Korteriomand Rohuneeme tee 51a-3, Pringi, Viimsi vald

Korteriomand Rohuneeme tee 51a-3, Pringi, Viimsi vald

ID товара: 118882481 Состояние: использованный
Текущая цена: 62400 EUR
Ваша ставка:

Как делать ставки?

62400 € сделай ставку первым
Ваша ставка:
Как делать ставки?
По договорённости с продавцом Abi
Времени осталось: 10 дней, 9 часов
Продление окончания: 5 минут
Начало: Пн 04.02.2019 12:18:23
Окончание: Вт 05.03.2019 21:00:00
Просмотров: 2582
Последний претендент:
Rohuneeme tee 51a-3, Pringi küla, Viimsi vald, Harjumaa, Eesti
1
Riigi Kinnisvara AS
Рег. код 10788733    Пользователь с 09.08.2010

RKAS 100%
Состояние: использованный
Расположение: Rohuneeme tee 51a-3, Pringi küla, Viimsi vald, Harjumaa, Eesti
Koл-во: 1
Транспорт: По договорённости с продавцом Abi
Задаток: 1000 EUR
Оплата: банковский перевод
Продавец: RKAS100% / 2 / Посмотреть другой товар

Kontaktisikuks on Riigi Kinnisvara AS müügijuht Märt Mäe, e-post: mart.mae@rkas.ee, telefon: 606 3407, 513 3745.
---------
Aadress:
Harju maakond, Viimsi vald, Pringi küla, Rohuneeme tee 51a-3
Korteriomand: 1. korrusel asuv 2-toaline korter nr 3, üldpinnaga 39,04 m2 ja 3904/55109 suuruse mõttelise osaga kinnistust

Regitriosa nr: 4750550

Katastriüksuse tunnus: 89001:001:0508

Sihtotstarve: elamumaa

Kinnistu pindala: 2 350 m2

-----
Asjaõiguslikud koormatised: 1) Isiklik kasutusõigus Aktsiaselts Eesti Gaas (registrikood 10178905)
kasuks. Isiklik kasutusõigus kinnistul maagaasitorustiku omamiseks,
remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks ja maagaasitorustiku kaudu ööpäevaringselt maagaasi juhtimiseks vastavalt lepingu punktile 3 ning lepingu lisaks olevale katastriüksuse kaardile.

2) Isiklik kasutusõigus Imatra Elekter Aktsiaselts (registrikood 10224137) kasuks. Isiklik kasutusõigus on tähtajatu ja seatud kinnistuga püsivalt ühendatud elektrivõrgu (liinirajatised) kasutamiseks vastavalt Tallinna notar Robert Kimmel’i poolt 04.02.2014 tõestatud lepingu punktidele kaks
üks (2.1) kuni kaks kümme (2.10) ning 04.02.2014 lepingu lisaks olevale plaanile.

Võlaõiguslikud koormatised: puuduvad

Ehitised: Ehitisregistri andmed ehitiste ja rajatiste kohta:

Korterelamu (ehitisregistri kood 116045499) suletud netopinnaga 813,2 m2;

10kV kaabelliin (ehitisregistri kood 220689991) ehitisealuse pinnaga 38,3 m2.

Märkused: Hoonele on 09.03.2015.a väljastatud energiatõhususarvu klass H.

Olemas korteriühistu Viimsi vald, Pringi küla, Rohuneeme tee 51a korteriühistu.

Korter vajab remonti.

Elutoa ja köögi vahelises seinas ei ole elektripistikutes voolu.

Kogu korterisisene elektripaigaldis vajab uuendamist. Korteris puudub külma vee arvesti, kulu jagatakse vastavalt hoone üldvee kulule. 2-tariifne elektriarvesti olemas.

Liitumised ja kolmandate isikute

tehnovõrgud- ja rajatised:

Tehnovõrgud

Olemasolu

Liitumine

Märkus

Elekter

Jah

Jah

Imatra Elekter AS, korteriühistu kaudu

Vesi

Jah

Jah

Tsentraalne, korteriühistu kaudu; soe vesi elektriboileriga

Kanalisatsioon

Jah

Jah

Tsentraalne

Küte

Jah

Jah

Elektri baasil lokaalne keskküte, korteriühistu kaudu

Teenuslepingud: Müüja nimel ei ole sõlmitud teenuslepinguid.

