Varjendiga kinnistu Paljassaare põik 1

 • Eseme ID: 130406177
 • Jaga

Varjendiga kinnistu Paljassaare põik 1

Eseme ID: 130406177 Seisukord: kasutatud
Oksjon on lõppenud
Oksjon on lõppenud
Lõpphind: 157 000.00 EUR
Pikenev lõpp: 5 minutit
Algusaeg: K 20.11.2019 10:00:00
Lõpuaeg: K 18.12.2019 10:00:00
Vaadatud: 1829
Viimati pakkus:
Tallinn, Harjumaa, Harjumaa, Eesti
1
AS Tallinna Sadam
Reg. kood 10137319    Kasutaja alates 05.05.2017

AS Tallinna Sadam 100% e-pood
Seisukord: kasutatud
Asukoht: Tallinn, Harjumaa, Harjumaa, Eesti
Kogus: 1
Transport: Kokkuleppel müüjaga Abi
Käsiraha / tagatisraha: 15700 EUR
Maksmine: pangaülekandega
Müüja: AS Tallinna Sadam100% / 8 / vaata kasutaja e-poodi

AVALIKU ENAMPAKKUMISE TINGIMUSED: 

 1. AS Tallinna Sadam (edaspidi ka Müüja) müüb elektroonse enampakkumise teel veebikeskkonnas Osta.ee (edaspidi Osta.ee) Harju maakonnas Tallinnas Põhja-Tallinna linnaosas Paljassaare põik 1 asuva kinnistu (edaspidi ka Müügiobjekt) alghinnaga 157 000 (ükssada viiskümmend seitse tuhat) eurot, millele lisandub käibemaks vastavuses kehtivate õigusaktidega. Müügiobjekti täpsemad andmed on toodud käesoleva enampakkumise tingimuste Lisas 1. Müügiobjekti paiknemine on näidatud käesoleva enampakkumise tingimuste Lisaks 2 oleval joonisel (roosa viirutusega).
 2. Pakkumused esitatakse ja fikseeritakse Osta.ee-s vastavalt Osta.ee-s kehtivatele reeglitele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.12.2019. a kell 10:00.
 3. Pakkumused tehakse tavalisel oksjonil (Inglise oksjon), mis on pikeneva lõpuga (5 minutit). Pakkumuste samm on muutuv vastavalt saavutatud hinnatasemele. Esialgne samm on 1250 eurot. Vastavalt Osta.ee tüüptingimustele arvutatakse edasine samm hetkehinna põhjal (täpsem info https://www.osta.ee/).
 4. Enampakkumise tagatisraha (Osta.ee-s nimetatud kui käsiraha) suurus on 15 700 (viisteist tuhat seitsesada) eurot.
 5. Pakkumuse tagatisraha (käsiraha) tuleb tasuda Osta.ee-s vastavalt Osta.ee-s toodud juhistele ja korrale enne pakkumuse esitamist.
 6. Tagatisraha ei tagastata ning see jääb ASile Tallinna Sadam, kui enampakkumise võitja (edaspidi ka Ostja) ei sõlmi Müügiobjekti müügilepingut enampakkumise tingimustes sätestatud tähtaja jooksul, välja arvatud juhul, kui Müüja hoidub kõrvale müügilepingu sõlmimisest. Müügilepingu sõlmimisel loetakse enampakkumise võitja poolt deponeeritud tagatisrahale vastavas osas Müügiobjekti ostuhind tasutuks. Enampakkumise võitja ei saa Müügiobjekti ostuhinda tasaarvestada oma mistahes nõudega ASi Tallinna Sadam vastu.
 7. AS Tallinna Sadam kinnitab enampakkumise tulemused või jätab need kinnitamata (lükkab kõik pakkumused tagasi) 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul arvates Osta.ee poolt väljastatud enampakkumise protokolli kättesaamisest. Nõustumus müügilepingu sõlmimiseks antakse pakkumusele, mis on kõige kõrgem. Kõrgeima pakkumuse esitaja nimi ja summa avalikustatakse.
  8. Pakkuja e-kontolt broneeritud käsiraha summa tagastatakse pakkuja e-kontole, kui pakkuja ei teinud oksjonil kõrgeimat pakkumist.
 8. Notariaalne Müügiobjekti müügileping ja isiklike kasutusõiguste (vt Lisa 1 Asjaõiguslikud koormatised) seadmise lepingud ning asjaõiguslepingud sõlmitakse enampakkumise võitjaga (seejuures enampakkumise võitja isiku vahetamine ei ole võimalik, st et kui Osta.ee kasutajakonto on vormistatud juriidilisele isikule ja juriidiline isik on teinud kõrgeima pakkumuse, siis sõlmitakse müügileping nimetatud juriidilise isikuga ja kui Osta.ee kasutajakonto on vormistatud füüsilisele isikule ja füüsiline isik on teinud kõrgeima pakkumuse, siis sõlmitakse müügileping nimetatud füüsilise isikuga) ASi Tallinna Sadam poolt valitud notari juures ASi Tallinna Sadam poolt teatataval ajal ja kohas 60 (kuuekümne) kalendripäeva jooksul alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Kõik notariaalse müügilepingu sõlmimisega seotud kulud, sh isiklike kasutusõiguste seadmise kulud, tasub Ostja. Kogu ostuhind tuleb tasuda notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks (arvestusega, et ostuhinna laekumine on toimunud enne müügilepingu sõlmimist) kas ASi Tallinna Sadam arveldusarvele või notari deposiitarvele.

