaitsevööndites, sideehitise kaitsevööndis ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndites.

-----------------------
Avaliku enampakkumise tingimused
Kinnitatud juhatuse otsusega 29.01.2019 nr Yld-3/2019-193
1. Riigi Kinnisvara AS müüb elektroonse enampakkumise teel veebikeskkonnas Osta.ee Harju maakonnas Tallinna linnas Risti 7-17 asuva korteriomandi alghinnaga 60 600 (kuuskümmend tuhat kuussada) eurot.
Korteriomandi täpsemad andmed on toodud käesoleva enampakkumise tingimuste Lisas 1.
2. Pakkumused esitatakse ja fikseeritakse Osta.ee keskkonnas vastavalt portaalis kehtivatele reeglitele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 05.03.2019. a kell 21:00.
3. Pakkumused tehakse tavalisel oksjonil (Inglise oksjon) mis on pikeneva lõpuga (5 minutit). Pakkumuste samm on muutuv vastavalt saavutatud hinnatasemele. Esialgne samm on 250 eurot.
4. Enampakkumise tagatisraha suurus on 1 000 (üks tuhat ) eurot.
5. Pakkumuse tagatisraha tasuda Osta.ee keskkonnas vastavalt keskkonnas toodud juhistele ja korrale.
6. Tagatisraha ei tagastata, kui enampakkumise võitjast tulenevatel asjaoludel ei ole kinnistu müügilepingut sõlmitud enampakkumise tingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Enampakkumise võitja poolt deponeeritud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel müügihinna tasumisel.
7. Riigi Kinnisvara ASi juhatus (edaspidi juhatus) kinnitab enampakkumise tulemused 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates Osta.ee poolt väljastatud enampakkumise protokolli kättesaamisest. Nõustumus müügilepingu sõlmimiseks antakse pakkumusele, mis on kõige kõrgem. Kõrgeima pakkumuse esitaja nimi ja summa avalikustatakse.
8. Pakkujatele, kelle pakkumus ei osutunud kõrgeimaks, tagastab Osta.ee süsteem tagatisraha täies ulatuses koheselt peale enampakkumise lõppu.
9. Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping sõlmitakse enampakkumise võitjaga Riigi Kinnisvara AS poolt valitud notari juures 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Kõik notariaalse müügilepingu sõlmimisega seotud kulud tasub ostja. Kogu ostuhind tuleb tasuda notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks (arvestusega, et ostuhinna laekumine on toimunud enne müügilepingu sõlmimist) kas Riigi Kinnisvara ASi arveldusarvele nr EE892200221017592018 Swedbankis või notari deposiitarvele.
Juhul, kui ostja kasutab krediidiasutuse teenuseid ostuhinna tasumiseks, peab ostja hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise ajaks esitama Riigi Kinnisvara ASile:
a kinnituse vastava kokkuleppe sõlmimisest ostja ja krediidiasutuse vahel, mille alusel Riigi Kinnisvara AS võib kindel olla, et ostja täidab ostuhinna tasumise kohustuse täies ulatuses ja
b kinnituse, et ostja on andnud krediidiasutusele täitmiseks maksekorralduse ostuhinna ulatuses (või ulatuses, mis ei ole kaetud ostja omafinantseeringuga), mille alusel krediidiasutus teostab vastava ülekande Riigi Kinnisvara ASile 3 (kolme) pangapäeva jooksul notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevast.
10. Kui pakkuja, kelle pakkumusele on antud nõustumus müügilepingu sõlmimiseks, ei ole sõlminud kinnistu müügi- ja asjaõiguslepingut 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest või võtab ostupakkumise tagasi selle jõusoleku ajal, on juhatusel õigus enampakkumine nurjunuks tunnistada.
------------

MUU INFO KORTERIOMANDI JA LEPINGUTINGIMUSTE KOHTA
1. Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (Müüja) ei vastuta kinnistul ja korteriomandil (sh selle olulistel osadel) esinevate võimalike varjatud puuduste eest, millest Müüja ei olnud ega pidanud olema teadlik enampakkumise väljakuulutamisel ja/või müügilepingu sõlmimise hetkel, ning tulenevalt eeltoodust, ei ole ostjal õigust esitada Müüja vastu nõudeid müüdava vara puudustega seoses ning kasutada mistahes õiguskaitsevahendeid. Müüja müüb korteriomandi seisuskorras „nagu on“ („as is“).
2. Ostja on kohustatud kinnistu, sellel paikneva ehitise ja korteriomandi üle vaatama ja ostupakkumisega kinnitama, et ta on teadlik kinnistu, ehitise ja korteriomandi seisukorrast, on teadlik müüja poolt teavitatud asja puudustest ega oma selles osas Müüja vastu mingeid pretensioone. Ostja kohustub eelpoolnimetatud nõudeid ja pretensioone ka tulevikus mitte esitama.
3. Müüja ei vastuta ehitisregistri elektroonilises andmebaasis avaldatud andmete õigsuse ega tegelikkusele mittevastavuse eest ega ehitisregistris andmete puudumise eest ning kahju eest, mis võib kaasneda ostjale seoses nimetatud andmete ebaõigsusega, puudumisega ja tegelikkusele mittevastavusega.
4. Hoonele, milles paikneb müügiobjektiks olev korteriomand, on 14.07.2009.a väljastatud energiatõhususarvu klass E.
5. Korteriomandi valdus antakse ostjale üle hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest, kui müügilepinguga ei lepita kokku muud tähtaega. Müüja kannab kõik korteriomandiga seotud kulud kuni valduse üleandmiseni, tasudes need hiljemalt ühe kuu jooksul arvates valduse üleandmisest.
6. Müüja lõpetab korteriomandi suhtes kehtiva kindlustuslepingu korteriomandi valduse ostjale üleandmise päeva seisuga ning juhuks, kui ostja kantakse kinnistusraamatusse korteriomandi omanikuna enne selle valduse ostjale üleandmise päeva ja seega ka enne eelnimetatud kindlustuslepingu lõpetamist, annab ostja käesolevaga Müüjale tagasivõetamatu, tähtajatu ja edasivolitamise õiguseta volituse eelnimetatud kindlustuslepingu lõpetamiseks.
7. Müüja lõpetab tema nimel sõlmitud tarbimislepingu hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul arvates valduse üleandmisest ostjale.

Müüja võimaldab kõikidel huvitatud isikutel tutvuda müüdava varaga, sh teostada vaatlusi ning juhul, kui omandamisest huvitatud isik peab vajalikuks teostada omal kulul täiendavaid analüüse, ekspertiise vm, ei tee Müüja huvitatud isikutele takistusi selliste toimingute teostamiseks. Objekti vaatluseks ja vajalike toimingute teostamiseks palume eelnevalt kontaktisikuga aeg kokku leppida.

Käesolevas kirjelduses nimetatud dokumentide täistekstidega ja muude korteriomandit puudutavate andmetega (dokumentidega) on võimalik tutvuda eelregistreerimisel.


Kontaktisikuks on Riigi Kinnisvara AS müügijuht Märt Mäe, e-post: mart.mae@rkas.ee, telefon: 606 3407, 513 3745.

 

Вопросы продавцу

Пользователи могут видеть только отвеченные вопросы.

  • Заданных вопросов нет
Чтобы задать вопрос просим войти
60850 € 2 ставки
Ваша ставка:
Как делать ставки?

Другие аукционы продавца