Tarbimislepingud: Kõik tarbimisteenused korteriühistu kaudu..

Kinnistu Rohuneeme tee 51a, Pringi küla suhtes kehtivad piirangud/kitsendused (seisuga 14.01.2019.a.): kinnistu asub elektripaigaldiste kaitsevööndites, sideehitiste kaitsevööndites, ranna või kalda piiranguvööndis ja avalikult kasutatava tee kaitsevööndis.

-----------------------
Avaliku enampakkumise tingimused
Kinnitatud juhatuse otsusega 29.01.2019 nr YLD-3/2019-193

1. Riigi Kinnisvara AS müüb elektroonse enampakkumise teel veebikeskkonnas Osta.ee Harju maakonnas Viimsi vallas Pringi külas Rohuneeme tee 51a-3 asuva korteriomandi alghinnaga 62 400 (kuuskümmend kaks tuhat nelisada) eurot.
Korteriomandi täpsemad andmed on toodud käesoleva enampakkumise tingimuste Lisas 1.
2. Pakkumused esitatakse ja fikseeritakse Osta.ee keskkonnas vastavalt portaalis kehtivatele reeglitele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 05.03.2019. a kell 21:00.
3. Pakkumused tehakse tavalisel oksjonil (Inglise oksjon) mis on pikeneva lõpuga (5 minutit). Pakkumuste samm on muutuv vastavalt saavutatud hinnatasemele. Esialgne samm on 250 eurot.
4. Enampakkumise tagatisraha suurus on 1 000 (üks tuhat ) eurot.
5. Pakkumuse tagatisraha tasuda Osta.ee keskkonnas vastavalt keskkonnas toodud juhistele ja korrale.
6. Tagatisraha ei tagastata, kui enampakkumise võitjast tulenevatel asjaoludel ei ole kinnistu müügilepingut sõlmitud enampakkumise tingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Enampakkumise võitja poolt deponeeritud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel müügihinna tasumisel.
7. Riigi Kinnisvara ASi juhatus (edaspidi juhatus) kinnitab enampakkumise tulemused 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates Osta.ee poolt väljastatud enampakkumise protokolli kättesaamisest. Nõustumus müügilepingu sõlmimiseks antakse pakkumusele, mis on kõige kõrgem. Kõrgeima pakkumuse esitaja nimi ja summa avalikustatakse.
8. Pakkujatele, kelle pakkumus ei osutunud kõrgeimaks, tagastab Osta.ee süsteem tagatisraha täies ulatuses koheselt peale enampakkumise lõppu.
9. Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping sõlmitakse enampakkumise võitjaga Riigi Kinnisvara AS poolt valitud notari juures 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Kõik notariaalse müügilepingu sõlmimisega seotud kulud tasub ostja. Kogu ostuhind tuleb tasuda notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks (arvestusega, et ostuhinna laekumine on toimunud enne müügilepingu sõlmimist) kas Riigi Kinnisvara ASi arveldusarvele nr EE892200221017592018 Swedbankis või notari deposiitarvele.
Juhul, kui ostja kasutab krediidiasutuse teenuseid ostuhinna tasumiseks, peab ostja hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise ajaks esitama Riigi Kinnisvara ASile:
a. kinnituse vastava kokkuleppe sõlmimisest ostja ja krediidiasutuse vahel, mille alusel Riigi Kinnisvara AS võib kindel olla, et ostja täidab ostuhinna tasumise kohustuse täies ulatuses ja
b. kinnituse, et ostja on andnud krediidiasutusele täitmiseks maksekorralduse ostuhinna ulatuses (või ulatuses, mis ei ole kaetud ostja omafinantseeringuga), mille alusel krediidiasutus teostab vastava ülekande Riigi Kinnisvara ASile 3 (kolme) pangapäeva jooksul notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevast.
10. Kui pakkuja, kelle pakkumusele on antud nõustumus müügilepingu sõlmimiseks, ei ole sõlminud kinnistu müügi- ja asjaõiguslepingut 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest või võtab ostupakkumise tagasi selle jõusoleku ajal, on juhatusel õigus enampakkumine nurjunuks tunnistada.