Juhul, kui Ostja kasutab krediidiasutuse teenuseid ostuhinna tasumiseks, peab Ostja hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise ajaks esitama ASile Tallinna Sadam:

- kinnituse vastava kokkuleppe sõlmimise kohta Ostja ja krediidiasutuse vahel, mille alusel AS Tallinna Sadam võib kindel olla, et Ostja täidab ostuhinna tasumise kohustuse täies ulatuses; ja

- kinnituse, et Ostja on andnud krediidiasutusele täitmiseks maksekorralduse ostuhinnaulatuses (või ulatuses, mis ei ole kaetud Ostja omafinantseeringuga), mille alusel
krediidiasutus teostab vastava ülekande ASile Tallinna Sadam 3 (kolme) pangapäeva
jooksul notariaalse müügilepingu sõlmimise päevast.

 1. Kui pakkuja, kelle pakkumusele on antud nõustumus müügilepingu sõlmimiseks, ei ole sõlminud Müügiobjekti müügilepingut ja isiklike kasutusõiguste seadmise lepinguid ning asjaõiguslepinguid, välja arvatud juhul, kui Müüja hoidub kõrvale müügilepingu sõlmimisest, 60 (kuuekümne) kalendripäeva jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest või võtab ostupakkumise tagasi või ei ole õigeaegselt Müügiobjekti ostuhinda tasunud (vastavalt enampakkumise tingimuste punktile 9), on AS-il Tallinna Sadam õigus enampakkumine nurjunuks tunnistada. Sellisel juhul pakkumise võitjale tagatisraha ei tagastata ning see jääb ASile Tallinna Sadam.
 2. ASil Tallinna Sadam on õigus tagasi lükata kõik pakkumised vastavalt ülaltoodud punktile 7. Sellisel juhul kuulub tagatisraha pakkujale tagastamisele, kuid muud pakkuja poolt kantud kulud ei kuulu ASi Tallinna Sadam poolt hüvitamisele.
 3. Enampakkumisel osalemisega kinnitab pakkuja, et ta nõustub enampakkumise tingimustega.


 

LISA 1

 

Aadress: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Paljassaare põik 1

Registriosa nr: 13943850

Katastriüksuse tunnus: 78401:101:4296

Sihtotstarve: 100% tootmismaa

Kinnistu pindala: 1533 m2

Asjaõiguslikud koormatised: hetkel puuduvad, kuid samaaegselt müügilepingu sõlmimisega seatakse ASi Tallinna Sadam kasuks tasuta (või kui Müüja nii otsustab, siis õigusaktides sätestatud talumistasuga) ja tähtajatud isiklikud kasutusõigused kinnistul asuvate madalpinge elektrimaakaabelliinide ja reovee kanalisatsioonitorustiku osa (kaitsevööndite ulatused vastavalt õigusaktidele) omamiseks, valdamiseks, kasutamiseks, kasutusse andmiseks, hooldamiseks, remontimiseks ja muul viisil ekspluateerimiseks. Nimetatud isiklike kasutusõiguste objektiks olevate tehnovõrkude ja -rajatiste joonistega on võimalik tutvuda Müüja juures eelregistreerimisel.

Võlaõiguslikud koormatised: puuduvad

Hooned: ehitisregistri andmetel 1 maapealse korrusega varjend, ehitisealuse pinnaga 341 m2 ja suletud netopinnaga 292 m2 (ehitisregistrikood 101023772). Tegelikkuses on varjend 1 maa-aluse korrusega.

ASile Tallinna Sadam teadaolevad rajatised:

 • madalpinge elektrimaakaabelliinid (osaliselt ei kuulu võõrandatava vara hulka)
 • varjendit teenindava kessoonpumplaga nr 7 ühenduses olev reovee kanalisatsioonitorustik (osaliselt ei kuulu võõrandatava vara hulka)
 • kolmandale isikule kuuluvad siderajatised
 • kolmandale isikule kuuluv veetorustik
 • sademevee kanalisatsioon

Lisaks ülaltoodutele võib kinnistul paikneda veel rajatisi.

Märkused:

 • kinnistu suhtes kehtib Paljassaare ja Russalka vahelise ranna‑ala üldplaneering;
 • kinnistul võib esineda reostust;
 • kinnistu koosseisu kuuluvate tehnovõrkude ja -rajatiste ehituslik seisukord on teadmata;
 • varjendit teenindav pinnasevee kessoonpumpla asub naaberkinnistul Paljassaare põik 3.

ASile Tallinna Sadam teadaolevad piirangud/kitsendused (enampakkumise väljakuulutamise seisuga):

 • Müügiobjektile jäävad kinnistul paiknevate ülalnimetatud (vt ASile Tallinna Sadam teadaolevad rajatised) tehnovõrkude ja -rajatiste kaitsevööndid (ulatused vastavalt õigusaktidele);
 • Müügiobjekt paikneb Müügiobjekti naabruses tegutsevate ohtlike ettevõtete ohualas vastavalt Maa-ameti ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete kaardirakendusele.

Juurdepääs: otsejuurdepääs avalikult kasutatavalt Paljassaare põik tänavalt.

Tehnovõrgud ja -rajatised:

 • ASi Tallinna Sadam kasuks seatavate isiklike kasutusõiguste (vt Asjaõiguslikud koormatised) objektideks olevad tehnovõrgud ja -rajatised, mis ei kuulu võõrandatava vara hulka.
 • Kolmandatele isikutele kuuluvad siderajatised ja veetorustik.
 • Ülejäänud kinnistul asuvad tehnovõrgud ja -rajatised on Müügiobjekti olulised osad ja müüakse koos Müügiobjektiga ning Ostjale lähevad Müügiobjekti valduse üleandmisega üle kõik nendega seotud õigused ja kohustused. Sealhulgas peab Ostja tagama sademevee ära juhtimise võimaluse senises ulatuses Müügiobjektil asuva sademevee kanalisatsiooni kaudu.
 • Kinnistul asuvat hoonet teenindav kessoonpumpla nr 7 ning kessoonpumplast nr 7 Müügiobjektiks oleva kinnistu piirini kulgev madalpinge elektrimaakaabelliini osa ja samuti reovee kanalisatsioonitorude osad (pumpla ja kaevu KK-3 vaheline toru kinnistu piirini, pumpla ja kaevu KK-1 vaheline toru kinnistu piirini, pumpla ja kaevu KK-2 vaheline toru koos vahekaevuga kaevuni KK-2) paiknevad naaberkinnistutel Paljassaare põik 3 ja Paljassaare tee 39 ning kinnistu omaniku kasuks ei ole seatud servituute nimetatud väljaspool kinnistut asuvate tehnovõrkude osade ja -rajatise omamiseks, talumiseks ja kasutamiseks. Kõik nimetatud väljaspool kinnistut asuvate tehnovõrkude osade ja -rajatisega seotud võimalikud õigused ja kohustused, sh hooldus-, remondi- ja korrashoiukohustus, ja vastutus lähevad kinnistu valduse üleandmisega üle Ostjale.

Teenuslepingud/tarbimislepingud ja liitumised: elektriteenuseid pakub antud piirkonnas AS Tallinna Sadam. Vee- ja kanalisatsiooniteenust pakub antud piirkonnas AS Tallinna Vesi (piirkonna määratud vee-ettevõtja). Elektriga liitumine, kui sellega ei kaasne Ostjast tulenevalt täiendavaid kulusid, sisaldub Müügiobjekti ostuhinnas. Elektri peakaitsmeid on kaks, kummagi suurus on 16 A.