------------

MUU INFO KORTERIOMANDI JA LEPINGUTINGIMUSTE KOHTA
1. Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (Müüja) ei vastuta kinnistul ja korteriomandil (sh selle olulistel osadel) esinevate võimalike varjatud puuduste eest, millest Müüja ei olnud ega pidanud olema teadlik enampakkumise väljakuulutamisel ja/või müügilepingu sõlmimise hetkel, ning tulenevalt eeltoodust, ei ole ostjal õigust esitada Müüja vastu nõudeid müüdava vara puudustega seoses ning kasutada mistahes õiguskaitsevahendeid. Müüja müüb korteriomandi seisuskorras „nagu on“ („as is“).
2. Ostja on kohustatud kinnistu, sellel paikneva ehitise ja korteriomandi üle vaatama ja ostupakkumisega kinnitama, et ta on teadlik kinnistu, ehitise ja korteriomandi seisukorrast, on teadlik müüja poolt teavitatud asja puudustest ega oma selles osas Müüja vastu mingeid pretensioone. Ostja kohustub eelpoolnimetatud nõudeid ja pretensioone ka tulevikus mitte esitama.
3. Müüja ei vastuta ehitisregistri elektroonilises andmebaasis avaldatud andmete õigsuse ega tegelikkusele mittevastavuse eest ega ehitisregistris andmete puudumise eest ning kahju eest, mis võib kaasneda ostjale seoses nimetatud andmete ebaõigsusega, puudumisega ja tegelikkusele mittevastavusega.
4. Hoonele, milles paikneb müügiobjektiks olev korteriomand, on 09.03.2015.a väljastatud energiatõhususarvu klass H.
5. Korteriomandi valdus antakse ostjale üle hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest, kui müügilepinguga ei lepita kokku muud tähtaega. Müüja kannab kõik korteriomandiga seotud kulud kuni valduse üleandmiseni, tasudes need hiljemalt ühe kuu jooksul arvates valduse üleandmisest.
6. Müüja lõpetab korteriomandi suhtes kehtiva kindlustuslepingu korteriomandi valduse ostjale üleandmise päeva seisuga ning juhuks, kui ostja kantakse kinnistusraamatusse korteriomandi omanikuna enne selle valduse ostjale üleandmise päeva ja seega ka enne eelnimetatud kindlustuslepingu lõpetamist, annab ostja käesolevaga Müüjale tagasivõetamatu, tähtajatu ja edasivolitamise õiguseta volituse eelnimetatud kindlustuslepingu lõpetamiseks.
7. Korteriomandit koormavad isiklikud kasutusõigused jäävad kehtima ka pärast müügilepingu sõlmimist ja ostja kandmist kinnistusraamatusse korteriomandi omanikuna ning Müüja ei pea isiklikke kasutusõigusi kinnistusraamatust kõrvaldama.

Müüja võimaldab kõikidel huvitatud isikutel tutvuda müüdava varaga, sh teostada vaatlusi ning juhul kui omandamisest huvitatud isik peab vajalikuks teostada omal kulul täiendavaid analüüse, ekspertiise vm, ei tee Müüja huvitatud isikutele takistusi selliste toimingute teostamiseks. Objekti vaatluseks ja vajalike toimingute teostamiseks palume eelnevalt kontaktisikuga aeg kokku leppida.

Käesolevas kirjelduses nimetatud dokumentide täistekstidega ja muude korteriomandit puudutavate andmetega (dokumentidega) on võimalik tutvuda eelregistreerimisel.

Kontaktisikuks on Riigi Kinnisvara AS müügijuht Märt Mäe, e-post: mart.mae@rkas.ee, telefon: 606 3407, 513 3745.

 

Вопросы продавцу

Пользователи могут видеть только отвеченные вопросы.

  • Заданных вопросов нет
Чтобы задать вопрос просим войти
62400 € сделай ставку первым
Ваша ставка:
Как делать ставки?

Другие аукционы продавца

Другие пользователи смотрели еще