MUU INFO MÜÜGIOBJEKTI JA LEPINGUTINGIMUSTE KOHTA

 1. Müüja ei vastuta Müügiobjektil (sh selle olulistel osadel) esinevate võimalike puuduste, s.h varjatud puuduste, eest, millest Müüja ei olnud ega pidanud olema teadlik enampakkumise väljakuulutamisel ja/või müügilepingu sõlmimise hetkel, ning tulenevalt eeltoodust, ei ole Ostjal õigust esitada Müüja vastu nõudeid müüdava vara selliste puudustega seoses ning kasutada mistahes õiguskaitsevahendeid. Müüja müüb Müügiobjekti seisuskorras „nagu on“ („as is“).
 2. Ostja on kohustatud Müügiobjekti ja selle koosseisu kuuluvad ehitised üle vaatama ja ostupakkumisega kinnitama, et ta on teadlik Müügiobjekti ja selle koosseisu kuuluvate ehitiste seisukorrast, on teadlik asja puudustest ega oma selles osas Müüja vastu mingeid pretensioone. Ostja kohustub eelpool nimetatud nõudeid ja pretensioone ka tulevikus mitte esitama.
 3. Müüja ei vastuta ehitisregistri elektroonilises andmebaasis avaldatud Müügiobjektiga seotud andmete õigsuse ega tegelikkusele vastavuse eest ega ehitisregistris andmete puudumise eest ning kahju eest, mis võib kaasneda Ostjale seoses nimetatud andmete ebaõigsusega, puudumisega ja tegelikkusele mittevastavusega.
 4. Müüja ei vastuta Müügiobjektil esineda võiva reostuse eest.
 5. Müügiobjekti valdus antakse Ostjale üle hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest, kui müügilepingus ei lepita kokku muud tähtaega. Müüja kannab kõik Müügiobjektiga seotud kulud kuni valduse üleandmiseni, tasudes need hiljemalt ühe (1) kuu jooksul arvates valduse üleandmisest. Alates Müügiobjekti valduse üleminekust Ostjale kuni Müügiobjekti Ostja nimele kinnistamise aasta 31. detsembrini (kaasa arvatud) hüvitab Ostja Müüjale Müüja poolt Müügiobjekti eest tasutud maamaksu maksuteatise ja Müüja poolt esitatud arve alusel.
 6. Müüja ei ole antud vara osas sõlminud kindlustuslepingut.
 7. Müügiobjektile seatakse müügilepinguga samas dokumendis enampakkumise tingimustes (vt Asjaõiguslikud koormatised) nimetatud isiklikud kasutusõigused Müüja kasuks, mis jäävad kehtima ka pärast müügilepingu sõlmimist ja Ostja kandmist kinnistusraamatusse Müügiobjekti omanikuna.
 8. Ostja ei või mingil moel kahjustada kinnistul Müüjale ja kolmandatele isikutele kuuluvaid tehnovõrke ja -rajatisi ning kohustub tagama nimetatud tehnovõrkude ja -rajatiste omanikele või nende poolt näidatud isikutele vajadusel vaba ööpäevase tasuta juurdepääsu nimetatud tehnovõrkudele ja -rajatistele ning õiguse neid sihipäraselt kasutada. Juhul kui Ostjal osutub vajalikuks nimetatud tehnovõrkude ja -rajatiste ümbertõstmine, siis teeb seda Ostja oma kulul kooskõlastatult nimetatud tehnovõrkude ja -rajatiste omanikega. Juhul kui nimetatud tehnovõrkude ja -rajatiste omanikud soovivad kinnistule seada tehnovõrkude ja -rajatiste omamist ja kasutamist võimaldavad servituudid, siis kohustub Ostja sellega nõustuma ja sõlmima vajalikud lepingud.
 9. Kinnistuga koos võõrandatakse Ostjale ka kinnistut teenindavad väljaspool kinnistu piire asuvad asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 lõikes 1 sätestatule vastavad Müüjale kuuluvad tehnovõrgud ja -rajatised vallasasjadena, kui seda võimaldab kehtiv seadusandlus ja kui müügilepingus ei lepita kokku teisiti. Juhul, kui eelnimetatud kinnistu piiridest väljaspool asuvaid tehnovõrke ja -rajatisi koos kinnistuga ei võõrandata, siis kinnistu ostuhind ega muud müügitingimused sellest ei muutu. Kõik eelnimetatud kinnistu piiridest väljaspool asuvate tehnovõrkude ja -rajatistega seotud võimalikud õigused ja kohustused, sh hooldus-, remondi- ja korrashoiukohustus, ja vastutus lähevad kinnistu valduse üleandmisega üle Ostjale.
 10. Enampakkumise tingimustes sätestamata tingimustes lepitakse kokku müügilepingu sõlmimisel.

Müüja võimaldab kõikidel huvitatud isikutel tutvuda müüdava varaga, sh teostada vaatlusi, ning juhul kui omandamisest huvitatud isik peab vajalikuks teostada omal kulul täiendavaid analüüse, ekspertiise vm, ei tee Müüja huvitatud isikutele takistusi selliste toimingute teostamiseks, kuid nimetatud kulud ei kuulu Müüja poolt hüvitamisele. Objekti vaatluseks ja vajalike toimingute teostamiseks on vajalik vastav soov edastada vähemalt 2 tööpäeva enne objektiga tutvumise soovi e-posti teel aadressil p.yts@ts.ee.

Müügiobjekti joonistega on võimalik tutvuda eelregistreerimisel. Kontaktisikuks on AS Tallinna Sadam kinnisvara valdkonna juht Piret Üts, e-post: p.yts@ts.ee, telefon: +3725201866.

Küsimused müüjale

Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad.

 • Ühtegi küsimust ei ole esitatud